nieuws

 • Updates & Laatste Nieuws

  Update 17 januari 2019

   

   

  De Centrale Raad van Beroep heeft inmiddels tot nog toe in 1 zaak uitspraak gedaan inzake "de onevenredig zware last". Als min of meer verwacht heeft de Raad geoordeeld dat een enkele toetsing aan de voorwaarden van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) niet is aan te merken als een deugdelijk individueel feitenonderzoek, Een onderzoek naar de inkomens- en vermogenspositie van een betrokkene is dat wel. In deze individuele zaak vond de Raad de inkomens- en vermogenspositie van de betrokkene evenwel niet zodanig schrijnend, dat in zijn geval sprake was van een onevenredig zware last. De integrale uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder

   

  ECLI:NL:CRVB:2019:143.

   

   

   

  Op 14 februari as. (zie de laatste update) volgen over deze kwestie meer uitspraken, waaronder die welke door de Stichting BeGAG aanhangig zijn gemaakt. Zoals het nu er naar uitziet, kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat met het door de Raad gegeven oordeel in potentiële gevallen kan worden gezegd, dat een onevenredig zware last kan worden aangenomen en zij voor compensatie in aanmerking zullen kunnen komen.

   

   

  Update 30 december 2018

   

   

  verdaging uitspraak Centrale Raad van Beroep!
   
  Van de Centrale Raad van Beroep ontving ik gisteren het schriftelijke bericht dat het doen van uitspraak in de 10 zaken opnieuw is verlengd. De reden hiervoor is dat de Raad meer tijd nodig heeft om tot zijn oordeel te komen. De Raad zal nu uitspraak doen op donderdag 14 februari 2019 om 9.30 uur.
  De uitspraak wordt alsdan niet voorgelezen; alleen het nummer van de zaak en bijbehorende beslissing worden medegedeeld. De schriftelijke uitspraak met de overwegingen van de Raad, wordt spoedig daarna, maar in ieder geval binnen twee weken, aan mij als één van de gemachtigden toegezonden. Via deze website zal de uitspraak bekend worden gemaakt. 

   

   


  Update 19 november 2018

  De Centrale Raad van Beroep zal in de zaken die op 11 oktober 2018 ter zitting zijn behandeld (zie update van 3 september jl.) uitspraak doen op  3 januari 2019 om 9.30 uur in het Gerechtsgebouw te Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1. De uitspraak wordt echter niet voorgelezen; alleen het nummer van de zaken met bijbehorende beslissingen worden medegedeeld. Daarna vindt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken, schriftelijk toezending van de uitspraken plaats.

   

  Update 3 september 2018

   
  Op  donderdag 11 oktober as, wordt ter terechtzitting van de Centrale Raad van Beroep in een cluster van meerdere gevallen, de vier zaken behandeld, waarvan inhoudelijk al eerder in deze rubriek mededeling is gedaan. Zie o.m. de update van 2 maart 2018. Cruciaal in de behandeling daarbij zal zijn of de Sociale Verzekeringsbank een juist toetsingskader hanteert voor wat betreft de vraag of in die gevallen door verschuiving van de AOW-leeftijd "een onevenredig zware last" (an individual and excessive burden) is ontstaan.

   

  De behandeling vindt plaats in het gerechtsgebouw Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht in zaal 5VL. Aanvang 10.30 uur. 

   

  De zitting is openbaar en belangstellenden mogen daarbij dus aanwezig zijn.

   

   

  Update 3 april 2018

  In de twee zaken die de Rechtbank Noord-Holland op 1 maart jl. heeft behandeld (zie de update van 2 maart 2018), is het beroep ongegrond verklaard. De Rechtbank Noord-Holland is tot dusverre de enige rechtbank die aanvaardt, dat de onevenredig zware last getoetst mag worden aan de voorwaarden van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering (OBR). Met cliënten wordt overlegd of tegen deze uitspraak hoger beroep moet worden aangetekend.

   

  Update 2 maart 2018

  Inmiddels zijn weer nieuwe uitspraken gedaan inzake de "onevenredig zware last". Zie ook de vorige updates. De jurisprudentie afkomstig van de verschillende rechtbanken, is verdeeld. De rechtbanken Overijssel (zittingsplaats Zwolle), Midden-Nederland (zittingsplaats Utrecht) en Gelderland (zittingsplaats Arnhem) oordelen -kort en bondig samengevat- dat toetsing van het al dan niet bestaan van een onevenredig zware last aan slechts de voorwaarden en normen van de Tijdelijke overbruggingsregeling (OBR) onvoldoende is en in strijd is met een deugdelijk individueel feitenonderzoek. Alleen de Rechtbank Noord-Holland (zittingsplaats Haarlem, zie de update van 27 december 2018) is tot een ander oordeel gekomen.

   

  Het oordeel van de Rechtbank Overijssel is recentelijk op 16 februari 2018 herhaald en te vinden op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBOVE:2018:501.

   

  De hierboven bedoelde uitspraak van de Rechtbank Gelderland, gedateerd 6 februari 2018, is (tot op heden) niet gepubliceerd.

   

   

   

  Op 1 maart jl. hebben 2 nieuwe zaken gediend bij de Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Alkmaar. T.z.t. zullen ook die uitspraken via een update op deze site  geopenbaard worden.

   

   

  Update 27 december 2017

   
  In tegenstelling tot de Rechtbanken Overijssel en Midden-Nederland (zie de updates van 25 augustus 2017 en 22 december 20127, heeft de Rechtbank Noord-Holland op 18 december 2017 geoordeeld dat de beperkte middelentoets van de Overbruggingsregeling (OBR) voldoende is om de al dan niet aanwezige onevenredige zware last vast te stellen. Andere gestelde schadeposten kunnen volgens de Rechtbank buiten beschouwing blijven. De Rechtbank passeert hierbij het antwoord op de cruciale vraag of de toetsing aan slechts de normen en voorwaarden van de OBR voldoet aan het vereiste, dat de toets een gedegen feitenonderzoek moet behelzen. Nu is de uitkomst, die de Rechtbank dus onderschrijft, gebaseerd op louter fictie. Bovendien miskent de Rechtbank hierbij de hierbij leidende jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.Tegen deze uitspraak wordt hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. 

   

  De integrale uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:RBNHO:2017:10621. 

   

  Update 22 december 2017

   
  De Rechtbank Midden-Nederland (zittingsplaats Utrecht) heeft op 13 december jl. uitspraak gedaan in een zaak waarin de betrokkene AOW-uitkering had aangevraagd bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, omdat de verhoging van de AOW-leeftijd voor haar zou leiden tot een onevenredig zware last. De Rechtbank oordeelde dat de enkele toetsing aan de voorwaarden van de OBR niet voldoet aan het door de CRvB vereiste deugdelijke individueel feitenonderzoek naar het bestaan van een onevenredige last, nu bij die toetsing uitsluitend de voorwaarden genoemd in artikel 4 van het OBR worden betrokken. Alle overige omstandigheden blijven dan buiten beschouwing. De betrokkene verkeert in de situatie dat zij niet in aanmerking komt voor een overbruggingsuitkering op grond van de OBR. Dát is dan ook de situatie waarvan de Svb moet uitgaan bij het onderzoek naar het al dan niet aanwezig zijn van een onevenredig zware last voor haar. De beoordeling door de Svb voldoet daarom niet aan de eis dat een beoordeling dient plaats te vinden van alle relevante elementen, tegen de specifieke achtergrond van de betrokkene. Het bestreden besluit is daarom, in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, niet zorgvuldig voorbereid. Het beroep is gegrond bevonden, het bestreden besluit is vernietigd en de Svb is opgedragen een nieuw besluit te nemen. 

   

  De integrale uitspraak is te vinden op www. rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBMNE:2017:6348.
   
