AOW gat

 • Updates & Laatste Nieuws

  lexapro 5mg
  tamiflu price
  losartan potassium 25mg
  collaboration in marketing
  tamiflu 75 mg
  best weight loss supplements for women
  lexapro price
  lexapro medication
  cialis overnight shipping
  project planning software
  atorvastatin 40 mg
  pioglitazone 30 mg
  gabapentin 100mg
  buy xenical

  Vakbonden en Defensie hebben op 6 maart jl. een deelresultaat van de onderhandelingen van de arbeidsvoorwaarden gepresenteerd. Belangrijk daarbij is dat voor militair- en burgerpersoneel, dat reeds met FLO is gegaan, compensatie wordt geboden voor het AOW-gat ter hoogte van de AOW-uitkering. De uitwerking hiervan zal uiterlijk 1 oktober 2015 zijn beslag moeten krijgen. 

  Vorige week, 21 januari jl. is een volgende zaak over het AOW-gat behandeld ter terechtzitting van de Rechtbank Midden-Nederland (Utrecht). Het betreft een ex-werknemer van ProRail met een AOW-gat van (nu nog) 9 maanden. Wij wachten met spanning de resultaten af. 

  Op 22 januari jl. is namens 42 nautische verkeersleiders, die op de leeftijd van 55 jaar met functioneel leeftijdsontslag zijn gegaan, een brief gestuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen.

  Met verwijzing naar het oordeel van 11 december 2014 van het College voor de Rechten van de Mens in een militaire zaak, is de Minister verzocht tot financiële compensatie voor deze groep nautische verkeersleiders in verband met het te ontstane AOW-gat.

  Zolang de Minister nog geen reactie daarop heeft gegeven, zal de inhoud van die brief niet openbaar worden gemaakt op deze website.

  Vandaag is het hoger beroepschrift in de zaak Stemerdink verzonden naar de Centrale Raad van Beroep.

  Ten eerste de onverenigbaarheid van de einduitspraak met de tussenuitspraak van de Rechtbank Gelderland. Waar in de tussenuitspraak de rechtbank nog oordeelde dat de wijziging van het aanvangstijdstip van de AOW-verzekeringsopbouw (en daarmee de nieuwe AOW-datum) nog op rechtsgevolg gericht zou zijn, valt in de einduitspraak in vrijwel dezelfde bewoordingen te lezen, dat die wijziging nietop rechtsgevolg is gericht.

  Ten tweede is namens Stemerdink de stelling gehandhaafd, dat een onthouding van 18 maanden AOW-uitkering een onevenredig zware last voor hem zal betekenen.

  Van het verloop van de hoger beroepsprocedure wordt u met updates op de hoogte gehouden.

  Nog voordat de schriftelijke uitspraak in de zaak Stemerdink mij moet bereiken, wordt al druk getwitterd over de publicatie van de uitspraak op www.rechtspraak.nl.

  Het resultaat is zeer teleurstellend. Wij zullen de uitspraak de komende dagen goed bestuderen. In elk geval zal tegen die uitspraak hoger beroep worden ingesteld.

  Vandaag is in 13 regionale bladen, w.o. Het Brabants Dagblad, de Gelderlander, de Limburger, Tubantia, de Stentor, de Stem, de Provinciaal Zeeuwse Courant (PZC) en het Eindhovens Dagblad (ED), het artikel over de AOW  verschenen. Het artikel is onder het Menu te downloaden. Met dank aan DePersdienst.

  In de besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 december jl. (agendapunt 41) van de Vaste 2e Kamercommissie van SoZaWe lezen wij dat een verzoek van SP-Kamerlid P. Ulenbelt om over het wetsvoorstel Versnelling verhoging AOW-leeftijd om een hoorzitting te houden, wegens onvoldoende steun niet is gehonoreerd.

  Morgen, 10 december, zal in 13 regionale bladen een artikel verschijnen, mede naar aanleiding van het thans aanhangige wetsontwerp inzake de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Hieraan hebben wij onze medewerking verleend. De bedenkelijke rol van de overheid in het wetgevingsproces van 2012 krijgt in dat artikel een prominente plaats.

  Verder verwachten wij morgen de uitspraak in de zaak Stemerdink. Meer hierover in een volgende update.  

  Eindelijk is na herhaaldelijk aandringen antwoord gekomen van het Ministerie van Financiën op de brief van 27 maart 2014. De brief, gedateerd 21 november 2014, vindt u integraal afgebeeld onder “Menu” van deze website. Hierover valt het volgende te zeggen.

  Wat opvalt is dat de brief geen adequate reactie geeft op hetgeen in onze brief van 27 maart is gevraagd. Meer dan de helft van de inhoud van de reactie van het ministerie betreft voorlichting over feiten die ons al lang bekend waren. Zo wordt een uiteenzetting gegeven over de noodzaak tot het verhogen van de AOW-leeftijd. Alsof dat bij ons al niet bekend was!

  Verder wordt ingegaan op de aspecten van de overbruggingsregeling, die wij notabene zelf in de brief van 27 maart hebben aangekaart. Vergelijk onze brief van 27 maart eens met die van het ministerie.

  Wat overblijft zijn de 2e , 3e en 4e alinea op bladzijde 2 van de brief van het ministerie.

  De boodschap dat vutters- en vroeggepensioneerden, die al te maken hebben met een uitgesteld recht op AOW, extra (fiscaal) worden getroffen door het betalen van de AOW-premiecomponent (17,9%) in de loonheffing ook na het bereiken van de 65-jarige leeftijd, wordt kennelijk niet begrepen (of angstvallig gepasseerd!). De kwestie wordt slechts afgedaan met het argument “inherent aan de huidige systematiek van de inkomstenbelasting”. En dat is nu precies wat wij voor onze doelgroep graag doorbroken hadden willen zien, teneinde AOW-gedupeerden fiscaal te ondersteunen bij het bijeenbrengen van spaargelden teneinde zelf te kunnen voorzien in de inkomensterugval  als gevolg van het AOW-gat. Het ministerie gaat daar dus hoegenaamd aan voorbij.

  Dan de kwestie van de fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies (4e alinea, bladzijde 2).

  Als wij het Ministerie goed begrijpen, dan is ook na het bereiken van de 65-jarige leeftijd in principe premieaftrek mogelijk. Wat met “in principe”wordt bedoeld is ons vooralsnog niet duidelijk kunnen worden. Maar in de aangifte zullen kennelijk wat kunstgrepen nodig zijn om premieaftrek te kunnen realiseren door bijvoorbeeld pensioenuitkeringen te kwalificeren als belastbaar loon. Wij hebben onderzocht dat in elk geval in de elektronische belastingaangifte de belastingplichtige van 65 jaar of ouder deze premieaftrek op die aangifte niet kwijt kan. Wij onderzoeken deze kwestie verder.

  Naar aanleiding van het op 17 dezer bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp over de versnelde stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, hebben wij op 19 november jl. een brief doen uitgaan naar de Griffier van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Die brief vindt u integraal afgebeeld op deze website (zie onder “Menu”)

  Gisteren is aan de Tweede Kamer het wetsontwerp ingediend waarbij in een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is voorzien. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog om in 2021 uit te komen op 67 jaar. Het wetsontwerp heeft als Kamerstuk nummer 34 083.

  Wij gaan het wetsontwerp en de Memorie van Toelichting op het ontwerp bestuderen en komen mogelijk in deze rubriek op deze aangelegenheid terug.

  Afgelopen vrijdag 7 november zijn door TV-Gelderland opnamen gemaakt van een interview met de heer Stemerdink in Winterswijk en met Fred ter Hennepe in Oosterbeek.

  Onder voorbehoud dat geen belangrijker nieuws de aandacht vraagt, zullen morgen na het reguliere nieuws om 18.00 uur (met herhaling elk heel uur) enkele minuten uit die interviews worden uitgezonden op TV-Gelderland. Tevens zal morgen om 12.00 uur (eveneens onder voorbehoud) via Omroep Gelderland Fred ter Hennepe in een vraaggesprek op de radio te horen zijn.

  Gisteren vond de (tweede) behandeling van de zaak Stemerdink plaats ter zitting van de Rechtbank Gelderland, ditmaal voor de Meervoudige Kamer in Arnhem.

  De vertegenwoordiger van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kreeg als eerste de gelegenheid te reageren op de namens Stemerdink eerder in de procedure gegeven schriftelijke reactie op de nieuwe beschikking. Staande werd gehouden dat de nieuwe AOW-gerechtigde datum in het pensioenoverzicht niet op rechtsgevolg is gericht. De Rechtbank had in de tussenuitspraak al geoordeeld dat anders te zien, zodat dat standpunt van de SVB als een gepasseerd station moet worden beschouwd. Voorts kwam de vertegenwoordiger van de SVB met een verrassende noviteit in het verweer. Hij betoogde dat gedurende de ontnomen opbouwjaren aan de voorkant van de periode van 50 verzekerde jaren (in de situatie van Stemerdink gedurende zijn 15e en 16e levensjaar) de betrokkene voor de AOW gewoon verzekerd blijft (en aldus helemaal geen sprake is van eigendomsontneming). Daarover heeft één van de rechters in de verdere behandeling van de zaak de SVB-vertegenwoordiger kritisch aan de tand gevoeld. Namens Stemerdink zijn kwesties als de betekenis van de Overbruggingsregeling (die voor Stemerdink geen soulaas zal bieden), het effect van  flexibilisering van pensioenaanspraken en de gevolgen van een mogelijk beroep op de Wet Werk en Bijstand uitgebreid aan de orde gesteld. Evenals de gedachte van de wetgever achter het begrip “voorbereidingstijd”, waarbij kennelijk is gedacht aan het zoeken en vinden van werk teneinde het financiële gat te kunnen dichten, alsmede de (on)mogelijkheid van sparen. Enige fiscale handreikingen daartoe zijn tot dusverre uitgebleven. De brief aan de Staatssecretaris van Financiën van 27 maart 2014 bijvoorbeeld is tot op heden nog onbeantwoord gebleven.

  De Rechtbank zal uiteindelijk een oordeel moeten geven of in de zaak Stemerdink met 18 maanden AOW-onthouding sprake is van een “individual and excessive burden”. Uitspraak over 6 weken.

  Er zal overigens vandaag een artikel in 13 regionale dagbladen verschijnen, zo is ons door de op de zitting aanwezige redacteur van de Persdienst medegedeeld.

