De laatste update staat hier, voor alle updates, zie "Updates & Laatste Nieuws"

laatste update 5 maart 2019

 
Inmiddels zijn alle uitspraken van de zaken die op 11 oktober 2018 ter terechtzitting van de Centrale Raad van Beroep zijn behandeld, ontvangen en recentelijk gepubliceerd. De vindplaatsen op www.rechtspraak.nl zijn: ECLI:NL:CRVB: 2019:143, 228, 491, 501, 672, 690 en 691.
 
Een analyse van deze uitspraken laat zien, dat de enkele toetsing aan de Overbruggingsregeling (OBR) naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep niet voldoet aan het vereiste van een deugdelijk en individueel feitenonderzoek naar het al dan niet bestaan van een onevenredig zware last. De werkinstructie van de Svb (van een wettelijke beleidsregel is overigens geen sprake volgens de Raad) is om die reden "afgeschoten". Volgens de Raad dienen meer individuele financiële omstandigheden, die de aanvrager zelf dient aan te dragen, te worden meegewogen bij de beoordeling of sprake is van een onevenredig zware last. 
 
In alle gevallen heeft de Raad echter geoordeeld, nu de inkomens- en vermogenspositie van de betrokkenen gedurende de looptijd van het AOW-gat niet onder het bestaansminimum was gedaald, dat geen sprake was van een onevenredig zware last. In het kort komt het in zijn algemeenheid hier op neer: als het maandelijkse inkomen vermeerderd met spaartegoeden als bestaansminimum toereikend is om zelf het AOW-gat financieel op te vullen, dan kan niet gesproken worden van een onevenredig zware last en aldus geen strijd opleveren met artikel 1 van het Eerste Protocol behorend bij het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het door terugval in inkomen interen op eigen vermogen is niet voldoende voor het aannemen van die onevenredig zware last, evenmin het naar voren halen van een pensioenvoorziening. Let wel: het gaat om een zeer individuele toets, de inkomens- en vermogenspositie van de eventuele partner mag in de beoordeling niet worden betrokken volgens rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens!
 
Alhoewel dus aan alle betrokkenen een AOW-compensatie niet is gegund, zijn de uitspraken niet geheel zonder betekenis. Er zullen zich namelijk ongetwijfeld gevallen voordoen (zeker naar mate de looptijd van het AOW-gat stijgt tot 27 maanden) waarin de financiële positie gedurende de looptijd van het AOW-gat onder het bestaansminimum zal blijven. In dergelijke gevallen raad ik betrokkenen aan om enkele maanden vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd een aanvraag voor compensatie bij de Svb te doen. Het is wel aan de betrokkenen zelf om bij die aanvraag duidelijk inzicht te geven in het financiële leed dat zal gaan optreden bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de terugloop van het maandelijkse inkomen tot onder het sociaal minimum, geen of te weinig spaartegoeden, uitzonderlijk hoge hypotheeklasten, alimentatieverplichtingen als buitengewone last, etc. etc.
 
Met deze uitspraken zitten de activiteiten van de Stichting BeGAG er op. De Stichting zal binnenkort worden opgeheven. Het bestuur van de Stichting kijkt wel met enige trots terug op de achterliggende zeven jaren. Wat is er namelijk bereikt? Onder invloed van het EVRM is de theoretische mogelijkheid komen vast te staan om in potentiële gevallen financiële compensatie te verkrijgen als gevolg van het ophogen van de AOW-leeftijd. In juli 2016 oordeelde de Centrale Raad van Beroep al dat het verschuiven van de AOW-leeftijd eigendomsontneming inhield. Misschien dat u zich nog kunt herinneren dat de toenmalige minister van SoZaWe het parlement voorhield dat het EVRM helemaal niet van toepassing was op de AOW-kwestie! Als compensatie voor het later ingaan van de AOW-uitkering diende mogelijk gedupeerden maar een krantenwijk of een moestuintje te nemen, luidde het politieke advies van twee bewindslieden. De hoogste bestuursrechter heeft gelukkig anders geoordeeld.
 
Namens het bestuur van de Stichting BeGAG dank ik een ieder die zich als donateur heeft ingezet om dit doel te bereiken. Ik wens u allen het allerbeste toe voor de (toekomstige) oudedag.

 

 

Fred ter Hennepe

Senior Jurist

e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.frederikjuristen.nl

 

 

 

Geachte bezoeker,

 

Hier kunt u nieuws omtrent de Stichting BeGAG en ontwikkelingen over het AOW-gat lezen, uw gedachten delen op het forum en documenten downloaden voor uw eigen administratie. Het belangrijkste om in de gaten te houden is " Het Laatste Nieuws". Hier doen wij melding van de laatste ontwikkelingen.

Wij van FREDERIK Juristen hopen dat u vaak langs komt.

  

Met vriendelijke groet,

 

 

Dries ter Hennepe                 Fred ter Hennepe

Business Development             Senior Jurist

                

                www.frederikjuristen.nl

                         hand

 

  • Er is 14 april 2013 door een van de donateurs van het eerste uur, Simon Manshanden, in het forum een duidelijke chronologie van de gebeurtenissen gepubliceerd. Deze willen wij u, met toestemming van Simon Manshanden, niet onthouden.

"Weet iedereen het nog?

In juni 2011 heeft het toenmalige kabinet met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van onder andere het pensioenstelsel.