   

   

  Update 21 november 2017

   
  Tegen de Zwolse uitspraak (zie update 25-8-2017) is inmiddels hoger beroep ingesteld.

   In een gelijke zaak heeft de Meervoudige Kamer (na verwijzing door de Enkelvoudige Kamer) zich op 28 september 2017 gebogen over het SVB-beleid inzake "de onevenredig zware last".

  De uitspraak is echter met zes weken verdaagd.Bij de Rechtbank Midden-Nederland (Utrecht) diende op 9 november jl. een zelfde zaak (Enkelvoudige Kamer).

  De uitspraak wordt verwacht binnen zes weken.

   

  Update 25 augustus 2017

   

   

  De uitspraak van de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel/Zwolle (zie vorige update) is inmiddels gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder nummer: ECLI:NL:RBOVE:2017:3161

   

   

  Update 9 augustus 2017

   
  Zie de update van 23 juni jl. De Meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel (locatie Zwolle) heeft de Overbruggingsregeling (OBR) als toetsinstrument voor de beoordeling van de onevenredig zware last (individual and excessive burden) afgeschoten. De Rechtbank oordeelt met verwijzing een arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat die beoordeling niet alleen mag plaats hebben aan de hand van het inkomen, maar dat andere omstandigheden ook van belang kunnen zijn. De Rechtbank noemt hier (vaste) lasten, het vermogen of eventuele andere effecten van de gewijzigde inkomenspositie. Het gaat om alle relevante elementen tegen de specifieke achtergrond van de betrokkene. De SVB heeft aldus niet voldaan aan de eisen die in het arrest van het EHRM zijn geformuleerd. Verder overweegt de Rechtbank nog dat de enkele toetsing aan de voorwaarden die de OBR stelt, niet is aan te merken als een deugdelijk individueel feitenonderzoek, zoals de Centrale Raad van Beroep in de uitspraken van 18 juli 2016 heeft geoordeeld. Het beroep van de betrokkene is op dit punt gegrond bevonden onder vernietiging van de het SVB-besluit.

   

   

  Update 23 juni 2017

   

   

  De tweede zaak in de reeks van het aangevochten toetsingskader "onevenredig zware last" wordt op 11 juli as. om 11.00 uur behandeld door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel (zittingplaats Zwolle).

   

   

  Update 9 mei 2017

   

   

  Bij een aantal rechtbanken zijn inmiddels nieuwe zaken aanhangig gemaakt tegen de beleidsregel om de Overbruggingsregeling (OBR) als toetsinstrument te gebruiken bij het onderzoek naar "de onevenredig zware last". Zie ook de update van 2 maart 2017. De eerste zaak dient op 30 juni as. bij de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem.

   

   

  Update 2 maart 2017

   

   

  Wij krijgen veel vragen over hoe "de onevenredig zware last" wordt beoordeeld.

   

   

   

  Inmiddels is bekend geworden dat de SVB naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 juli 2016, in samenspraak met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hiervoor criteria heeft ontwikkeld. Kort samengevat komt het er hier op neer, dat wanneer toetsing aan de voorwaarden van de Overbruggingsregeling (behalve die van de specifiek afgebakende doelgroep) niet zal leiden tot een financiële compensatie vanuit die regeling, er geen "onevenredig zware last' wordt aangenomen. Wordt wél aan de voorwaarden voldaan, dan wordt die compensatie wél geboden. Qua doelgroep is de reikwijdte van de Overbruggingsregeling hiermee als het ware opgerekt.

   

   

   

  Wij krijgen wél met enige regelmaat de klacht dat de SVB zonder gedegen feitenonderzoek (zie de uitspraken van 18 juli 2016!) er zonder meer van uitgaat, dat aan de (financiële) voorwaarden die de Overbruggingsregeling stelt, niet  wordt voldaan en de aanvraag vervolgens afwijst. Daar kleeft dan een zorgvuldigheids- en motiveringsgebrek aan. Tegen een dergelijk besluit is het rechtsmiddel van 'bezwaar"  zeker te overwegen.
   

   

   

  Update 14 januari 2017

   
  De redactie van het programma JINEK heeft mij recentelijk laten weten, dat het programma zich wil richten op een jong(er) publiek; het onderwerp AOW-gat zou daarom daarin niet passen.

   

  Van de media -zo is inmiddels wel bekend geworden- valt niet veel meer te verwachten.

   

  Er is een opmerkelijke tendens in de uitvoeringspraktijk van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zichtbaar geworden. De SVB stelt in alle gevallen de AOW-aanvraag niet eerder te willen beoordelen dan vanaf 6 maanden vóór de nieuwe AOW-leeftijd. Dus ook in de situatie waarin voorafgaande aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, het verzoek wordt gedaan de AOW-uitkering toe te kennen bij 65 jaar met een beroep op "de onevenredig zware last". Zie hierover voorgaande updates in deze rubriek. Anderzijds zie ik gevallen, waarin de SVB in een volkomen vergelijkbare situatie worstelt met de vraag hoe die onevenredig zware last moet worden beoordeeld. De uitvoeringspraktijk van de SVB is dus niet zo consistent als je zou mogen verwachten!

   

  Hoe kijk ik daar tegen aan?

   

  Op 18 juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat verloren gegane maanden bij de aanvang van AOW-verzekering als gevolg van de verschuiving van de verzekeringsopbouw, als eigendomsontneming moet worden beschouwd. Deze inbreuk op het ongestoorde genot van het eigendomsrecht wordt materieel beschouwd manifest bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Het is dan volstrekt logisch, dat op dat moment beoordeeld zal moeten worden of die inbreuk leidt tot een onevenredig zware last. In de uitspraken van 18 juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep als zijn oordeel uitgesproken, dat de onevenredig zware last van geval tot geval moet worden beoordeeld op basis van een deugdelijk individueel feitenonderzoek. Indien de SVB daarmee zou wachten tot de nieuwe AOW-leeftijd is bereikt, dan is het kalf reeds verdronken en dan helpt het dempen van de put ook niet meer. De SVB spant op die manier het paard achter de wagen.

   

  Mijn conclusie is en blijft dan ook dat het toetsmoment van "de onevenredig zware last" is gelegen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Er is hierover door mij een procedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Noord-Holland.

   

   

  -- 

   

  Update 11 december 2016

   
  In de update van 19 juli 2016 hebben wij de theoretische mogelijkheid aangekondigd om een AOW-uitkering (onder voorwaarden) aan te vragen en toegekend te krijgen bij de leeftijd van 65 jaar. Dat volgt uit de uitspraken van 18 juli 2016 van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Inmiddels is bekend dat in meer dan een enkel geval de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een zodanig verzoek zonder meer afwijst met de enkele redengeving dat de aanvrager nog niet de nieuwe AOW-leeftijd heeft bereikt. Van de uitspraken van de CRvB heeft de SVB kennelijk nog niet veel opgestoken. U hoeft daar geen genoegen mee te nemen. Wij adviseren u in dat geval hiertegen, met een beroep op de uitspraken van 18 juli 2016, bezwaar aan te tekenen. Op dit moment gaat het dus om gedupeerden met een AOW-gat van 9 maanden. Indien uitstel van 9 maanden AOW-uitkering voor de individuele gedupeerde een onevenredig zware (financiële) last oplevert, dan zou in beginsel de AOW-uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar kunnen worden toegekend. Die "onevenredig zware last" dient wel door de gedupeerde aanvrager te worden ingeroepen. De SVB zal vervolgens (volgens de CRvB) een gedegen feitenonderzoek naar de financiële positie moeten doen om dat te kunnen vaststellen.