  Van de Rechtbank Gelderland ontvingen wij heden het bericht, dat de zaak Stemerdink wordt behandeld door de Meervoudige Kamer op dinsdag 28 oktober as. om 13.30 uurin het Paleis van Justitie te Arnhem, Walburgstraat 2-4.

  De zaak Stemerdink wordt door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Gelderland behandeld in Arnhem (dus niet in Zutphen) op dinsdag 28 oktober as. in de middag. Het precieze tijdstip volgt nog.

  Tegen het uitblijven van een reactie van de Staatsecretaris van Financiën op de brief van 27 maart 2014 (en de beide rappèlbrieven) is een klacht ingediend. Aan degene die meent dat dit de afhandeling zal bespoedigen, wordt echter iedere illusie ontnomen. Verder dan het toekennen van een dossiernummer waarnaar bij verdere correspondentie kan worden verwezen, is het tot dusverre niet gekomen. Wij beraden ons op vervolgstappen.

  Vandaag kregen wij van de rechtbank Gelderland in de zaak Stemerdink het bericht, dat door een administratief abuis van de rechtbank de zitting te Zutphen op 17 oktober as. geen doorgang zal vinden. De zaak wordt op een nader door de rechtbank te bepalen datum (nog in 2014) behandeld in Arnhem. Van de nieuwe datum houden wij u op de hoogte.

  Afgelopen vrijdag ontvingen wij de acht beschikkingen op bezwaar in de proefprocedures, die wij hadden aangespannen tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  De bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard, voor zover deze zijn gericht op de nieuwe AOW-ingangsdatum, en voor het overige ongegrond. Op zichzelf is de uitslag niet zo verrassend. Wij zullen in elk geval in beroep gaan  tegen deze beschikkingen bij de bevoegde rechtbanken. Alle betrokkenen worden vandaag door middel van toezending van “hun” beschikking in kennis gesteld.

  Alhoewel wij vanaf deze plaats en op dit moment niet kunnen ingaan op alle argumenten in deze beschikkingen, kunnen wij u wel alvast mededelen, dat met de enkele -d.w.z. niet nader gemotiveerde-  niet-ontvankelijkverklaring van de bezwaren, de SVB een belangrijke bestuursrechtelijke regel schendt, namelijk dat moet worden beslist op grondslag van het bezwaar.  Wij hebben namelijk met verwijzing naar de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter in ons land), alsmede met verwijzing naar de tussenuitspraak in de zaak “Stemerdink” van de Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) in deze bezwaarprocedures betoogd, dat het volledige pensioenoverzicht, dus met inbegrip van de nieuwe AOW-datum, op rechtsgevolg is gericht. Dat betekent dat ook de vermelding van de nieuwe AOW-datum in de beschikkingen in bezwaar (en in beroep) kan worden aangevochten. De SVB houdt dat dus nog steeds af, maar wijdt daar geen enkel argument aan in de beschikkingen. Aldus schendt de SVB de motiveringsplicht. Op grond hiervan menen wij, dat de beschikkingen om die reden al in beroep door de rechter dienen te worden vernietigd. Voor wat betreft de verdere inhoudelijke gronden van de afwijzingen van de bezwaren, zullen wij de beschikkingen in de komende dagen nader bestuderen. Wij houden u op de hoogte.  

  De tweede terechtzitting in de zaak Stemerdink zal plaatshebben op vrijdag 17 oktober as. te Zutphen. Op deze zitting zal de meervoudige kamer van de rechtbank zich nu gaan buigen over de inhoudelijke punten van het geschil, d.w.z. of de verschuiving van de AOW-leeftijd in dit geval al dan niet strijd oplevert met artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Eerder had de rechtbank in een tussenuitspraak al geoordeeld dat de vermelding van de nieuwe AOW-datum in het pensioenoverzicht -anders dan de SVB had beslist- wel degelijk op rechtsgevolg is gericht. Daarmee heeft de rechtbank de drempel van de ontvankelijkheid weggenomen.

  In de zaak die bij de rechtbank Den Haag diende op 26 augustus jl., heeft de rechter de verdere behandeling  verwezen naar de meervoudige kamer van die rechtbank, waarmee het onderzoek wordt heropend. Anders dan in de zaak Stemerdink is geen tussenuitspraak gegeven. Dat betekent, dat voor de meervoudige kamer eerst nog de “ontvankelijkheidshobbel” moet worden genomen alvorens inhoudelijk op de kwestie kan worden ingegaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.

  De komende week wordt een aantal beschikkingen op bezwaar in bij de SVB aanhangige proefprocedures verwacht. Ook hiervan zullen wij u de resultaten bekend maken, alhoewel wij nu al kunnen inschatten, dat de zaken in beroep bij de rechtbanken zullen belanden.

  Er bereiken ons signalen dat gevreesd wordt dat de Stichting BeGAG een stille dood tegemoet gaat. Niets is echter minder waar. De strijd tegen het AOW-gat is nog in volle hevigheid gaande.

  Op woensdag 26 augustus jl. is ter zitting van de rechtbank Den Haag één van de proefprocedures behandeld. In die zaak had de SVB het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard, omdat tegen de vermelding in het pensioenoverzicht van de gewijzigde AOW-gerechtigde datum -aldus de SVB-  geen bezwaar open zou staan. In de zaak Stemerdink speelde datzelfde. Daar heeft de rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) door middel van een tussenuitspraak korte metten mee gemaakt. Gezien het verloop op de zitting in Den Haag, verwachten wij in deze zaak een zelfde resultaat. Ook in deze Haagse zaak  zullen wij u van het verloop op de hoogte houden.

  In een achttal zaken, die aanhangig gemaakt zijn bij de SVB en waarvan inmiddels hoorzittingen zijn geweest, is met de SVB afgesproken, dat de beschikkingen op bezwaar medio september as. zullen worden toegezonden.  

  In de zaak Stemerdink is 2 weken geleden een vooraankondiging ontvangen dat de 2e zitting in Zutphen is geagendeerd voor 17 oktober as. Een verhinderbericht van de SVB is tot op heden nog niet ontvangen, zodat wij ervan uit mogen gaan, dat die datum definitief wordt. Ook hierover later nadere berichtgeving.

  Door het ministerie van Financiën is nog steeds niet gereageerd op onze brief van  27 maart 2014 (zie ook de update van 2 juni 2014). De verwachting is ook niet dat dit ooit zal gebeuren.

  In de zaak Stemerdink zit niet veel schot. Er is na het verhinderbericht van de SVB nog steeds geen nieuwe zittingsdatum gepland door de rechtbank Midden-Nederland (locatie Zutphen). Inmiddels is door de rechtbank Den Haag in een andere zaak de terechtzitting geagendeerd (overigens wederom na door de SVB gevraagd en verkregen uitstel) voor 26 augustus as.

  Inmiddels is door één enkele (onafhankelijke) bond gehoor gegeven aan het verzoek tot deling van kosten in de Haagse civiele procedure. Van een andere bond, die weigert de gevraagde bijdrage te voldoen,  ontvingen wij een brief met de mededeling een schadeclaim in het vooruitzicht te zullen stellen, indien de naam van deze bond op deze website zou worden gepubliceerd. Wij onthouden ons vanaf deze plaats van commentaar. Vult u het zelf maar in.

  In de zaak Stemerdink is van de rechtbank het bericht binnengekomen, dat de voorgenomen behandeling ter terechtzitting op 27 augustus as. geen doorgang zal vinden. De wederpartij, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is die dag verhinderd. Wij hebben hierover telefonisch contact gehad met de griffie van de rechtbank en onze verbazing er over uitgesproken dat de SVB, gelet op de grootte van die organisatie, alsmede de zo ver in de toekomst geplande zittingdatum, geen kans ziet een afvaardiging op 27 augustus te sturen. Wij hebben in een nadere schriftelijke reactie verzocht zo mogelijk de zitting op een eerder tijdstip dan 27 augustus te plannen. Wij wachten in spanning af.

  Deze week is aan alle, aan de civiele procedure deelgenomen hebbende vakbonden een brief verzonden met het verzoek om tot een nadere kostenverdeling te komen. Het gaat hierbij om een aantal verrichtingen van onze advocaat mr. Beelaard (die was aangewezen als procesadvocaat), die in wezen ook namens de 18 vakbonden zijn gedaan. De kosten hiervan zijn tot nog toe door middel van ook uw donatie volledig gedragen door de Stichting BeGAG. Per deelnemende partij zou dat verzoek neerkomen op een bijdrage van € 305,68.

  De FNV bouw heeft inmiddels laten weten geen enkele reden te zien om in de kosten bij te dragen. Er is weinig tot geen hoop dat de andere vakbonden anders op het verzoek zullen reageren.

  Er komt toch een tweede zitting in de zaak Stemerdink. De rechtbank te Zutphen heeft het voornemen de zaak wederom op zitting te behandelen op woensdag 27 augustus as. De einduitspraak zal dus nog wel even op zich laten wachten.

  Verder is afgelopen woensdag bij de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen een zestal bezwaarzaken aan de orde geweest op een hoorzitting. Wij wachten op de beschikkingen op het bezwaar en zullen dan beroep instellen bij de bestuursrechter, want de afloop van deze zaken is voorspelbaar.

  Op de brief aan de Staatssecretaris van Financiën van 27 maart 2014 (zie op deze website) en op een tweetal nadere verzoeken om een ontvangstbevestiging van die brief, wordt hoegenaamd niet gereageerd. De onbetrouwbaarheid van de overheid was ons al lange tijd bekend en dit onfatsoen sluit daar naadloos bij aan. Er zal hierover melding worden gedaan bij de Tweede Kamerfracties.

  Met enige regelmaat wordt geïnformeerd naar de stand van zaken in de zaak Stemerdink. Volgens de tussenuitspraak van de Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Zutphen) is aan de SVB een termijn van zes weken gegund om een verzuim te herstellen. Dat is inmiddels gebeurd door middel van een nieuwe beschikking op bezwaar. De zaak bevindt zich nu in de fase waarin namens Stemerdink hierop dient te worden gereageerd, waarna de rechtbank einduitspraak zal doen, naar alle waarschijnlijkheid zonder een tweede zitting. Wanneer die einduitspraak zal verschijnen is niet met zekerheid te zeggen. De verwachting is in de maand juli van dit jaar. Het is in een individuele zaak die onder de rechter is een goed gebruik, dat partijen “radiostilte” betrachten. Dat zullen wij hier ook doen. De afloop van deze procedure of een nieuw ingetreden processuele fase, zal uiteraard wel via deze site bekend gemaakt worden.