Eén van de afspraken in dit akkoord was dat de pensioen- en AOW leeftijd van 65 jaar in 2020 wettelijk zou worden verhoogd naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.

Dit akkoord was echter geen lang leven beschoren want eind april 2012 was daar plotseling het Kunduzakkoord, het akkoord waarbij de afspraak van juni 2011 om zeep werd geholpen. Er is in dit akkoord onder andere een snellere verhoging van de AOW-leeftijd afgesproken.

Vervolgens kwam er een nog snellere verhoging van de AOW-leeftijd uit de hoge hoed van de PvdA en de VVD in het Deelakkoord van 1 oktober 2012. Deze verhoging is echter nog niet door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd.

Naar aanleiding van het voorgaande is onze Stichting opgericht met het doel de belangen te behartigen van hen die worden gedupeerd door deze snellere verhoging(en) omdat zij niet hebben kunnen voorzien dat de ingangsdatum van hun AOW door die wijziging(en) niet samenvalt met de datum waarop zij de 65-jarige leeftijd bereiken.

Nu is er dan het sociaal akkoord. Daarin staat onder andere dat:
“Sociale partners vinden het van belang dat de voorgestelde tijdelijke overbruggingsregeling in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd moet worden verruimd. Voor samenwonenden is een grens gewenst van een gezinsinkomen van 300% WML en voor alleenstaanden van 200% WML in plaats van de voorgestelde 150% WML. Hiermee wordt gekomen tot een evenwichtigere behandeling van samenwonenden versus alleenstaanden. Voorts moet worden gekomen tot een natuurlijk einde van de regeling. De regeling stopt niet eind 2018 met het oog op de kleine groep met functioneel leeftijdsontslag die na die tijd nog instroomt in de AOW.”

Over dit akkoord (waarin afspraken zijn gemaakt over de arbeidsmarkt, pensioenen, flexibele contracten en arbeidsgehandicapten) heeft de heer Asscher gezegd: ”Dat zijn afspraken voor de komende tien jaar. Die zitten wat mij betreft in beton, nou en of.”

Afgelopen zondag was de heer Zijlstra (fractievoorzitter van de VVD) als gast bij Eva Jinek op Zondag. Hij heeft echter gezegd te verwachten dat de miljardenbezuinigingen die zijn uitgesteld in september waarschijnlijk alsnog doorgaan. Hij zei daarover: "Ik wil niet de indruk wekken dat er in september niks gaat gebeuren". Verder vindt hij het een beetje een gekke constructie dat in het sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en kabinet is afgesproken dat de extra bezuinigingen van 4,3 miljard om het begrotingstekort terug te dringen voorlopig van de baan zijn. Hij wees er verder op dat de bezuinigingen alsnog doorgaan als de economie niet aantrekt (en daar is hij sceptisch over). Hij zei: "In augustus ligt dat pakket gewoon weer op tafel. Het zou heel knap zijn als wij een flink tekort op de begroting in een paar maanden tijd nog weten in te lopen." Hij gaf aan dit nu alvast te zeggen om te voorkomen dat de miljardenbezuinigingen op Prinsjesdag als een “konijn uit de hoge hoed” komen.

Wie houdt nu wie voor de gek en wie is er nu nog te vertrouwen?

Als ik dit zo lees en hoor dan heb ik het gevoel dat er een zwaard van Damocles boven ons hoofd blijft hangen.

De vraag die nu ook rijst is of de vakbonden hun lesje niet hebben geleerd toen bleek hoe fragiel afspraken (onder andere de afspraken in het Pensioenakkoord) zijn die je met een Kabinet hebt gemaakt. Er hoeft maar even een andere politieke wind te waaien of er wordt een tijdelijke “coalitie” (denk aan de Kunduzcoalitie) gevormd en afspraken of akkoorden worden naar de prullenmand verwezen.

Ik heb dan ook zo mijn twijfels over de rol van de vakbonden bij het tot stand komen van het sociaal akkoord in relatie tot de rol van de vakbonden bij de procedure tegen de Staat!

Feitelijk hebben wij gedupeerden recht op herstel van onze AOW-leeftijd van 65 jaar (even zo zeer voor onze eventuele partners). Op het moment dat wij, al dan niet verplicht, met een vorm van vroegpensioen gingen was die leeftijd immers 65 jaar. Wij zullen allen (samen met de eventuele partner) naar het financiële plaatje hebben gekeken bij de beoordeling of met vroegpensioen gaan haalbaar zou zijn. Een zeer belangrijk, zo niet essentieel, onderdeel van dit financiële plaatje was het tijdstip waarop de AOW-uitkering zou ingaan voor belanghebbende en de eventuele partner. Dat was het moment waarop de 65 jarige leeftijd zou worden bereikt!

Overgangs-, compensatie- of voorschotregelingen zijn lapmiddelen waarbij er altijd slachtoffers zullen blijven en die, afhankelijk van de aard van de regeling, zijn aan te merken als een ”sigaar uit eigen doos”.

Herstel van de AOW-leeftijd van 65 jaar is voor de SVB administratief ook vele malen makkelijker uit te voeren dan de uitvoering van overgangs-, compensatie- of voorschotregelingen waarbij de hoogte van het inkomen en het vermogen eventueel ook een rol spelen.

Ik hoop dan ook van harte dat de Stichting zich zal blijven inzetten voor het herstel van onze 65-jarige AOW-leeftijd!"