   

  Op maandag 21 november jl. zou in het programma PAUW aandacht worden besteed aan het AOW-gat. Hiervoor hebben wij onze medewerking verleend, met de redactie voorbereidingen getroffen en kandidaten voorgedragen, die aan tafel bij Jeroen Pauw hun verhaal zouden doen. Helaas is daags tevoren de uitzending afgeblazen. Naar verluidt zou de mogelijkheid zich gaan voordoen het programma in januari 2017 door te schuiven naar JINEK. Wij houden u op de hoogte.

   

  Op 27 januari 2017 zullen 6 (restant)zaken worden behandeld bij de Centrale Raad van Beroep. De resultaten zullen wel niet zo verrassend zijn, gezien het feit dat ook in die zaken de procedure is ingezet d.m.v. een pensioenoverzicht. Daarvan heeft de CRvB op 18 juli 2016 al gezegd, dat de in het pensioenoverzicht vermelde nieuwe AOW-leeftijd louter informatief is en dus nog niet vatbaar is om daartegen in rechte op te komen.

   

  Inmiddels is bekend geworden dat militairen voor de door het AOW-gat veroorzaakte schade worden gecompenseerd. Zij ontvangen een compensatie ter hoogte van de netto AOW-uitkering, die bovendien nog iets wordt opgeplust vanwege de pensioenschade die veroorzaakt wordt door het naar voren halen van hun ABP-pensioen. Menig BEGAG-gedupeerde zou hier jaloers op zijn. De militairen gaan echter door met hun strijd, teneinde te bewerkstelligen dat hun (hogere) UGM-uitkering (Uitkering Gewezen Militairen) doorbetaald wordt tot aan de nieuwe AOW-leeftijd. Het is overigens niet zo, zoals een enkeling veronderstelt, dat de AOW-wetswijzigingen niet voor militairen zouden gelden. Zij ontvangen hun compensatie niet via de AOW, maar vanuit de algemene middelen.
   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

  Update 1 november 2016

  Op 31 oktober 2016 is besloten dat in 2022 de AOW-uitkering ingaat bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Dit is het gevolg van de verwachte macro gemiddelde leeftijd van in 2022, die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statestiek (CBS).

   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Update 29 september 2016

   
  Op 28 september jl. heeft op uitnodiging van de 50plus partij een bijeenkomst in het gebouw van de Tweede Kamer plaatsgehad in aanwezigheid van Henk Krol (fractievoorzitter 50plus), Martine Baay (beleidsmedewerker Eerste Kamer, v.h. lid van de Tweede Kamer), drs. David van den Brink (beleidsmedewerker Tweede Kamer), Hylke ten Cate (secretaris van het hoofdbestuur van 50plus), Fred ter Hennepe namens de Stichting BeGAG, Eva Tuboly (lid van het Comité Dicht het 65plusgat) en Gerard van der Meulen (eveneens lid van het Comité Dicht het 65plusgat).

   

  Aanleiding tot dit treffen was een uitwisseling van gedachten hoe het gevecht tegen het AOW-gat na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 juli jl. vervolg zou kunnen krijgen. Eerder had de 50plus partij op de website een oproep aan gedupeerden geplaatst. Hierop is massaal gereageerd. Gedacht wordt aan een selectie van de meest schrijnende gevallen, waarvoor procedures zouden kunnen worden gestart. Daarnaast wordt door 65plus -waar mogelijk- verdere politieke druk op de regering uitgeoefend.

  De bijeenkomst werd als bijzonder constructief ervaren. Verheugend is dat een politieke partij zich verder wil inzetten iets te doen aan de problematiek rond het AOW-gat.

  Het Comité Dicht het 65plusgat heeft bij deze gelegenheid een zwartboek aan Henk Krol overhandigd.

  Inmiddels is het AOW-gat opgelopen tot 9 maanden. De grootste juridische hobbel is door de namens de Stichting BeGAG gedane inspanningen in de afgelopen 4 jaren door de hoogste bestuursrechter gladgestreken: verval van AOW-opbouwmaanden betekent eigendomsontneming! Dat betekent dat in voorkomende gevallen nog slechts resteert een beroep te doen op "de onevenredig zware last" die het gevolg is van verschuiving van de AOW-gerechtigde datum. De kans dat in individuele gevallen een dergelijk beroep zou kunnen worden gehonoreerd, zal ongetwijfeld toenemen naar mate het AOW-gat zal groeien tot (nu nog) 24 maanden.

   

   

  Fred ter Hennepe

   

  Senior Jurist

   

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Update 19 juli 2016

  Van verschillende kanten krijg ik te horen, dat met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 18 juli jl. de strijd tegen het AOW-gat is verloren. Geheel ten onrechte. Ik leg hieronder de status quo uit en geef wat aanwijzingen hoe op dit moment verder te handelen..

   

  In de 5 zaken waarin ik als gemachtigde ben opgetreden, heeft de CRvB -kort samengevat en vrij vertaald- gezegd, dat die betrokkenen niet nu de nieuwe AOW-leeftijd kunnen aanvechten, maar straks. "Straks" wil zeggen bij de ontvangst van het toekenningsbesluit (of de afwijzing daarvan), dat gaat over de toewijzing van het feitelijke recht op AOW-uitkering. Een pensioenoverzicht is dus niet langer een document, dat een rechtsingang vormt om stelling te kunnen nemen tegen de nieuwe AOW-gerechtigde datum. 

  De grote doorbraak in de procedures zit hem in het oordeel van de CRvB, dat de tot dusverre opgebouwde AOW-verzekeringstijdvakken eigendomsrechten vormen, waarop de overheid niet altijd inbreuk kan maken. De regering en in het voetspoor de Sociale Verzekeringsbank (Svb) hebben het bestaan van die eigendomsrechten stelselmatig ontkend. Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting bij de Wet van 12 juli 2012 (Tweede Kamer, 2011-2012, 33290, nr. 3, blz. 11). Ook de CRvB heeft het antwoord op de vraag of AOW-opbouwjaren als eigendomsrechten zijn te kwalificeren, steeds in het midden gelaten. De door mij in de procedures voorgedragen metafoor over de zegeltjesspaarkaart heeft dus duidelijk effect gesorteerd. In die procedures is dus een hoge hobbel volledig gladgestreken door de rechter. Dat is juridisch gesproken van zeer groot belang. De grote verliezers in deze zijn dus niet de 5 betrokkenen, maar de Nederlandse Staat en in het verlengde daarvan de Svb. Voor 4 van de 5 betrokkenen (één heeft inmiddels de leeftijd van 65 jaar bereikt) betekent het echter wel, dat hun financiële toekomstperspectief nog lange tijd onduidelijk blijft. Maar zij behouden wel de kans om de nieuwe AOW-leeftijd aan te vechten na ontvangst van het AOW-toekenningsbesluit.

  Wat betekent dat voor de huidige praktijk?

  Op dit moment is de duur van het AOW-gat 9 maanden en zal oplopen tot (nu nog) 24 maanden. Ongeveer 6 maanden voor het bereiken van de nieuwe AOW-leeftijd worden betrokkenen door de Svb er op gewezen een aanvraag te doen. Na ontvangst van het toekenningsbesluit kan dan tegen de nieuwe AOW-datum bezwaar worden gemaakt met het argument dat eigendomsrechten zijn ontnomen, te weten de opbouwperiode tussen de 15e verjaardag en de nieuwe aanvangsleeftijd van de AOW-opbouwperiode. Die periode bedraagt net zoveel maanden als het aantal maanden van verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 65 jaar. Op dit moment dus 9 maanden. Kans van slagen heeft alleen de betrokkene die kan aantonen dat de verschuiving van de AOW-leeftijd voor hem of haar een onevenredig zware (financiële) last zal opleveren. De Svb zal volgens de uitspraken van 18 juli jl. daartoe een deugdelijk individueel feitenonderzoek moeten doen. Het bezwaar kan dus nooit worden afgedaan met de simpele mededeling dat in de wet staat dat u later dan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd pas AOW-pensioen kunt ontvangen. Voor hen, die reeds bezwaar bij de Svb aanhangig hebben gemaakt en die nog niet zijn afgedaan, zal de Svb nader feitenonderzoek moeten doen alvorens tot zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen.