  Verder zijn vorige week twee hoorzittingen bij de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen en Nijmegen gehouden in de proefprocedures, die zijn gestart. Op 28 mei as. vinden nog een zestal hoorzittingen plaats. In één zaak is het bezwaar zonder het houden van een hoorzitting kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Die zaak ligt nu bij de rechter in Den Haag.

  Op het forum is inmiddels meer dan voldoende respons gekomen op de oproep/enquête. Alle respondenten -niet één uitgezonderd- reageerden positief op het idee om de resterende gelden van de donateurs (mede) aan te wenden voor individuele procedures. Inmiddels zijn al vijf gevallen hiervoor geselecteerd. In de loop van deze week zal voor hen de procedure worden opgestart. Een verdere selectie van nog 2 á 3 zaken zal  binnenkort volgen. Van de ontwikkelingen in deze kwestie wordt u via deze site op de hoogte gehouden.  

  De bestuursrechter in Zutphen heeft op de zitting van 7 maart jl. in de zaak van de heer Stemerdink aangekondigd eentussenuitspraak te zullen doen.

  De Sociale Verzekeringsbank wordt daarmee in de gelegenheid gesteld zich in een nader besluit inhoudelijk uit te laten over het bezwaar, dat het verhogen van de AOW-leeftijd voor de heer Stemerdink in strijd is met het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. De bank krijgt daarvoor een termijn van maximaal zes weken.

  Tot dusverre had de bank in de procedure een drempel opgeworpen, van oordeel zijnde dat de aankondiging van de nieuwe AOW-pensioengerechtigde leeftijd niet op rechtsgevolg is gericht en niet in bezwaar en in beroep aan een toets kan worden onderworpen. De rechter heeft daar vooralsnog anders over geoordeeld. De rechter zal in verband met het principiële karakter van deze kwestie, de zaak voor verdere behandeling verwijzen naar de Meervoudige Kamer van de rechtbank. Daarna zal een tweede zitting plaatsvinden.

  Misschien heeft u gisteren of vandaag vanuit de media al vernomen dat de Haagse rechtbank geen inhoudelijke uitspraak heeft gedaan over het AOW-gat. Alle deelnemende partijen zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Wij leggen hierna kort uit wat dat betekent en hoe het nu verder moet. 

  De rechtbank is van oordeel dat voor de burgerlijke rechter geen taak is weggelegd om een inhoudelijke uitspraak te doen m.b.t. de collectievevordering van gedupeerden. De rechtbank vindt dat gedupeerden zelf, individueelberoep (na bezwaar bij de SVB) kunnen instellen bij de bestuursrechter. Het komt er dus op neer, dat de rechtbank vindt dat de 18 vakbonden en de Stichting BeGAG voor “hetverkeerde loket” hebben gestaan. Dat zou alleen dan anders kunnen zijn als de vakbonden en de Stichting bij een civiele uitspraak een geheel eigen belang zouden hebben. De stichting heeft dat van nature niet. De vakbonden daarentegen hebben dat belang in beginsel wel, zij het dat de rechtbank die eigen belangen als onvoldoende onderbouwd heeft geoordeeld. 

  Deze uitspraak is in die zin teleurstellend, dat op de dag van vandaag nog steeds geen duidelijkheid wordt geboden over de rechtspositie van vele toekomstige AOW-gerechtigden, waarvan vele met een aanzienlijk financieel gat. Maar de strijd is zeker nog niet gestreden. Onze hoop is nu gevestigd op het oordeel van de bestuursrechter. In dat opzicht kunnen wij u melden dat op vrijdag7 maart as. om 15.45 uurbij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, Martinetsingel 2, de -voor zover ons bekend- eerste bestuursrechtelijke zaak ter terechtzitting van de bestuursrechter wordt behandeld. Fred ter Hennepe van FREDERIK Juristen v.o.f. treedt namens de gedupeerde in deze procedure als gemachtigde op. Wellicht dat de uitkomst van deze procedure leidend zou kunnen zijn voor alle andere toekomstige gedupeerden. 

  Hoe nu verder met de Stichting BeGAG? 

  In spoedberaad heeft het bestuur van de Stichting gisterenavond het navolgende besloten.

  $11.      De inschrijving van nieuwe deelnemers zal vanaf vandaag gewoon voortgezet worden, zij het zonder betaling van de donatie van € 89,--

  $12.      Detot16 januari 2014 (datum zitting Rechtbank Den Haag) ingeschreven deelnemers, die hun donatie hebben voldaan, zullen daarvan een deel terugontvangen. Het batig saldo op de rekening van de Stichting zal naar rato terugvloeien naar de donateurs. In de loop van maart 2014 zal worden begonnen met de terugstortingen.

  $13.      De deelnemers/donateurs wier inschrijving/donatie is ontvangenop en na16 januari 2014 worden geheel gecompenseerd. Zij zullen het volle bedrag van € 89,-- retour ontvangen.

  De Stichting blijft fungeren als steunpunt voor gedupeerden die zelfstandig hun bezwaar- en beroepsprocedure willen gaan voeren. Op de website vindt u een model-bezwaarschrift dat u kunt gebruiken om bezwaar aan te tekenen, echter nadat u het AOW-toekenningsbesluit van de Sociale Verzekeringsbank heeft ontvangen. FREDERIK Juristen v.o.f. kan eventueel verdere juridische bijstand hierbij bieden tegen een concurrerend standaardtarief. Nadere informatie hierover via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

  Opwoensdag 26 februari 2014 om 10.00 uur doet de rechtbank in de AOW-zaak uitspraak in het openbaar. De uitspraak wordt gedaan in zaal H1 van het Paleis van Justitie, Prins Clausplein 60 te Den Haag. De zaal biedt ruimte voor ca. 75 personen. U kunt de uitspraak bijwonen. De verwachting is dat niet zoveel mensen op de been zullen zijn als ter gelegenheid van de terechtzitting van 16 januari jl. Mogen wij u begroeten op 26 februari as.?

  De comparitie van afgelopen donderdag heeft veel belangstellenden als vertegenwoordigers van de pers op de been gebracht. Het aantal bezoekers was zo groot, dat een deel niet meer kon worden toegelaten in de zittingzaal. Mr. Ben Beelaard heeft namens de eisende partijen (de vakbonden en de Stichting BeGAG) pleidooi gevoerd. Namens de Staat pleitte mr. Van Arkel.

  Zeer centraal stond de vraag of de eisende partijen wel ontvangen konden worden bij de civiele rechter (staan ze wel voor het juiste loket?). Namens de Staat werd betoogd dat in feite voor iedere individuele belanghebbende een met voldoende waarborgen omklede procedure openstaat bij de bestuursrechter. Daarnaast zou het zo zijn - althans volgens de Staat- dat de eisende partijen geen eigen belang hebben bij een procedure bij de civiele rechter, zodat zij niet-ontvankelijk zouden moeten worden verklaard in hun vorderingen. Als dat zo zou zijn (mr. Beelaard heeft dat overigens krachtig weersproken), dan zou de rechtbank niet meer toekomen aan het eigenlijke geschilpunt, namelijk of de AOW-wetswijziging van 12 juli 2012 voor de groep van gedupeerden buiten werking moet worden gesteld. In de pleidooien over en weer is het materiële geschilpunt overigens ook ruimschoots aan de orde geweest. De andere advocaten, mrs. Pauline de Casparis en Margreet Klinkert, hebben naar aanleiding van vragen van de rechtbank verdere toelichting gegeven. Verder heeft een vertegenwoordigster van de FNV namens de groep militairen nog aanvullend het woord mogen voeren. Namens de Stichting is door Fred ter Hennepe uit de doeken gedaan dat de overbruggingsregeling qua uitwerking in verreweg de meeste gevallen geen soulaas biedt, omdat pensioeninkomsten op de overbruggingsuitkering volledig worden gekort. De volledige schade, d.w.z. één of meer maanden AOW-onthouding, blijft dan immers gewoon bestaan.

  Na afloop van de zitting werd onder het genot van soep, broodjes en koffie nog even nagekaart en geëvalueerd in de stand, die het FNV voor het Paleis van Justitie had opgebouwd.

  Zoals u wellicht bekend is, zal as. donderdag 16 januari 2014 de comparitiezitting plaatsvinden bij de Rechtbank Den Haag in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60.

  Inmiddels is ons bekend dat met name van FNV-zijde veel toeloop wordt verwacht. De zitting is openbaar en kan in beginsel door belangstellenden worden bijgewoond. Wij waarschuwen u er echter voor, dat een plaats in de zittingzaal als toehoorder niet kan worden gegarandeerd. Mocht u as. donderdag naar Den Haag willen afreizen, dan doet u dat onder eigen verantwoordelijkheid en risico. Bedenkt u overigens ook, dat het om een comparitie gaat, waarna een definitieve uitspraak van de rechtbank nog niet valt te verwachten.

  Voor hen, die een eerder bericht hierover hebben gemist: opdonderdag 16 januari 2014vindt ter terechtzitting van de rechtbank Den Haag de comparitie van partijen plaats. Naar verwachting zal deze zitting veel belangstelling trekken. In verband hiermede is aan de rechtbank gevraagd deze zitting te houden in de grootst mogelijke zittingzaal van het Paleis van Justitie.

  Om teleurstellingen te voorkomen wijzen wij er nadrukkelijk op, dat het om een comparitie gaat. Dit kan betekenen dat de kwestie niet (volledig) inhoudelijk wordt behandeld. Het is aan de rechtbank wat er op die comparitiezitting aan de orde zal komen. In elk geval zal de rechtbank niet onmiddellijk uitspraak doen. Mogelijk dat er nog een schriftelijke ronde in deze procedure volgt met nog een (tweede) terechtzitting.

  Mocht u niettemin belangstelling hebben om als toehoorder op 16 januari as. aanwezig te zijn, dan volgt hier het adres: Rechtbank Den Haag, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

  Aanvang zitting: 10.00 uur. Let wel: een plaats op de publieke tribune kan niet voor iedereen worden gegarandeerd.

  Tot slot wenst het bestuur en de vrijwillig medewerkers van de Stichting BeGAG alle deelnemers/donateurs hele fijne feestdagen toe en een in alle opzichten voorspoedig 2014!