  Wanneer kunt u zelfstandig om een toekenningsbesluit verzoeken, d.w.z. nog vóórdat de Svb u daartoe uitnodigt?

  Zeer wel mogelijk is dat u 6 maanden vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar aan de Svb het verzoek kunt doen om de AOW-uitkering bij het bereiken van 65-jarige leeftijd toe te kennen.Toon bij dat verzoek aan dat latere toekenning dan bij 65 jaar aan u een onevenredig zware last oplegt. Het gaat in deze situatie dan immers om een actuele toets van de feiten en omstandigheden aan de hand waarvan de al dan niet bestaande onevenredig zware last kan worden beoordeeld. Ligt het toetsmoment rond de nieuwe AOW-leeftijdsdatum, dan werkt die weliswaar terug tot de 65ste verjaardag, maar dan heeft zich wellicht al veel (financiële) ellende voltrokken. Het is dus zaak om er op tijd bij te zijn. 

  Wat zijn de toetsingscriteria bij de beoordeling van de al dan niet bestaande onevenredig zware last?

  Antwoord op die vraag is nog niet te geven. Die onevenredig zware last hoeft overigens niet per definitie te maken te hebben met de financiële positie. Andere factoren kunnen daarbij ook een rol spelen. Welke, dat zijn, zal zich nog moeten uitkristalliseren. De kans bestaat wellicht dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan wel de Svb met richtlijnen hierover komt. Uit de uitspraken van de CRvB m.b.t. het burgerpersoneel bij Defensie, zou zijn af te leiden dat de mogelijkheid van het naar voren halen van private pensioenaanspraken bij die toetsing geen rol zou mogen spelen.

   
   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

   

  Update 18 juli 2016

   

   

  In december vorig jaar heb ik naar aanleiding van een positieve uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland in de media verklaard: "één zwaluw maakt nog geen zomer".

   

  Nu is niet alleen de zomer -weerkundig gezien- nog niet goed op gang gekomen, maar is ook die ene zwaluw is vanmorgen uit de lucht geschoten. 

   

  De Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter in o.m. sociale zekerheidszaken) heeft hedenmorgen in een achttal zaken uitspraak gedaan. In de 5 zaken waarin ik als gemachtigde optrad, was de rechtsingang het zogeheten pensioenoverzicht. Dat overzicht bevat een opgave van opgebouwde verzekeringstijdvakken, van de opgeschoven aanvangsleeftijd van het opbouwtijdvak en van de nieuwe AOW-gerechtigde datum. In de overige 3 zaken was het bezwaar gericht tegen het AOW-toekenningsbesluit, waarbij de AOW-uitkering feitelijk werd toegekend. Uit de 8 zaken, in onderling verband en samenhang beoordeeld, kunnen de navolgende gevolgtrekkingen worden gemaakt.

   

  Allereerst oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de nieuwe AOW-datum in het pensioenoverzicht niet op rechtsgevolg is gericht, d.w.z. dat je daar nu geen bezwaar tegen kunt maken, omdat die datum een toekomstig gegeven is.Tegen de opgeschoven aanvangsleeftijd in de periode van de AOW-verzekeringsopbouw kan dat wel. De periode tussen de oude aanvangsleeftijd van 15 jaar en de nieuwe aanvangsleeftijd is inmiddels al 9 maanden en zal oplopen tot (nu nog) 24 maanden. Naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep zijn opbouwjaren, anders dan de regering en de SVB steeds hebben beweerd (!), eigendomsrechten die onder de werking van artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) vallen. De opbouwperiode die dus vanaf de 15-jarige leeftijd wordt "afgesnoept", is een vorm van eigendomsontneming, aldus de Centrale Raad van Beroep. Maar daarvan is niet meteen gezegd, dat die onrechtmatig is. Slechts in die gevallen waarin kan worden gezegd, dat die ontneming van opbouwjaren (aldus leidende tot een latere toekenning van AOW-uitkering dan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd) de betrokkene een onevenredig zware last oplegt, zal strijd ontstaan met artikel 1 van het EP bij het EVRM. Of sprake is van een onevenredig zware last zal steeds een individuele toets vergen.

   

  Op dit moment bedraagt het AOW-gat 9 maanden. Met een nog te ontvangen AOW-toekenningsbesluit zou bezwaar gemaakt kunnen worden tegen de ontneming van 9 opbouwmaanden vanaf de 15e verjaardag. Voor reeds ontvangen toekenningsbesluiten, voor zover de bezwaartermijn van zes weken nog niet is verstreken, kan dat ook. Voor alle duidelijkheid: dat heeft alleen kans van slagen als sprake is van een onevenredig (financieel) nadeel. Of dat zo is, zal per geval moeten worden bezien. Daarvoor bestaan helaas (nog) geen vaste vuistregels.

   

  De uitspraken zijn te vinden op www.rechtspraak.nl onder de nummers ECLI:NL:CRVB:2016:2503; ECLI:NL:CRVB:2016:2610; ECLI:NL:CRVB:2016:2611: ECLI:NL:CRVB:2016:2612; ECLI:NL:CRVB:2016:2613.

   

  De CRvB heeft vanmorgen ook uitspraak gedaan in een aantal wachtgeldzaken van burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie. Het toetsingskader was echter een geheel andere dan in de bovenstaande AOW-gat-zaken, namelijk het (verboden) leeftijdsonderscheid. Wat wij van die uitspraken in elk geval kunnen leren is, dat het door het Ministerie van Defensie opgeworpen argument dat de mogelijkheid van het naar voren halen van pensioenaanspraken als oplossing voor het te ontstane AOW-gat zou kunnen dienen door de CRvB is verworpen. Die lijn zou wellicht doorgetrokken kunnen worden in de AOW-gat-zaken, waarin de lagere rechters eerder hebben geoordeeld dat geen onevenredig zware last aan de orde is, omdat pensioenaanspraken kunnen worden geflexibiliseerd.
   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

  Update 7 juli 2016

   

  Eindelijk is het dan zo ver. De Centrale Raad van Beroep doet op maandag 18 juli 2016 om 9.30 uur uitspraak in de AOW-gat-zaken.Er zal ook dan een persbericht over de uitspraak verschijnen. Het is verstandig om op die dag de media goed in de gaten te houden.
   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Update 27 juni 2016

  Onderstaand volgt informatie over de stand van zaken met betrekking tot de verwachte uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de geclusterde zaken, die op 8 april jl. zijn behandeld ter terechtzitting van de Centrale Raad van Beroep

   
  Na de brief van 12 mei jl. waarin de Centrale Raad van Beroep aangaf dat het doen van de uitspraak op 20 mei 2016 niet haalbaar was (zie vorige update) en de termijn voor het doen van die uitspraak voor onbepaalde tijd was verlengd, heb ik veelvuldig contact hierover onderhouden met de Griffier van de Raad. Aanvankelijk had er er alle schijn van dat die uitspraak zou worden gedaan op vrijdag 1 juli 2016. Die datum geldt overigens als uiterst wettelijk tijdstip waarop uitspraak moet worden gedaan. Niettemin is mij na herhaald telefonisch contact afgelopen vrijdag te verstaan gegeven, dat de uitspraak nog wel even op zich zou laten wachten. Als reden werd opgegeven "vakantieperiode" (!) Er is geen enkel zicht op wanneer de uitspraak nu wel is te verwachten.
  Zodra een nieuwe datum bekend is, zal ik hier meteen in deze rubriek melding van laten maken.