  De datum van 16 januari komt met rasse schreden naderbij. Wij zullen laten zien hoe we over deze kwestie denken, zowel voor de rechter maar ook in de zaal en als die vol is, buiten! Maar we moeten ons laten horen. Donderdag 16 januari 2014 om 9:30, Prins Clauslaan 60, het Paleis van Justitie te Den Haag. Zodra we meer informatie hebben over de zaal en aantallen zitplaatsen zal u dat hier direct lezen. 

  De comparitie ter terechtzitting van de rechtbank Den Haag is gepland opdonderdag 16 januari 2014 om 9.30 uur. De zitting is in principe openbaar. Deze zaak zal op die dag naar verwachting  veel belanghebbenden en belangstellenden op de been brengen. Er wordt nog overlegd met de rechtbank of in dat verband tot quotering moet worden overgegaan. In deze rubriek wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

  Een update van huiselijke aard, vandaag. Zoals velen hebben gemerkt wordt uw Forum vaak bestookt met allerhande "aanbiedingen" in de orde van chique tasjes, aandelen aanbevelingen en erger. Dit is het gevolg van een actieve website en een redelijk actief forum. Ondanks dat wij ons uiterste best doen dit soort zaken buiten de deur te houden slipt er af en toe een "spammer" binnen. U krijgt dan een email van uw Forum met de vermelding dat er een nieuwe post is geplaatst. Deze onzin is NIET SCHADELIJK. Het is SPAM. Er is geen gebedel om uw gegevens maw het is geen phishing.

  Het kost ons veel tijd om dit bij te houden, en dat doen wij dan ook. Echter als u merkt dat onze aandacht verslapt, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en het zal snel opgepakt worden.

  Verder wachten wij op de datum van de comparitie, zodra bekend delen wij dat direct hier met u.

  Het dossier is na de rolzitting van 30 oktober in handen gegeven van “de planner” van de rechtbank, om de datum van de comparitie (in 2014) te agenderen. Zodra die datum bekend is, wordt die in deze rubriek aangekondigd.

  Tot de rolzitting van 30 oktober as. zal er weinig tot geen nieuws te melden zijn. En dan zal het alleen nog maar gaan om de opgave van verhinderdata van de advocaten met het oog op de te houden comparitie in de periode januari-april 2014. Wij hebben daarom besloten om alleen dan de wekelijkse update op deze site te publiceren, als zich daadwerkelijk relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan. Zo lang er niets te “updaten” valt, heeft het weinig zin de rubriek “Wekelijkse update en Laatste Nieuws” elke maandag te vullen.

  Er zijn ook dit maal geen relevante ontwikkelingen te melden. Het aantal deelnemers/donateurs lijkt nu toch echt te stagneren. Procedureel gezien is op korte termijn weinig nieuws te verwachten. De eerstvolgende stap in de procedure is de comparitie van partijen, die pas in januari-april 2014 zal plaatshebben. Op de rolzitting van 30 oktober as. zal de precieze datum bekend worden.

  De rechtbank heeft een tussenvonnis gewezen, waarbij een comparitie van partijen is bevolen. Die zal in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvinden. Het is helaas dus nog even wachten op resultaten van de aanhangig gemaakte procedure. Het tussenvonnis vindt u op deze website.

  Er zijn nog steeds gedupeerden die zich aanmelden maar er zijn geen nog geen nieuwe donaties.

  Ook deze week helaas geen updates te melden. Er melden zich nog steeds gedupeerden aan maar nog geen nieuwe donateurs. 

  De rechtbank heeft de zaak voor opgave van verhinderdata en het eventueel voortbrengen van getuigen verwezen naar de rolzitting van 30 oktober 2013.

  Er kwamen de afgelopen dagen enkele reacties binnen naar aanleiding van de Conclusie van antwoord namens de Staat. Via deze site kunnen wij om procedureel-strategische redenen niet inhoudelijk op de Conclusie van de Staat reageren. Wij gaan er van uit dat u dat zult begrijpen. Van de rechtbank ontvingen wij een volgend rolbericht: de zaak is verwezen naar de rol van 28 augustus 2013 voor beraad comparitie na antwoord. Dat betekent dat de rechtbank er over nadenkt of de stand van de procedure rijp is om een comparitie van partijen te gelasten. De rechter gebruikt zo’n comparitie om partijen tot een schikking te laten komen. Daarnaast probeert de rechter informatie te verkrijgen die voor een eventuele verdere procedure van belang is, terwijl ook de verdere gang van zaken wordt vastgesteld. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat in dit stadium van de procedure een comparitie zijn beslag krijgt. Wij verwachten dat de rechter op 28 augustus 2013 de zaak verwijst naar een volgende rolzitting ter gelegenheid waarvan de eisende partijen met een Conclusie van repliek moeten komen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

  Inmiddels is het ledental gestegen naar 412. Het saldo aan donaties is ten opzichte van de vorige week (nog) niet gestegen.

  De rolzitting is geweest en we hebben zojuist via fax de CONCLUSIE VAN ANTWOORD ontvangen. Hij staat integraal (via de welkomstpagina en in het menu rechts op de website) op onze website en u kunt het document openen en als .pdf opslaan op uw computer. Let op: het document is 15MB groot dus het kan even duren. 

  Woensdag 14 augustus as. zal de landsadvocaat namens de Staat ter rolzitting van de rechtbank Den Haag de Conclusie van antwoord indienen. Deze Conclusie zal vervolgens integraal op deze site worden gepubliceerd. Wat een rolzitting inhoudt, daarover bestaat enige onduidelijkheid. Ik geef graag even in het kort uitleg hierover.

  Op een rolzitting wordt de zaak als regel niet inhoudelijk behandeld. Die vindt in een later stadium van de procedure plaats. Op een rolzitting worden tussen partijen via de rechter stukken (conclusies) uitgewisseld en er worden verdere procedurele afspraken gemaakt. De rechter fungeert in deze fase (oneerbiedig gezegd) als een soort van doorgeefluik van processtukken. Een dergelijk civiel geding vangt aan met een dagvaarding, waarna de gedaagde partij (in dit geval dus de Staat der Nederlanden) een Conclusie van antwoord indient tegen een vooraf door de rechter bepaalde datum. Vervolgens is (zijn) de eisende partij(en) weer aan zet door middel van het indienen van een Conclusie van repliek (als reactie op de Conclusie van de wederpartij), waarop de gedaagde partij weer kan reageren met een Conclusie van dupliek. Tot slot vindt dan een openbare inhoudelijke behandeling plaats ter (“gewone”) terechtzitting van de rechtbank. De advocaten houden dan hun pleidooien. De landelijke pers zal in onze zaak naar verwachting daar ruimschoots bij vertegenwoordigd zijn. Ook andere belangstellenden kunnen die behandeling vanaf de publieke tribune volgen. Tegen die tijd zal op deze site een oproep worden geplaatst en worden geïnventariseerd hoe groot de belangstelling is om die zitting bij te wonen.

  Inmiddels is weer een deelnemer/donateur aan het bestand toegevoegd. Het aantal bedraagt nu 411. Aan donaties zijn in totaal € 35.433,-- op rekening van de Stichting gestort.

  Deze week zijn wederom geen ontwikkelingen te melden. Er zijn geen wijzigingen in het deelnemer-/donateurbestand opgetreden. Wij kijken met spanning uit naar de rolzitting van 14 augustus as.

  Er zijn deze week wederom geen ontwikkelingen te melden. Het aantal deelnemers/donateurs van de Stichting Begag is ongewijzigd gebleven.

  Er zijn wederom geen ontwikkelingen te melden. De aanwas van het aantal deelnemers/donateurs en daarmee het saldo op de rekening van de Stichting, is tot stilstand gekomen.

  Er zijn geen wijzigingen te melden in het deelnemersbestand noch in het saldo van de rekening van de Stichting BeGAG. De nieuwe datum van de rolzitting is 14 augustus 2013. De landsadvocaat zal dan namens de Staat der Nederlanden (nu eindelijk) de Conclusie van antwoord bij de rechter moeten indienen. Uitstel is wettelijk niet langer toegestaan. Wij kijken er naar uit. 

   Er zijn vandaag geen relevante ontwikkelingen te melden. Wij wachten op een nieuwe datum van de rolzitting.

   De komkommertijd lijkt te zijn aangebroken. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en de toetreding als deelnemer/donateur van de Stichting BeGAG lijkt te stagneren.

  Een nieuwe datum van de rolzitting is ook nog niet bekend.

  Op 12 juni jl. waren wij, d.w.z. Fred en Dries ter Hennepe, te gast bij de Rotary club Den Haag-Noord voor een presentatie met als onderwerp het AOW-gat en al wat daarmee te maken heeft. Onder de aanwezigen bevond zich een aantal personen dat met deze problematiek te maken heeft of nog zal hebben. De presentatie is als heel informatief ervaren.

  Rond de lopende rechterlijke procedure valt niet veel te melden. We wachten op een nieuwe datum voor de eerstvolgende rolzitting.

  Het aantal deelnemers is met één gestegen en bedraagt nu 410. De donaties bedragen in totaal € 35.255,--.

  De advocaat van de Staat heeft de instemming van de eisende partijen gevraagd met een allerlaatste uitstel van het indienen van de Conclusie van antwoord. Die was voorzien voor de rolzitting van 3 juli 2013. De advocaten van de bonden hebben te kennen geven daarop positief te willen reageren. De Stichting BeGAG heeft het verzochte uitstel tegen willen houden, maar, zoals dat gaat in de democratische besluitvorming, beslist het merendeel van de partijen. Zodra de nieuwe datum van de rolzitting bekend is, zal die op deze site bekend worden gemaakt.

  Het aantal deelnemers/donateurs, alsmede het saldo aan donaties is ten opzichte van vorige week niet meer gestegen. 

  Op de website is de Tijdelijke overbruggingsregeling van de Staatssecretaris van SoZaWe d.d. 31 mei 2013 gepubliceerd. Deze vind u rechtsonder in het menu en is ook te downloaden.

  Afgelopen vrijdag 31 mei jl. heeft de ministerraad ingestemd met de overbruggingsregeling, die aan de Tweede Kamer is/wordt aangeboden.

  Na protest van veel vroeggepensioneerden en mede op aandringen van de Kamer en de vakbeweging verklaart het kabinet nu met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar de overbruggingsregeling van kracht. Die geldt voor alleenstaanden met een inkomen tot twee maal het minimumloon - 2.938,80 euro bruto per maand - en voor paren met drie maal het minimumloon - 4.408,20 euro.\n \n De aanvragers mogen maar beperkt spaargeld hebben. Voor een alleenstaande geldt 21 duizend euro als maximum, voor stellen 42 duizend. Wie meer heeft, wordt geacht daaruit zelf maximaal 1 jaar en acht maanden - de maximumduur van het AOW-gat - een minimuminkomen te kunnen halen.\n \n De regeling vervangt de eerdere voorschotregeling. Volgens het akkoord van kabinet, werkgevers en vakbeweging blijft deze regeling ook bestaan.\n \n Extra regel\n Voor zelfstandigen, zoals winkeliers of freelancers, geldt een extra regel. Omdat zij hun pensioen zelf sparen of dit vermogen vastzit in het bedrijf, dreigt dat te worden meegeteld bij de vermogenseis. Van dat vermogen telt 115 duizend euro niet mee voor de overbruggingsregeling.\n \n Het kabinet verwacht dat dit jaar 28 duizend mensen een beroep op de regeling kunnen doen. Dat aantal daalt de komen de jaren naar 4.200 in 2019. De regeling kost dit jaar 34 miljoen euro, oplopend naar 72 miljoen in 2017. Daarna dalen de uitgaven totdat er in 2021 geen uitkeringen meer worden uitbetaald. In totaal kost de regeling 400 miljoen euro.

  De volgens de Volkskrant aan de orde komende maximale duur van het AOW-gat van “1 jaar en acht maanden” is kennelijk gebaseerd op de gedachte dat bij het bereiken van de nieuwe AOW-leeftijd van 67 jaar in 2021 (volgens de nog niet tot wet verheven versnelde verhoging uit het deelakkoord wel te verstaan!!!) voor 67-jarigen alsdan geen AOW-gat meer zou gelden. Of heeft iemand een andere verklaring?

  Het aantal deelnemers/donateurs bedraagt thans 409 met een totaal aan donaties van € 35.166,--.

  Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De groei van het aantal deelnemers/donateurs is ten opzichte van vorige week maandag niet meer gestegen en lijkt nu helaas te stagneren.

  Wij ontvingen vandaag het bericht dat de rechtbank het uitstelverzoek namens de Staat der Nederlanden heeft gehonoreerd. De zaak is voor de Conclusie van antwoord verwezen naar de rolzitting van3 juli 2013.

  Er zijn wederom weinig nieuwe ontwikkelingen te melden. Het wachten is op een nieuwe datum van de rolzitting, ter gelegenheid waarvan de Staat der Nederlanden de Conclusie van antwoord zal indienen. Zodra die datum bekend is, zal die hier bekend worden gemaakt.

  Het aantaal deelnemers/donateurs is inmiddels met één enkele persoon gestegen naar 407. Het totaal aan donaties bedraagt inmiddels € 35.077,--. 

  Gisteren, maandag 13 mei 2013, is namens de Staat der Nederlanden door de landsadvocaat met het oog op de rolzitting van 22 mei as., aan de rechtbank een uitstelverzoek gedaan tot het indienen van de Conclusie van antwoord. 

  Dit keer is geen enkel nieuws te melden. Het staat momenteel volledig stil, d.w.z. geen toetreding van nieuwe deelnemers. Wellicht dat dit veroorzaakt wordt door de meivakanties?

  Het aantal deelnemers/donateurs is de afgelopen weken niet gegroeid. Het saldo op de rekening van de Stichting evenmin.

  De webmaster van onze website (die tientallen websites beheert/onderhoudt) liet ons weten dat gebleken is, dat onze website meer dan 50% van de hem ter beschikking staande bandbreedte in beslag neemt. Dat wordt veroorzaakt doordat onze site dagelijks veelvuldig en langdurig wordt bezocht. Wij wisten al, toen de informatie nog via de website van Frederik Juristen beschikbaar was, dat de teller van het aantal hits in de maand november 2012 alleen al op meer dan 80.000 (!!!) stond. Dat is ook de reden geweest dat wij moesten uitwijken naar een eigen website van de Stichting BeGAG. Juist vanwege deze bezoekersaantallen heeft het Stichtingbestuur besloten -selectief naar aard en inhoud- commerciële advertenties toe te laten, waarvan de inkomstengeheel ten goede zullen komen van de Stichting. Met een eerste adverteerder zijn de onderhandelingen al gaande. Van deze ontwikkelingen wordt u in het vervolg via de updates ook op de hoogte gehouden. 

  De afgelopen week isbekend geworden dat de FNV-bonden op de inwerkingtreding van de overbruggingsregeling wachten en zich wellicht uit de civiele procedure zullen terugtrekken. Individuele belangenbehartiging voor de aangesloten leden voor wat betreft de AOW-problematiek, zal verder langs de bestuursrechtelijke weg plaatsvinden. De niet-FNV-bonden hebben aangegeven vooralsnog de procedure bij de rechter te willen voortzetten.

  Het deelnemersbestand van de Stichting telt sedert de afgelopen week 406 deelnemers/donateurs. Het saldo aan donaties bedraagt op dit moment 34.988,--.

  Afgelopen zaterdagmiddag heeft de Federatieraad van de FNV het op 11 april jl. gesloten Sociaal Akkoord goedgekeurd. Wat dat betekent voor de positie van de FNV-bonden in de lopende civiele procedure en of de overige bonden zich bij het Akkoord zullen aansluiten, zal op korte termijn worden geïnventariseerd.

  De aanwas van nieuwe deelnemers/donateurs en daarmee het saldo op de rekening van de Stichting, blijft ver achter bij de kosten die de Stichting BeGAG tot dusverre heeft moeten maken en nog zal moeten maken. Die kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de declaraties van de advocaat, webmaster en provider. De toestand is nog niet zorgwekkend, maar we moeten wel de vinger aan de pols houden. De Stichting telt nu 403 betalende deelnemers. Ten opzichte van de laatste opgave is het saldo met € 267,-- gestegen.

  Er blijkt op 22 maart jl. een concept overbruggingsregeling te zijn aangeboden aan de Sociale Verzekeringsbank. 

  Alhoewel die regeling nog ziet op de oude situatie (dus vóór het Sociaal Akkoord van donderdag 11 april jl.), zal de definitieve versie in de nieuwe situatie naar verwachting niet anders zijn.

  Het toetsmoment voor de entree-inkomenstoets vindt plaats in de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Aan de hand van het inkomen van die maand wordt getoetst of dit hoger of lager is dan (nu dus) 300% van het wettelijk minimum loon (geldend in de toetsmaand) voor gehuwden of daarmee gelijk te stellen personen, en (nu dus) 200% voor alleenstaanden.

  Om toegang te krijgen tot de overbruggingsregeling wordt eenmalig het vermogen getoetst van de rechthebbende en zijn eventuele partner. Onder vermogen wordt verstaan het saldo van de waarde van de bezittingen, verminderd met de waarde van de schulden. Onder bezittingen wordt onder meer verstaan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties en een tweede woning. Het aanwezige vermogen wordt getoetst op 1 januari van het jaar waarin iemand de leeftijd van 65 jaar bereikt.

  Indien het vermogen hoger is dan het heffingvrije vermogen (€ 21.139,-- per persoon), dan wordt een beroep op de overbruggingsregeling niet noodzakelijk geacht.

  Er is vanmorgen overleg gevoerd met de persvoorlichter van de FNV Vakcentrale. Het omhulsel van het volgens minister Asscher “in beton gegoten”Sociaal  Akkoord blijkt de facto uit niet meer dan niet-uitgehard cement te bestaan, want de Federatieraad van de FNV zal zich nog hebben uit te spreken over het Akkoord. Er is dus nog niets definitief vastgelegd, alhoewel de verwachting bestaat dat de Federatieraad FNV aan het Akkoord zijn goedkeuring zal hechten. Verder is het aan de individuele bonden of en in hoeverre deelname aan de nu lopende civiele procedure in tact blijft. Uitsluitsel daarover zal wellicht niet op heel korte termijn zijn te verwachten. Wij houden u op de hoogte.

  Voorts worden ons vragen gesteld over de precieze inhoud van de nieuw voorgestelde overbruggingsregeling, zoals de inkomenscriteria, de inkomenspeildatum en de terugwerkende kracht.

  Op dit moment is de tekst van de regeling nog niet bekend. Die is pas in het najaar dit jaar te verwachten. Op de website van de overheid staat slechts dat de regeling terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2013. Wat niet juist op die website staat vermeld, is dat de regeling na 2018 zal ophouden te bestaan. Volgens het Sociaal Akkoord zou de nieuwe overbruggingsregeling -anders dan voorheen-  ook na 2018 doorlopen. Hoe lang, dat is nog onzeker.

  Op de website wordt tot slot geklaagd over onjuiste informatie over de ophoging van de AOW-leeftijd. Het schema op onze website laat de versnelde ophoging vanaf het jaar 2016 zien, zoals die is overeengekomen in het zogeheten deelakkoord tussen de huidige regeringspartijen. Dat moet echter nog in wetgeving worden vertaald, zodat op dit moment nog de “vertraagde” snelheid van de ophoging van de AOW-leeftijd geldt als volgt:

  Op veelvuldig verzoek van onze deelnemers hebben wij destijds het schema conform het deelakkoord op de website geplaatst, opdat mensen op de wellicht toekomstig te ontstane situatie zouden kunnen anticiperen. Houdt u er dus rekening mee dat nog onzeker is of de versnelde verhoging (AOW-gerechtigde leeftijd in 2021 is 67 jaar!) doorgang zal vinden of dat het hierboven vermelde schema stand houdt.

  Afgelopen zaterdag heeft de ledenvergadering van de FNV ingestemd met het bereikte Sociaal Akkoord. Het is op dit moment onduidelijk wat de positie van de bij de FNV aangesloten bonden is in de lopende civiele procedure met het oog op de overeengekomen verruiming van de overbruggingsregeling m.b.t. het AOW-gat. Onduidelijk is ook of de overige deelnemende bonden zich willen aansluiten bij het resultaat van het Akkoord. Ik hoop daar deze week meer over te kunnen berichten op deze site. Ik zal u mijn persoonlijke gevoelens over deze “move” van de FNV op dit moment nog even willen besparen. Het enige dat ik richting de Staat nog wel kwijt wil, is, dat ondanks de twee brieven van de Staatssecretaris, waarin geen enkele ruimte leek te bestaan voor enige versoepeling van de te ontstane AOW-problematiek, kennelijk wel ruimte blijkt te zijn voor het drijven van koehandel hierover op het allerhoogste politieke niveau! Volgende keer meer hierover.