   

   

  Fred ter Hennepe

   Senior Jurist

   

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Update 13 mei 2016

  In de zaken die op 8 april jl. (gevoegd) zijn behandeld op de zitting van de Centrale Raad van Beroep, zou op vrijdag 20 mei as. uitspraak worden gedaan. Vandaag ontvingen wij bericht, dat de termijn voor het doen van die uitspraak is verlengd. Zodra de nieuwe uitspraakdatum bekend is gemaakt, zullen wij hiervan op deze website bericht geven.

   

   

  Fred ter Hennepe

   

  Senior Jurist

   

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Update 11 april 2016 

  Afgelopen vrijdag 8 april 2016 was het zover: de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Centrale Raad van Beroep, heeft zich op de terechtzitting gebogen over een aantal zaken die gaan over het AOW-gat. De zaken werden gevoegd behandeld. Fred ter Hennepe nam 9 zaaknummers voor zijn rekening (in aanwezigheid van al zijn cliënten), de advocate van de FNV 2 zaken (zonder de cliënten) en 1 zaak werd bepleit door de gedupeerde zelf. De SVB had 2 vertegenwoordigers afgevaardigd.Verder waren aanwezig de dames van het bestuur van de Stichting BeGAG, een vertegenwoordigster van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een handvol toehoorders/belangstellenden. Ondanks een enkele toezegging heeft de schrijvende pers zich niet laten zien. De behandeling op de zitting nam (met een korte schorsing) ca. 3,5 uur in beslag. Voor de meesten een lange zit dus.

  Centraal in de behandeling stonden de volgende rechtsvragen:

   

  1. Is een pensioenoverzicht van de SVB een besluit en aldus op rechtsgevolg gericht (d.w.z. kan je daartegen bezwaar maken?) en zo ja, op welke onderdelen?

   

  2. Is in deze zaken sprake van eigendom en door het opschuiven van de AOW-leeftijd sprake van eigendomsontneming?

   

  3. Als sprake is van eigendomsontneming, levert die dan (op basis van een toetsing per geval) een onevenredig (financieel) nadeel op?

   

  4. Is sprake van leeftijdsdiscriminatie en schending van het gelijkheidsbeginsel?

   

   

   

  Een inhoudelijk verslag over hetgeen met betrekking tot deze rechtsvragen over en weer is betoogd, voert hier te ver. T.z.t. zal uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep duidelijk worden, of en zo ja, in hoeverre, de 4 rechtsvragen positieve beantwoording van de hoogste bestuursrechter hebben gekregen.

   

   

   

  De Centrale Raad van Beroep doet onder voorbehoud zonder tegenbericht in het openbaar uitspraak op 20 mei 2016 om 9.30 uur.

   

   

   

  Indien de uitpraak wordt verdaagd, dan zullen wij dat tijdig melden d.m.v. een nieuwe update in deze rubriek.

   

   

   

  Fred ter Hennepe

   

  Senior Jurist

   

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

  Update 29 maart 2016

   
  De Rechtbank Overijssel heeft op 24 maart jl. uitspraak gedaan in een zaak van een militair, ingedeeld bij het beroepspersoneel bij de KMAR, met een AOW-gat van oorspronkelijk 18 maanden en inmiddels 24 maanden.

   

  De rechtbank is van oordeel dat het pensioenoverzicht op alle onderdelen op rechtsgevolg is gericht en heeft het beroep in zoverre gegrond verklaard en de beslissing van de SVB in zoverre vernietigd. Voor wat betreft het onderdeel "eigendom" en "eigendomsontneming" heeft de rechtbank geoordeeld, dat in het midden kan worden gelaten of met het wegvallen van de verzekerde tijdvakken (18 dan wel 24 maanden) het eigendomsrecht aan de orde is. Als daar toch sprake van zou zijn, dan is de inbreuk gerechtvaardigd, aldus de rechtbank.De rechtbank vindt overigens wél dat sprake is van een last, maar die last is volgens de rechtbank niet onevenredig zwaar. De rechtbank motiveert dat omdat de betrokkene nog ruimschoots de tijd had om op de AOW-wijzigingen in te spelen. Daarbij komt nog, dat de betrokkene de mogelijkheid heeft om zijn pensioen "naar voren te halen". Het beroep is op dit onderdeel dan ook ongegrond verklaard.Tegen de uitspraak zal hoger beroep worden ingesteld. 

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

   

  Update 24 februari 2016

  Met de update van 15 februari 2016 hebben wij melding gemaakt van de behandeling in hoger beroep van een veertiental zaken ter terechtzitting van de Centrale Raad van Beroep op 8 april 2016. Gisteren is bekend gemaakt, dat de Centrale Raad van Beroep aan deze reeks het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (zeg maar de zaak van die mevrouw uit Joure, zie de updates van 28 november en 8 december 2015) heeft toegevoegd. Ter herinnering: de Rechtbank Noord-Nederland heeft de eiseres in kwestie volledig in het gelijk gesteld. De kwestie heeft op 9 december 2015 massale media-aandacht gegenereerd en heeft zelfs de politiek niet onbetuigd gelaten.

   

  Wij krijgen met enige regelmaat vragen of de zitting op 8 april as. als toehoorder kan worden bijgewoond. Zittingen zijn openbaar, het antwoord hierop is dus ja.

   

  Er wordt wel rekening gehouden met een ruime opkomst van belangstellenden.  
   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

  Update 22 februari 2016

   
  De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak van een nautische verkeersleider met een AOW-gat van nu 24 maanden. Na drie eerdere zaken van deze rechtbank, was de uitslag niet zo verrassend: het beroep is ongegrond verklaard. Ook in deze zaak oordeelde de rechtbank dat hier sprake was van eigendomsontneming van AOW-opbouwmaanden, maar oordeelde voorts, dat vanwege de mogelijkheid het (ABP-)pensioen naar voren te halen (flexibiliseren), deze ontneming niet onevenredig zwaar is. Naar onze opvatting wederom een onjuist gekozen maatstaf bij de toetsing aan het begrip "individual and excessive burden".

   

  Tegen deze uitspraak wordt hoger beroep ingesteld.
   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

  Update 15 februari 2016

   
  ONTKNOPING AOW-GAT-KWESTIE IS IN ZICHT!
   
  Op vrijdag 8 april 2016 om 10.00 uur behandelt de hoogste bestuursrechter in Nederland -de Centrale Raad van Beroep, meervoudige kamer- een veertiental zaken met betrekking tot het AOW-gat. Bij vier via de Stichting BeGAG aanhangige zaken, gaat het om dubbel hoger beroep, d.w.z. dat ook de Sociale Verzekeringsbank (incidenteel) hoger beroep heeft ingesteld. De inmiddels welbekende zaak Stemerdink is één van deze zaken.
   
  De gevoegde behandeling vindt plaats in het gerechtsgebouw, Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, zittingzaal 3VL. Er wordt gerekend op een grote publieke belangstelling.
   
   
  -- 

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

  Update 19-1-2016

  De Rechtbank Rotterdam heeft in één van de proefprocedures onlangs uitspraak gedaan. Het betreft een voormalig politieambtenaar. De rechtbank oordeelt dat de vermelding van de nieuwe AOW-leeftijd in het pensioenoverzicht van de SVB niet op rechtsgevolg is gericht. Daartegen kon dus geen bezwaar worden gemaakt. De vermelding van de nieuwe aanvangsdatum van de opbouw in de AOW-verzekering is daarentegen -aldus de rechtbank- wel op rechtsgevolg gericht. Naar de opvatting van de rechtbank betekent het opschuiven van de aanvangsleeftijd van die opbouw echter niet, dat sprake is van ontneming van eigendom, omdat de weggenomen maanden aan de voorkant er gewoon aan de achterkant weer worden bijgeteld. Een ware "kort-door-de-bocht-uitspraak" waartegen hoger beroep wordt aangetekend.