  Inmiddels heeft de vierhonderdste deelnemer/donateur zich aangesloten bij de Stichting BeGAG. Het saldo van de donaties is ten opzichte van vorige week daarentegen niet gestegen.    

  Onze conclusie is dat wellicht de door Stichting BeGAG uitgebrachte dagvaarding heeft bijgedragen heeft tot deze handreiking van de Staat. Het eerste succes is binnen! En nu naar de volgende stap, iedereen uit onze doelgroep ( inkomensonafhankelijk) hoort te worden gecompenseerd. Maandag de nieuwe update.

  Sociale partners vinden het van belang dat de voorgestelde tijdelijke overbruggingsregeling in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd moet worden verruimd. Voor samenwonenden is een grens gewenst van een gezinsinkomen van 300% WML en voor alleenstaanden van 200% WML in plaats van de voorgestelde 150% WML. Hiermee wordt gekomen tot een evenwichtigere behandeling van samenwonenden versus alleenstaanden.Voorts moet worden gekomen tot een natuurlijk einde van de regeling. De regeling stopt niet eind 2018 met het oog op de kleine groep met functioneel leeftijdsontslag die na die tijd nog instroomt in de AOW. Tevens moet de voorschotregeling permanent worden gemaakt en hervormd in de richting van een flexibele AOW (in de geest van de motie Vermeij/Weijenberg). De (door)werkbonus moet worden verruimd."

  Wat een en ander betekent zullen wij uitzoeken en u daar nader over berichten.

  Verder heeft Mr. S. van Heukelom zich als advocaat voor de Staat gesteld en uitstel voor het indienen van de conclusie van antwoord verkregen tot de rolzitting van 22 mei 2013.

  Er zijn geen nieuwe relevante ontwikkelingen te melden, behalve dat de Stichting BeGAG in de persoon van Fred ter Hennepe door TV Gelderland zal worden uitgenodigd in een live talkshow op een cruciaal moment in de civiele procedure. Dat zal wellicht kunnen zijn op het moment dat de Conclusie van antwoord door de Staat is ingediend en openbaar is gemaakt. Dat zal naar verwachting niet deze week op 10 april zijn. Verwacht wordt namelijk dat de Staat voor het indienen van deze Conclusie aan de rechter uitstel zal vragen en zal verkrijgen. De integrale tekst van de Conclusie zult u t.z.t. op/van deze website kunnen lezen/downloaden.

  De Stichting telt nu 399 deelnemers/donateurs met een totaal aan donaties van € 34.632,--

   Veel nieuws in procedureel opzicht valt deze week niet te melden. Woensdag 10 april as. is de Staat der Nederlanden aan zet op de rolzitting van de rechtbank. Naar verwachting zal de Staat echter uitstel vragen voor het indienen van de Conclusie van antwoord.

  Er dienen zich nog steeds tientallen gedupeerden aan op onze site. De doorstroming als lid /donateur naar de Stichting BeGAG van deze aanmelders wordt kennelijk belemmerd door de gevraagde donatie. Want er is sedert vorige week slechts 1 donateur bijgekomen. Het aantal deelnemers/donateurs bedraagt nu 396 met een totaal aan donaties van € 34.276,--.

  Veel nieuws is na de storm van afgelopen woensdag en donderdag niet te melden. De pers heeft hier en daar wat aandacht geschonken aan de start van de procedure. Jammer alleen is, dat de Stichting BeGAG als (mede)initiatiefnemer in de persberichten (uitgezonderd De Telegraaf) als zodanig niet is genoemd. In een gezamenlijk met de afdeling voorlichting van de FNV opgesteld persbericht is die voortrekkersrol van de Stichting met die van FNV Veiligheid overigens wél voor het voetlicht gebracht.

  De stand van zaken per heden laat zien dat in totaal 395 deelnemers/donateurs € 34.187,-- aan donaties hebben bijgedragen.

  De volgende update is te verwachten op dinsdag 2 april as. in verband met Pasen.

  Het is zover. Wij delen u mede dat de dagvaarding zojuist aan de Staat der Nederlanden is betekend

  Een volledig exemplaar van de dagvaarding met de aanvullingen van de deurwaarder is te downloaden Dagvaarding.pdf\n

  De afgelopen week hebben zich nog een vijftal bonden bij ons aangemeld om mee te doen in de procedure. Deze week zal blijken of zij zich definitief zullen aansluiten. Op deze site zullen wij dan bekend maken welke bonden dat zijn. Het afgelopen week-end is de laatste hand gelegd aan de tekst van de dagvaarding. Die omvat thans 16 bladzijden. Als één of meer van de vijf bonden besluiten zich definitief bij onze actie aan te sluiten, dan behoeft de inhoud van de dagvaarding daardoor geen relevante wijziging. De advocaten verwachten dat de dagvaarding deze week nog kan worden uitgebracht. Eindelijk! Zodra dat het geval is, zullen wij die integraal op onze website plaatsen.

  Inmiddels hebben nog drie gedupeerden zich als deelnemer/donateur bij de Stichting BeGAG aangemeld. Het aantal komt daarmee op 394. Het saldo aan donaties bedraagt per heden € 34.009,--.

  Afgelopen woensdag vond de eindbespreking plaats met de drie advocaten in Den Haag. De concept-dagvaarding is waar nodig verbeterd en/of aangevuld. Jongstleden vrijdag 8 maart jl. is het concept per e-mail naar de deelnemende bonden verzonden met het uitdrukkelijke verzoek vóór vrijdag 15 maart as. inhoudelijk te reageren, althans indien dat echt noodzakelijk is. De definitieve versie zal dan onmiddellijk daarna aan de deurwaarder worden aangeboden om deze te betekenen aan de Staat. Daarmee zal de procedure een aanvang hebben genomen. We kunnen op dit moment slechts hopen dat de bonden instemmen met de concept-versie en niet voor verdere vertraging zullen zorgen. De dagvaarding zal op deze site worden gepubliceerd zodra die door de deurwaarder is uitgebracht.

  De afgelopen week hebben zich weer een drietal personen aangemeld als deelnemer/donateur. De Stichting BeGAG telt nu 391 deelnemers. Het saldo van de ingelegde donaties bedraagt per heden € 33.742,--.

  Dit keer valt er weinig nieuws te melden. Laten we het houden op stilte voor de storm. Want as. woensdag vindt met de drie advocaten de eindbespreking plaats inzake de dagvaarding. Naar verwachting kan dan snel daarna de dagvaarding aan de Staat der Nederlanden door de deurwaarder worden betekend en vindt de procedure een aanvang. De volledige dagvaarding zal, zodra die door alle partijen is goedgekeurd en door de deurwaarder is uitgebracht, op deze site worden gepubliceerd.

  Het aantal deelnemers/donateurs is de afgelopen week met 2 gestegen en komt daarmee op een totaal van 388. Het totaal aan donaties bedraagt tot op heden € 33.386,--.

  De afgelopen week is de (14 pagina’s tellende) concept-dagvaarding gereed gekomen. Het is een indrukwekend stuk werk geworden. Het uitbrengen van de definitieve versie duurt echter wat langer dan ik had gehoopt. Op 6 maart as. komen de advocaten en ik weer bij elkaar voor de eindbespreking. Mogelijk dat hier en daar nog een kleine wijziging/aanpassing in het concept wordt aangebracht. Ik ga er van uit dat de bonden vervolgens snel tot goedkeuring overgaan, zodat naar verwachting medio maart de dagvaarding aan de Staat der Nederlanden kan worden betekend en de rechtszaak daarmee (eindelijk!) een aanvang gaat nemen. De advocaat van de Stichting BeGAG zal als procesadvocaat optreden.

  Met de Stichting BeGAG doen de volgende bonden mee aan de procedure: 
(1) ABVAKABO FNV, 
(2) POLITIEVAKORGANISATIE ACP, 
(3) ACOM, 
(4) AFMP/FNV, 
(5) ALGEMENE ONDERWIJSBOND, 
(6) CMHF SECTOR DEFENSIE, 
(7) CNV PUBLIEKE ZAAK, 
(8) CNV VAKMENSEN, 
(9) FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING, 
(10) FNV BONDGENOTEN, 
(11) FNV BOUW, 
(12) MARVER/FNV, 
(13) NEDERLANDSE POLITIEBOND, 
(14) VAKBOND VOOR BURGER EN MILITAIR DEFENSIEPERSONEEL.

  Het model bezwaarschrift op deze website is inmiddels aan de nieuwe situatie aangepast. De Sociale Verzekeringsbank heeft overigens onlangs laten weten dat alle bezwaren zullen worden aangehouden tot dat de hoogste rechter in deze kwestie uitspraak heeft gedaan.

  De aanwas van deelnemers (386) aan de Stichting BeGAG is tot stilstand gekomen evenals het aantal donaties. Wellicht dat hernieuwde publiciteit na de start van de rechtszaak, weer beweging in gang zet.     

  De rechtbank Breda heeft op 18 februari jl. de uitspraak gepubliceerd in de AOW-zaak, die ging over de verschuiving van de ingangsdatum van de 1ste van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, naar de feitelijke 65ste verjaardag. De rechtbank heeft het beroep afgewezen. De uitspraak is te vinden op

  Wij krijgen hierop vele reacties van deelnemers van de Stichting BeGAG met vragen als: “wat betekent dat voor onze zaak?”

  Wij kunnen u vooralsnog geruststellen. In onze zaak gaat het ten eerste over een andere wetswijziging van de AOW dan in de door de rechtbank Breda berechte zaak. Ten tweede speelt in onze zaak de onvoorzienbaarheid voor mensen die vóór de bekendwording van de wetswijziging het arbeidsproces hebben (moeten) verlaten én de afwezigheid van deugdelijk overgangsrecht, een zeer cruciale rol. Daarnaast loopt -anders dan in de “Bredase”zaak- naar mate de jaren verstrijken, de schade buitenproportioneel op.

  De Stichting BeGAG gaat tezamen met de FNV- en CNV-bonden gewoon verder met de voorgenomen civiele procedure.

  Als ik juist ben geïnformeerd, zal deze week zal de concept-dagvaarding worden afgerond en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de verschillende bondsbesturen dan wel vertegenwoordigers van die bonden. Naar verluidt hoeft daarop niet lang te worden gewacht en zal zeer binnenkort de civiele procedure een aanvang kunnen nemen.