   

  Op 15 januari jl. heeft mevrouw Klijnsma een Kamerbrief gezonden naar aanleiding van Kamervragen m.b.t. de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (zie updates 28-11-2015 en 8-12-2015). Die Kamerbrief vindt u op de website www.rijksoverheid.nl onder "documenten" of hier: "kamerbrief-uitspraak-rechtbank-over-verschuiven-aow-leeftijd". Over kort door de bocht gesproken!

   

   
  -- 

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

  Extra update 12 januari 2016

   
  De uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (zie de update van 28 november 2015) en de hierop gevolgde massale media-aandacht op 9 december 2015, heeft tot een tsunami aan reacties geleid van (toekomstig) gedupeerden van het AOW-gat. Verreweg de meeste van die reacties betreffen verzoeken om persoonsgebonden informatie. Inmiddels heeft de stroom verzoeken buitenproportionele vormen aangenomen, zodanig dat naast de reguliere werkzaamheden van onze vennootschap, het niet langer doenlijk is om op de huidige wijze door te gaan. Daarom is met instemming van het bestuur van de Stichting BeGAG met onmiddellijke ingang tot de volgende maatregelen besloten.
   
  1. Toetreden als deelnemer van de Stichting is niet langer mogelijk. Het deelnemerschap heeft in feite weinig tot geen toegevoegde waarde meer. Ook als nietdeelnemer kunt u via de website op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de proefprocedures, die FREDERIK Juristen namens gedupeerden voert.

   

  De website www.begag.nl is hierop inmiddels aangepast. 

   

  2. Persoonsgebonden informatieverzoeken dienen voortaan te worden gedaan via de website www.frederikjuristen.nl. Daarop wordt per verzoek €15-- in rekening gebracht. In geval het contact tot een opdracht leidt, worden deze kosten verrekend met het afgesproken honorarium. Voor de volledige procedure met betrekking tot het AOW-gat (bezwaar-, beroep- en hoger beroep) hanteren wij zonder bijkomende kosten een all-in-standaardtarief van € 775,-- exclusief BTW. De info-link op de website van de Stichting BeGAG is inmiddels verwijderd.

    

  3. De website www.begag.nl zal alleen nog informatie verstrekken over de stand van zaken in de lopende proefprocedures. Die informatie kunt u vinden in de rubriek "Updates&Laatste Nieuws", die een centrale plaats krijgt op de homepage van de website www.begag.nl.

   

  4. Inmiddels is ook de kas (bijna) leeg. De rekening van de Stichting is inmiddels per 1 januari 2016 opgeheven. Het op 1 januari 2016 batig saldo is overgeheveld naar een aparte rekening van FREDERIK Juristen v.o.f. Deze resterende geldsom blijft aangewend voor activiteiten ten behoeve van de Stichting. Financiële verantwoording over 2015 zal eerdaags in het jaarverslag worden gedaan.

   

  Mede namens het bestuur van de Stichting BeGAG,

   

   

  Fred ter Hennepe

   

  Dries ter Hennepe

   

   

  Update 21 december 2015 

  In één van de proefprocedures is weer een uitspraak ontvangen. Het betrof de zaak van een ondernemersechtpaar met inmiddels een AOW-gat van 16 respectievelijk 20 maanden. Het echtpaar heeft op de leeftijd van 55 jaar de keuze gemaakt met werken te stoppen in de stellige verwachting dat de periode tot aan de leeftijd van 65 financieel was te overbruggen. De Rechtbank Gelderland heeft in één uitspraak beider beroep ongegrond verklaard. De rechtbank overweegt allereerst dat de vermelding van de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd in het pensioenoverzicht niet op rechtsgevolg is gericht (zoals eerder die rechtbank deed in de einduitspraak in de zaak Stemerdink). Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de verschuiving van het aanvangstijdstip van de AOW-opbouw geen onevenredig zware last voor beiden meebrengt.De uitspraak is erg mager gemotiveerd en gaat hoe dan ook geheel voorbij aan de becijferde forse financiële schade die door beide wordt geleden.

   

  Tegen de uitspraak wordt hoger beroep ingesteld.   

   

   

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Frederik Juristen v.o.f.

             

  www.frederikjuristen.nl

   

   

  Update 8 december 2015

   
  De integrale uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (zie de update van 28 november jl.) is vanaf vandaag te vinden op www.rechtspraak.nl onder: ECLI:NL:RBNNE:2015:5585  
   
   
  Er is eindelijk aandacht in de landelijke pers:
    

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Frederik Juristen v.o.f.

             handshake_logo

  www.frederikjuristen.nl

   

   

  update 28 november 2015

   
  Een eerste volledige doorbraak in het gevecht tegen het AOW-gat!
   
  De Rechtbank Noord-Nederland (locatie Leeuwarden) heeft -voor zover bekend- als eerste rechtbank in de problematiek rond het AOW-gat een verrassend positieve uitspraak gedaan.
   
  De zaak betreft een weduwe, die een nabestaandenuitkering ontvangt uit hoofde van een particuliere Anw-hiaatverzekering, welke uitkering wordt betaald tot de eerste maand waarin zij de leeftijd van 65 jaar zal bereiken. Daarna zou zou zij geconfronteerd worden met een AOW-gat van 24 maanden. De alsdan te ontvangen pensioeninkomsten zullen niet toereikend zijn om in die 24 maanden in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.
   
  De kwestie heeft in december 2012 reeds de nodige media-aandacht gekregen mede naar aanleiding van bevindingen van de Nationale Ombudsman.
   
  Wat vertelt ons de uitspraak? 
   
  Allereerst merkt de rechtbank op het eens te zijn met de Rechtbanken Den Haag en Midden-Nederland, die hierin al zijn voorgegaan, dat ook de vermelding van de nieuwe AOW-leeftijd een op rechtsgevolg gericht onderdeel is van het pensioenoverzicht.
   
  Vervolgens oordeelt de rechtbank dat mevrouw een gerechtvaardigde verwachting heeft dat haar aanspraak op AOW-pensioen zou worden gerealiseerd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Naar het oordeel van de rechtbank is hier sprake van een actuele afdwingbare claim op ouderdomspensioen. Dat haar verwachting op toekenning van ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd niet zal worden gerealiseerd, betekent in de visie van de rechtbank dat sprake is van eigendomsontneming. 
   
  Tenslotte de beantwoording van de laatste vraag nl. of met de inbreuk op het eigendomsrecht voldaan wordt aan het proportionaliteitsvereiste, d.w.z. of de inbreuk op het eigendomsrecht een onevenredig zware last ("an individual and excessive burden") voor mevrouw zal opleveren. De rechtbank beantwoordt die vraag, gelet op de te verwachten financiële positie, naast factoren als de geringe kansrijkheid op de arbeidsmarkt en het onvermogen om te sparen, bevestigend. Kortom, artikel 1 van het Eerste Protocol behorende bij het EVRM is geschonden. Om die reden heeft de rechtbank -zoals gevorderd- geoordeeld dat de SVB artikel 7a van de AOW in dit geval buiten toepassing had moeten laten. De rechtbank heeft het besluit van de SVB herroepen en zelf in de zaak voorzien door te bepalen dat de aanvang van de AOW-pensioenopbouw start op de datum dat mevrouw de leeftijd van 15 jaar bereikte. Dit betekent dus dat de AOW-uitkering dient in te gaan bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar (en niet 24 maanden daarna).
   
  Let wel: De SVB zal ongetwijfeld in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. De euforie dient in dat opzicht dan ook enigszins te worden getemperd. Verder betekent de uitspraak niet dat de problematiek van het AOW-gat in alle gevallen is opgelost. Het gaat immers steeds om een individuele toets of eigendomsontneming in het voorliggende geval al dan niet een buitenproportionaliteit zal opleveren. Welke maatstaven daarbij dienen te worden gehanteerd, is inmiddels al punt van discussie in andere aanhangige zaken.
   