  Eén van de deelnemers van de Stichting meldde mij, dat hij afgelopen donderdag een vergadering van de vaste Kamercommissie van SoZaWe heeft bezocht. Daarin kwam de AOW-compensatieregeling aan de orde. Inmiddels heeft het CDA-kamerlid Omzigt hierover nadere vragen gesteld aan de minister.

  Op dit moment bedraagt het aantal deelnemers/donateurs van de Stichting 386 Het totaal aan donaties bedraagt € 33.208,--.

  Het lijkt wat stil aan het front, maar dat is schijn. Er wordt door de drie advocaten hard gewerkt. Deze week wordt naar alle waarschijnlijkheid de laatste hand gelegd aan de dagvaarding. Namens de Stichting BeGAG wordt de specifieke positie van een aantal ernstige gedupeerden in de dagvaarding voorgedragen. Er is deze week een brief aan de Staatssecretaris verstuurd, waarin de dagvaarding namens alle partijen, wordt aangekondigd. Nog heel even geduld en de rechtszaak kan beginnen. De tekst van de dagvaarding wordt in deze rubriek op de website gepubliceerd.

  Op dit moment telt de Stichting BeGAG 385 deelnemers. Het totaal aan donaties bedraagt € 33.030,--.

  Afgelopen vrijdag 1 februari jl. zijn de advocaten (mrs. Beelaard, De Casparis en Klinkert) van de aan de civiele procedure deelnemende partijen, met Fred ter Hennepe namens de Stichting BeGAG, bijeen geweest om de tekst van de dagvaarding voor te bereiden. De verwachting is dat deze dagvaarding over ca. 14 dagen gereed zal zijn. Afgesproken is dat mr. Ben Beelaard (advocaat van de Stichting BeGAG) de procesadvocaat zal zijn. Er gingen geluiden op dat de CNV-bonden ACOM en ACP mr. Ben Beelaard willen aanwijzen om in de procedure als hun advocaat op te treden. Meer duidelijkheid hierover wellicht in later stadium.

  “Op initiatief van de Stichting BeGAG hebben wij onze juridische krachten en mogelijkheden gebundeld met de vakbonden. Besloten is om gezamenlijk over te gaan tot dagvaarding van de Staat der Nederlanden voor de rechtbank Den Haag. In de dagvaarding zal de persoonlijke situatie van een aantal leden van onze stichting en meer in het bijzonder welke financieel nadelige gevolgen de AOW-wetgeving voor hen heeft, als voorbeeld dienen. Omdat wij er naar streven de dagvaarding over een week of twee gereed te hebben, is een aparte kort geding procedure niet meer direct noodzakelijk.

  Zodra wij een concept van de dagvaarding gereed hebben, zullen wij hiervan mededeling doen op de website.”

  De afgelopen week zijn aan het bestand van de Stichting BeGAG geen deelnemers/donateurs meer toegevoegd. Het totaal aan donaties bedraagt op 4 februari 2013 € 32.763,--.

  De afgelopen week heeft CNV Vakmensen zich aangesloten bij het “consortium” tegen het AOW-gat. Naar verwachting zal ook CNV Publieke Zaak (de evenknie van AbvaKabo) zich voegen.

  De drie advocaten van de aangesloten partijen komen één dezer dagen bijeen voor het opstellen van de dagvaarding als inleiding van de bodemprocedure.

  Met enige regelmaat krijgt de Stichting de vraag voorgelegd wanneer het kort geding nu eindelijk wordt ingezet. Wij begrijpen het ongeduld maar al te goed. Het uitstel tot dusverre heeft echter te maken met een eerdaags te verwachten reactie op een verzoek aan de Sociale Verzekeringsbank. Uit strategische overwegingen kunnen wij daar op dit moment helaas niet meer informatie over geven. Het is dus beslist niet zo, dat op dat vlak niets meer gebeurt, zoals een enkele deelnemer suggereerde. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op dit punt vanzelfsprekend op de hoogte. 

  De stand op dit moment is 381 deelnemers/donateurs met een totaal aan donaties van € 32.585,--

  Dit keer valt niet veel nieuws te vermelden. De advocaten Ben Beelaard (namens de Stichting BeGAG), Pauline de Casparis (namens de Nederlandse Politie Bond) en Margreet Klinkert (namens de FNV) werken achter de schermen gezamenlijk aan het aanstaande offensief (de civiele bodemprocedure tegen de Staat der Nederlanden). Daarnaast eist het voorgenomen kort geding namens de Stichting BeGAG de volle aandacht.

  Het aantal deelnemers/donateurs bedraagt per heden 378. Het totaal aan donaties bedraagt op 21-1-2013 € 32.140,--

  Gisteren is een principe-akkoord bereikt dat de Stichting BeGAG zich aansluit bij een aantal FNV-bonden (en mogelijk christelijke bonden) teneinde gezamenlijk een civiele bodemprocedure te gaan voeren. Nadere, meer concrete informatie hierover zal in een later stadium bekend worden gemaakt. Dit laat nadrukkelijk onverlet dat de Stichting BeGAG daarnaast nog steeds het voornemen heeft zelf, d.w.z. zonder de bonden, in eerder stadium een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

  De afgelopen week was er weer veel media aandacht voor de problematiek rond het AOW-gat. De FNV-bonden zouden ook naar de rechter stappen. In de TV-rubriek “EenVandaag” van woensdag 10 januari jl. kondigde een bestuurder van FNV-veiligheid dat aan. In diezelfde uitzending deed een ex-ambulancemedewerker zijn verhaal.

  Wij kregen op deze ontwikkelingen veelvuldig de vraag of de Stichting BeGAG hiermee op achterstand is gezet. Het antwoord is volmondig NEEN. De Stichting is nog steeds voornemens een kort geding te gaan starten. Om bepaalde, maar helaas nog niet nader bekend te maken redenen, heeft dat nog een paar weken tijd nodig. De FNV-bonden sluiten zich niet aan bij dit kort geding en zullen een eigen koers gaan varen. Zoals het er nu uitziet, zal de Stichting BeGAG de procedurele aftrap doen. Blijft u voor de laatste ontwikkelingen de website in de gaten houden. 

  Het aantal deelnemers/donateurs op 14 januari 2013 is 365, waarvan in totaal € 31.695,-- aan donaties is ontvangen.

  Zoals eerder in deze rubriek is aangekondigd, is op dinsdag 8 januari 2013 overleg geweest met een aantal FNV-bonden in Amsterdam (kantoor FNV-vakcentrale). De Stichting BeGAG werd door Fred ter Hennepe vertegenwoordigd tezamen met de advocaat van de Stichting, mr. Ben Beelaard. Aan tafel zaten verder vertegenwoordigers van de FNV-vakcentrale, de Nederlandse Politiebond, AbvaKabo, FNV-bondgenoten, FNV-bouw en FNV-Nautilus.

  In de beproeving van procedurele samenwerking heeft het overleg niet zo veel opgeleverd. Inhoudelijke kennisuitwisseling van het onderwerp heeft overigens wel aangetoond dat er brede consensus bestaat, dat de aanspraken op AOW-uitkering een eigendomsrecht vormen in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM. Wat ons daarentegen met de bonden verdeeld houdt, is de keuze van de juiste rechtsingang om dat in rechte te doen vaststellen. De bonden zien in het voeren van een kort geding teveel procedureel-juridische hobbels voor een kansrijke afloop.

  De bonden kiezen ervoor voor hun leden de kwestie administratiefrechtelijk aan te kaarten dat wil zeggen d.m.v. bezwaar bij de SVB, in beroep bij de Sector bestuursrecht van de rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast overwegen zij nog een civiele bodemprocedure.

  De Stichting BeGAG ziet de haken en ogen van een kort geding evengoed, maar acht niettemin nog een opening aanwezig om een dergelijk kort geding aan te durven. Helaas vergt dit nog enkele weken voorbereidingstijd met deze bedoeling, dat de procedureel-juridische hobbels enigszins worden afgevlakt. Inhoudelijk zullen daarover op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan. Daarna zal pas de dagvaarding kunnen worden verzonden. Helaas zal het eindresultaat dus nog even op zich laten wachten.

  Allereerst een voorspoedig en gezond 2013 voor alle deelnemers/donateurs van de Stichting BeGAG. Laten we hopen dat 2013 datgene brengt waarvoor wij gezamenlijk de strijd aangaan.

  Zoals eerder aangekondigd vindt morgen 8 januari 2013 een bijeenkomst plaats waarbij Fred ter Hennepe en advocaat mr. Ben Beelaard namens de Stichting BeGAG overleggen met vertegenwoordigers van een aantal vakorganisaties en hun advocaat, teneinde te beproeven of tot samenwerking kan worden gekomen in de strijd tegen de overheid. Op dit moment kunnen wij de namen van de andere partijen helaas nog niet prijsgeven. In een nader verslag van die bijeenkomst, dat binnenkort in deze rubriek op de website verschijnt, zal hierover meer duidelijkheid worden gegeven. Houdt u de ontwikkelingen in de gaten.

  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  In het NOS-journaal van zaterdag 29 december 2012 is aandacht besteed aan de verhoging van de AOW-leeftijd met ingang van 2013. Spijtig, dat wederom de nadruk is komen te liggen op de verschuiving van slechts één maand AOW-uitkering. Dat heeft weliswaar actuele nieuwswaarde, maar doet te kort aan de werkelijke problematiek die de Wet van 12 juli 2012 in de komende tijd zal veroorzaken. Bovendien zet het de publieke opinie op het verkeerde been.

  Op 8 januari 2013 vinden verkennende gesprekken plaats met vertegenwoordigers van een aantal vakbonden om te komen tot (een vorm van) samenwerking in de strijd tegen de overheid m.b.t. het AOW-gat.

  Wij hebben gezien, dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ruim van te voren, d.w.z. voordat de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, beschikkingen verstuurt.
Het is raadzaam, dit ter bewaring van rechten, zelf bezwaar te maken tegen een beschikking waarbij (in 2013) u één maand AOW-uitkering wordt onthouden.
U kunt daarbij de SVB verzoeken het bezwaar aan te houden totdat de rechter vonnis heeft gewezen in de namens de Stichting BeGAG (waarvan u deelnemer/donateur bent) aanhangig gemaakte civiele procedure.

  In de bijlage van het Algemeen Dagblad (AD) van 2 januari 2013 verschijnt een artikel over het AOW-gat, voorzien van een interview met initiatiefnemer Fred ter Hennepe en de heer H. Stemerdink uit Winterswijk, ex-militair en deelnemer/donateur van de Stichting BeGAG.

  Het aantal deelnemers/donateurs bedraagt op 24 december 2012: 323. Het totaal aan donaties tot op heden bedraagt: € 27.682,50.

  Naar aanleiding van het antwoord van de Staatssecretaris is vandaag overleg geweest met de advocaat mr. A.B.B. Beelaard, die namens de Stichting BeGAG optreedt. Er zal een kort geding tegen de Staat der Nederlanden volgen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit kort geding zal echter niet meer deze maand aanhangig kunnen worden gemaakt, maar in januari 2013. Tot aan het moment waarop de inleidende dagvaarding wordt verzonden, worden in dit stadium vanuit procedureel oogpunt van deze kant geen inhoudelijke reacties gegeven op de inhoud van de brief van de Staatssecretaris. Ik vertrouw erop dat u dat wilt begrijpen.De tekst van de dagvaarding wordt in januari 2013 op deze website gepubliceerd.

Verder kunnen we me meedelen dat de bonden ook wakker beginnen te worden. Enkele hebben contact met ons gezocht. We mogen nog geen namen noemen maar gaan er met een deze week verkennende gesprekken voeren. Ook hiervan houden wij u op de hoogte.

  
Hier de gescande versie van de brief van de griffier van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 december 2012. Het algemeen overleg over pensioenonderwerpen is verschoven naar 6 februari 2013.

  brief van de griffier van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 december 2012

  De sommatiebrief aan de Staat der Nederlanden is op maandag 3 december jl. per faxbericht en op dinsdag 4 december jl. per aangetekende post verzonden aan de Staat der Nederlanden.Het embargo op publicatie van die brief is per heden opgeheven. U vindt de brief hieronder. Wij houden u via een volgende MEDEDELING op de hoogte van het vervolg.

  De verdere behandeling van deze zaak is in goed overleg met AMICE Advocaten per jongstleden vrijdag 7 december in handen gegeven van mr. A.B.B. (Ben) Beelaard, partner van Beelaard Breetveld Advocaten in Den Haag. Mr. Beelaard is uitermate gespecialiseerd in het internationaal en supranationaal sociaalzekerheidsrecht en heeft op dit terrein de nodige reputatie verkregen. Alle inmiddels gegeven volmachten aan AMICE Advocaten worden overgedragen aan Beelaard Breetveld Advocaten. Amice Advocaten heeft overigens tot dusverre naar volle tevredenheid hun diensten geleverd.  

  Verschillende aanmelders/donateurs hebben zich er over verbaasd, dat zij geen bevestiging van hun aanmelding en/of betaling van ons hebben/zullen ontvangen. De reden hiervan is enerzijds dat het ons kleine team, dat zich geheel belangeloos voor deze publieke zaak inzet, heel veel tijd kost om alle aanmeldingen te registreren en te administreren. Anderzijds ontbreekt het ons aan ICT-faciliteiten om iedereen persoonlijk te benaderen. Uw bankafschrift kan als bewijs dienen dat u zich als deelnemer en donateur bij de Stichting BeGAG hebt aangemeld.

  Wij krijgen ook veel mails van deelnemers/donateurs, die menen dat er door het FNV al een procedure bij de rechtbank Breda over het AOW-gat wordt gevoerd. Dat is niet juist. Die procedure gaat over net iets anders, namelijk over de AOW-wetswijziging die in april 2012 is ingegaan, als gevolg waarvan de AOW-uitkering niet langer per de eerste van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt wordt betaald, maar met ingang van de feitelijke verjaardag in die maand. Bovendien betreft het een administratief-rechtelijke procedure, die anders dan een Kort Geding, lang kan voortduren. \n

 • Welkom bij Stichting BeGAG

   

  De laatste update staat hier, voor alle updates, zie "Updates & Laatste Nieuws"

   

   

  Update 25 augustus 2017

   

   

  ECLI:NL:RBOVE:2017:3161

   

  De uitspraak van de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel/Zwolle (zie vorige update) is inmiddels gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder nummer:

   

   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  www.frederikjuristen.nl

   

   

   

  Geachte bezoeker,

   

  Hier kunt u nieuws omtrent de Stichting BeGAG en ontwikkelingen over het AOW-gat lezen, uw gedachten delen op het forum en documenten downloaden voor uw eigen administratie. Het belangrijkste om in de gaten te houden is " Het Laatste Nieuws". Hier doen wij melding van de laatste ontwikkelingen.

  Wij van FREDERIK Juristen hopen dat u vaak langs komt.

    

  Met vriendelijke groet,

   

   

  Dries ter Hennepe                 Fred ter Hennepe

  Business Development             Senior Jurist

                  

                  www.frederikjuristen.nl

                           hand

   

  • Er is

   14 april 2013

    door een van de donateurs van het eerste uur, Simon Manshanden, in het forum een duidelijke chronologie van de gebeurtenissen gepubliceerd. Deze willen wij u, met toestemming van Simon Manshanden, niet onthouden.

  "Weet iedereen het nog?

  In juni 2011 heeft het toenmalige kabinet met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van onder andere het pensioenstelsel.

  Eén van de afspraken in dit akkoord was dat de pensioen- en AOW leeftijd van 65 jaar in 2020 wettelijk zou worden verhoogd naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.

  Dit akkoord was echter geen lang leven beschoren want eind april 2012 was daar plotseling het Kunduzakkoord, het akkoord waarbij de afspraak van juni 2011 om zeep werd geholpen. Er is in dit akkoord onder andere een snellere verhoging van de AOW-leeftijd afgesproken.

  Vervolgens kwam er een nog snellere verhoging van de AOW-leeftijd uit de hoge hoed van de PvdA en de VVD in het Deelakkoord van 1 oktober 2012. Deze verhoging is echter nog niet door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd.

  Naar aanleiding van het voorgaande is onze Stichting opgericht met het doel de belangen te behartigen van hen die worden gedupeerd door deze snellere verhoging(en) omdat zij niet hebben kunnen voorzien dat de ingangsdatum van hun AOW door die wijziging(en) niet samenvalt met de datum waarop zij de 65-jarige leeftijd bereiken.

  Nu is er dan het sociaal akkoord. Daarin staat onder andere dat:
  “Sociale partners vinden het van belang dat de voorgestelde tijdelijke overbruggingsregeling in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd moet worden verruimd. Voor samenwonenden is een grens gewenst van een gezinsinkomen van 300% WML en voor alleenstaanden van 200% WML in plaats van de voorgestelde 150% WML. Hiermee wordt gekomen tot een evenwichtigere behandeling van samenwonenden versus alleenstaanden. Voorts moet worden gekomen tot een natuurlijk einde van de regeling. De regeling stopt niet eind 2018 met het oog op de kleine groep met functioneel leeftijdsontslag die na die tijd nog instroomt in de AOW.”

  Over dit akkoord (waarin afspraken zijn gemaakt over de arbeidsmarkt, pensioenen, flexibele contracten en arbeidsgehandicapten) heeft de heer Asscher gezegd: ”Dat zijn afspraken voor de komende tien jaar. Die zitten wat mij betreft in beton, nou en of.”

  Afgelopen zondag was de heer Zijlstra (fractievoorzitter van de VVD) als gast bij Eva Jinek op Zondag. Hij heeft echter gezegd te verwachten dat de miljardenbezuinigingen die zijn uitgesteld in september waarschijnlijk alsnog doorgaan. Hij zei daarover: "Ik wil niet de indruk wekken dat er in september niks gaat gebeuren". Verder vindt hij het een beetje een gekke constructie dat in het sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en kabinet is afgesproken dat de extra bezuinigingen van 4,3 miljard om het begrotingstekort terug te dringen voorlopig van de baan zijn. Hij wees er verder op dat de bezuinigingen alsnog doorgaan als de economie niet aantrekt (en daar is hij sceptisch over). Hij zei: "In augustus ligt dat pakket gewoon weer op tafel. Het zou heel knap zijn als wij een flink tekort op de begroting in een paar maanden tijd nog weten in te lopen." Hij gaf aan dit nu alvast te zeggen om te voorkomen dat de miljardenbezuinigingen op Prinsjesdag als een “konijn uit de hoge hoed” komen.

  Wie houdt nu wie voor de gek en wie is er nu nog te vertrouwen?

  Als ik dit zo lees en hoor dan heb ik het gevoel dat er een zwaard van Damocles boven ons hoofd blijft hangen.

  De vraag die nu ook rijst is of de vakbonden hun lesje niet hebben geleerd toen bleek hoe fragiel afspraken (onder andere de afspraken in het Pensioenakkoord) zijn die je met een Kabinet hebt gemaakt. Er hoeft maar even een andere politieke wind te waaien of er wordt een tijdelijke “coalitie” (denk aan de Kunduzcoalitie) gevormd en afspraken of akkoorden worden naar de prullenmand verwezen.

  Ik heb dan ook zo mijn twijfels over de rol van de vakbonden bij het tot stand komen van het sociaal akkoord in relatie tot de rol van de vakbonden bij de procedure tegen de Staat!

  Feitelijk hebben wij gedupeerden recht op herstel van onze AOW-leeftijd van 65 jaar (even zo zeer voor onze eventuele partners). Op het moment dat wij, al dan niet verplicht, met een vorm van vroegpensioen gingen was die leeftijd immers 65 jaar. Wij zullen allen (samen met de eventuele partner) naar het financiële plaatje hebben gekeken bij de beoordeling of met vroegpensioen gaan haalbaar zou zijn. Een zeer belangrijk, zo niet essentieel, onderdeel van dit financiële plaatje was het tijdstip waarop de AOW-uitkering zou ingaan voor belanghebbende en de eventuele partner. Dat was het moment waarop de 65 jarige leeftijd zou worden bereikt!

  Overgangs-, compensatie- of voorschotregelingen zijn lapmiddelen waarbij er altijd slachtoffers zullen blijven en die, afhankelijk van de aard van de regeling, zijn aan te merken als een ”sigaar uit eigen doos”.

  Herstel van de AOW-leeftijd van 65 jaar is voor de SVB administratief ook vele malen makkelijker uit te voeren dan de uitvoering van overgangs-, compensatie- of voorschotregelingen waarbij de hoogte van het inkomen en het vermogen eventueel ook een rol spelen.

  Ik hoop dan ook van harte dat de Stichting zich zal blijven inzetten voor het herstel van onze 65-jarige AOW-leeftijd!"