  -- 

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   Frederik Juristen v.o.f.

             handshake_logo

  www.frederikjuristen.nl

   

  Update 1 oktober 2015

  Van de Rechtbank Den Haag ontvingen wij de einduitspraak in een zaak waarin het ging om een AOW-gat van 5 maanden. Eerder heeft die rechtbank een tussenuitspraak gewezen. Zie de update van 11 mei 2015. De SVB heeft echter in weerwil van die tussenuitspraak in een wijzigingsbeslissing wederom beslist, dat de vermelding van de nieuwe AOW-leeftijd niet op rechtsgevolg is gericht. Om die (procedurele) reden heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard. De rechtbank heeft echter de rechtsgevolgen van het wijzigingsbesluit in stand gelaten, d.w.z.dat het opschuiven van de ingangsdatum van de AOW (met 5 maanden) in dit geval geen onevenredig zware last betekent. De rechtbank motiveert dat met name door te wijzen op de mogelijkheid van flexibilisering van het Abp-pensioen. Opvallend is dat de rechtbank in die motivering dezelfde bewoordingen gebruikt als in de uitspraken van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (zie de update van 28 september jl.) Het heeft er alle schijn van dat rechtbanken in zaken als deze tekstblokken met elkaar uitwisselen!

    

  Update 28 september 2015

  Met de update van 1 juni 2015 hebben wij u in kennis gesteld van een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In die update hebben wij er melding van gemaakt dat van diezelfde rechtbank nog twee uitspraken zijn te verwachten. Die uitspraken ontvingen wij afgelopen week. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in dezelfde lijn beslist als in de besproken zaak in de update van 1 juni jl. De rechtbank heeft zich niets gelegen laten liggen aan het feit dat het in deze twee zaken ging om een relatief fors AOW-gat van 15 respectievelijk 12 maanden. Weliswaar besliste de rechtbank wederom dat het om eigendomsontneming gaat, dat het een last voor de betrokkenen oplevert, maar dat die last naar het oordeel van de rechtbank niet onevenredig zwaar is. De rechtbank motiveert dat met name omdat in beide zaken het private pensioen kan worden geflexibiliseerd. De rechtbank meent kennelijk dat daarmee "de pijn is weggenomen", maar gaat er aan voorbij dat betrokkenen dan door het interen op een jarenlang opgebouwd pensioenvermogen, zelf het gelag betalen. Tegen beide uitspraken wordt hoger beroep ingesteld. Daarbij zal het dan voornamelijk gaan om de discussie of de ontnomen maanden al dan niet een financieel onevenredige zware last opleveren.
   
   
   

  Update 21 september 2015

  Er komen veel vragen binnen hoe dat nu zit met een AOW-leeftijd hoger dan 67 jaar, zoals in het programma "Tijd voor Meldpunt" van afgelopen vrijdag 18 september jl. als reeds definitief in de AOW vastgelegd werd voorgesteld. Er kwamen in de uitzending leeftijden voorbij, variërend van 68 tot 71,5 jaar. Ook op het forum van de website van "Tijd voor Meldpunt" is hierop met verbazing gereageerd.

  Het ziet er echter anders uit dan in de uitzending is voorgespiegeld. Wij geven hierover graag enige uitleg. 

  In artikel 7a, tweede lid, van de AOW is een ingewikkelde formule opgenomen, die berekent wat de AOW-leeftijd gaat worden, te beginnen vanaf het jaar 2022. Die berekening wordt gebaseerd op de ramingen van de macro gemiddelde resterende levensverwachting, uitgevoerd en bekendgemaakt door het CBS. De berekening wordt voor de eerste keer uiterlijk 1 januari 2017 gemaakt en vervolgens elk jaar opnieuw. Het resultaat van die berekening c.q. het gevolg voor wat betreft de AOW-leeftijd moet door de wet- of regelgever vijf jaren van tevoren (voor de eerste keer dus in 2017) worden aangezegd voordat die (voor de eerste keer dus in 2022) effectief kan worden. Het komt er in het kort op neer, dat alleen dan de AOW-leeftijd voor het eerst (met 3 maanden) kan worden opgeschroefd, indien de over 2022 geraamde gemiddelde levensverwachting net iets meer dan 85,5 jaar zou bedragen. Is die lager, dan vindt geen verhoging van de AOW-leeftijd plaats en blijft die in 2022 op 67 jaar staan. Het zal al met al dus nog maar moeten blijken of de door het CBS definitief te ramen macro gemiddelde resterende levensverwachting boven de leeftijd van 65 voor het jaar 2022 net iets meer dan 20,5 jaar zal gaan bedragen, wil de AOW-leeftijd in 2022 met 3 maanden omhoog gaan.

  De uitkomsten in de rekentools die zowel "Wijzer in Geldzaken" als "Tijd voor Meldpunt" op hun websites hebben geplaatst, zijn naar wordt aangenomen gebaseerd op analyses en prognoses van het CBS en hebben dus nog geen definitieve gelding. De CBS-prognoses over de gemiddelde levensverwachting gaan overigens tot 2060. De AOW-leeftijd van 71,5 jaar, die in het programma van afgelopen vrijdag voorbij is gekomen, komt overeen met de prognose van 2060.

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  Frederik Juristen v.o.f.

                              

  www.frederikjuristen.nl

   

   

  Update 19 september 2015

  Geschminkt en geknipt klaargezet voor de uitzending en dan één minuut vóór aanvang te horen krijgen dat deelname aan de uitzending is gecanceld. Dat overkwam Fred ter Hennepe in studio 23 in het programma "Tijd voor Meldpunt" van Omroep Max. Onverteerbaar als je bedenkt dat het programma inhoudelijk goeddeels tot stand is gekomen door input van Fred namens de Stichting BeGAG.

  Waar Fred zich nog het meest aan heeft gestoord is de onvolledige en zelfs apert onjuiste informatie die gegeven werd aan de gesprekstafel, met name over de nieuwe AOW-leeftijd. Een hogere AOW-leeftijd dan 67 jaar is nog niet wettelijk vastgelegd. De in het programma gepresenteerde rekentool loopt speculatief vooruit op hetgeen aan de hand van cijfers over de gemiddelde levensverwachting vanaf 2017 wordt beslist. De uitkomst hiervan zal worden vertaald in een gewijzigde AOW-leeftijd en zal pas gelding krijgen in 2022. In de uitzending deed men het voorkomen alsof dat al definitief was vastgelegd. De rekentool is slechts gebaseerd op prognoses.Wie de rekentool van "Wijzer in Geldzaken" gaat gebruiken, zal ook als opschrift te lezen krijgen dat het om een geschatte nieuwe AOW-leeftijd gaat.

  De Stichting BeGAG distantieert zich nadrukkelijk van deze verminkte uitleg van de nieuwe AOW-leeftijd. 

   

  Update 16 september 2015

  In het programma "Tijd voor Meldpunt" van as. vrijdag 18 september zullen aan de discussietafel plaatsnemen Paul Ulenbelt van de SP en een vertegenwoordiger van "Wijzer in Geldzaken". Fred ter Hennepe van de Stichting BeGAG zal in het publiek aanwezig zijn (met twee deelnemers van de Stichting) om vragen te beantwoorden over de stand van zaken rond de aanhangige procedures bij de rechter.

  Het programma begint om 17.55 uur op NPO 2. Het p[rogramma wordt overigens op zaterdag 19 september herhaald. Voor tijdstippen, zie de TV-gids.

     

  Update 4 september 2015

  Op vrijdag 18 september as. zal in het programma " Meldpunt" van Omroep Max aandacht worden besteed aan het AOW-gat. Het programma is te zien op NPO2 om 17.55 uur.  Van twee deelnemers van de Stichting Begag zal een filmverslag te zien zijn. Aan de hand van deze filmverslagen zal een dicussie plaatsvinden. Wie aan de discussietafel plaats gaan nemen is nog niet bekend. Nadere berichtgeving hierover volgt later zodra dat bekend is.

   

   

  Update 7 juli 2015

   

  Wij ontvingen afgelopen maandag de (eind)uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (Utrecht), waarvan de zitting op 21 januari 2015 plaatshad!

   

  Voor zover de SVB het bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard is het beroep gegrond bevonden. Ook de rechtbank in Utrecht vindt in navolging van de Rechtbank Den Haag, dat het gehele pensioenoverzicht, dus inclusief de nieuwe AOW-datum, op rechtsgevolg is gericht. Tot zover dus een positief rechterlijk oordeel.

   

  De rechtsgevolgen van het bestreden besluit worden echter door de rechtbank in stand gelaten, want de rechtbank vindt ook in deze zaak (hierbij in het midden latende of sprake is van eigendomsontneming), dat zich geen onevenredig zware last voordoet (notabene een AOW-gat van 9 maanden!!!) en onderbouwt dat met het oordeel dat betrokkene nog meer dan 4 jaar de tijd heeft om zich voor te bereiden op de te ontstane situatie, dat de schade ten tijde van het geding nog niet vaststond en dat, gegeven de omstandigheid dat betrokkene niet voor de overbruggingsregeling in aanmerking komt, het (financieel gezien) allemaal niet zo schrijnend zal zijn dat van een onevenredig zware last kan worden gesproken.

   

  Tegen deze uitspraak wordt hoger beroep ingesteld.

   

  De volledige uitspraak is te vinden opwww.rechtspraak.nlonder ECLI:NL:RBMNE:2015:4922.

   

   

  Extra update 2 juni 2015

   
  De Eerste Kamer heeft vanmiddag na hoofdelijke stemming (51 stemmen voor en 23 stemmen tegen) het wetsvoorstel versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen.

   

   

  Update 1 juni 2015

  Langzaam stromen de uitspraken in de aanhangig gemaakte proefprocedures binnen.

  Ditmaal een opmerkelijke uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Breda). In dit geval gaat het om een AOW-gat van vijf maanden. De rechtbank acht het aannemelijk dat de betrokkene de gerechtvaardigde verwachting had dat de verzekerde opbouw gedurende de periode van vijf maanden vanaf de 15e verjaardag zou worden betrokken bij de vaststelling van zijn (50 jaar durende) AOW-verzekeringsopbouwperiode. Naar het oordeel van de rechtbank kan die verloren gegane periode van vijf maanden als een "possession" worden aangemerkt in de zin van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Er is volgens de rechtbank dus sprake van ontneming van een eigendomsrecht. De rechtbank oordeelt voorts dat dit voor de betrokkene een last oplevert, maar acht die last gedurende een betrekkelijke korte periode van vijf maanden, vervolgens niet onevenredig zwaar. Op grond van o.m. dit laatste oordeel slaagt het beroep niet.

  De uitspraak levert echter wel een kleine doorbraak op. Nog niet eerder heeft een rechtbank (en dus ook de Rechtbank Zeeland-West-Brabant) in dit soort zaken geoordeeld dat sprake is van eigendomsontneming, maar dit stelselmatig in het midden gelaten. Een zeer interessante vraag is dus bij hoeveel maanden ontneming van AOW-opbouwjaren de rechtbank wel een onevenredige last wil aannemen. Op 26 juni as. dient een tweetal zaken voor diezelfde rechtbank (locatie Middelburg). In die zaken gaat het om twaalf respectievelijk vijftien maanden ontneming van opbouwjaren. Zou dat dan wel moeten leiden tot de kwalificatie van "an individual and excessive burden" en vervolgens tot gegrondverklaring van het beroep? Wij wachten het in spanning af. 

   

   

  Update 20 mei 2015

   

  Gisteren,19 mei, heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp "versnelling verhoging van de AOW-leeftijd" behandeld. Op dinsdag 2 juni as. vindt hierover in de Eerste Kamer (mogelijk hoofdelijke) stemming plaats. 

   

    

  Update 11 mei 2015

   

  In één van de proefprocedures heeft de Rechtbank Den Haag op 7 mei jl. in een tussenuitspraak geoordeeld dat een pensioenoverzicht in zijn geheel, dus met inbegrip van de nieuwe AOW-datum, als een besluit moet worden aangemerkt, waartegen het middel van bezwaar openstaat. De SVB had het bezwaar op dit punt (kennelijk) niet-ontvankelijk verklaard en dat is nu dus door de rechter afgeschoten. De SVB wordt in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. De Rechtbank Gelderland had dat in de zaak Stemerdink al eerder gedaan, maar is daar in de einduitspraak onbegrijpelijkerwijs op teruggekomen. Die zaak ligt nu bij de Centrale Raad van Beroep.

   

  Update 17 april 2015

  In navolging van de rechtbanken Overijssel (locatie Zwolle) en Noord-Holland ( locatie Alkmaar) heeft nu ook de Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) op 14 april jl. het oordeel uitgesproken, dat het aan een militair toegekend wachtgeld vanwege leeftijdsdiscriminatie niet mag stoppen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, maar doorbetaald dient te worden tot aan de nieuwe AOW-leeftijd.

  De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBGEL:2015:2495.

   

  Update 13 april 2015

  Na de uitspraak van de Rechtbank Overijssel (Zwolle) komt ook de Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Alkmaar, in een (burger) militaire zaak tot de slotsom dat de toegekende wachtgelduitkering dient te worden gecontinueerd tot aan de nieuwe AOW-leeftijd. In dit geval gaat het om een AOW-gat van 2 jaren.

  De integrale uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBNHO:2015:2878.

  De behandeling in de Eerste Kamer van het wetsontwerp versnelde stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd is voorzien op 19 mei as.

   

  Update 8 april 2015

   

  Het Ministerie van Defensie heeft bevestigd dat hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. In die uitspraak oordeelde de Rechtbank dat Defensie verboden onderscheid maakt op grond van leeftijd door wachtgelduitkering te beëindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De wachtgelduitkering behoort te worden voortgezet tot aan de nieuwe AOW-leeftijd.

   

  Het wachten is nu op het oordeel van de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep.

   

    

  Update 27 maart 2015

   

  Gisteren vond in de Tweede Kamer de behandeling plaats van het wetsontwerp inzake de versnelde ophoging van de AOW-leeftijd. Het debat werd met name gedomineerd door vragen over de werking en reikwijdte van de overbruggingsregeling. Hierover werden een aantal moties aangenomen, De Staatssecretaris zegde toe de overbruggingsregeling te willen aanpassen. Zo zal de instroom voor deze regeling worden verruimd, d.w.z dat de toegang wordt opengesteld voor degenen die vanaf

   

  1 januari 2013 tot 1 juli 2015met VUT- prepensioen of vergelijkbare regeling zijn gegaan. Tevens zal de overbruggingsregeling worden verlengd tot1 januari 2023.

   

  Let wel: Het wetsontwerp dient nog plenair in de Tweede Kamer in stemming worden gebracht en moet daarna nog langs de Eerste Kamer. De voorgestelde wijzigingen zijn dus voorwaardelijk.

   

   

  Update 23 maart 2015

   

  Let op!

  De agenda van de Tweede Kamer is gewijzigd. Het wetsontwerp versnelde ophoging AOW-leeftijd vindt niet vandaag plaats, maar op donderdag 26 maart om 10.50 uur.

   
  Update 19 maart 2015
   
  As. maandag 23 maart 2015 start in de Tweede Kamer de parlementaire behandeling van de wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (wetsvoorstel 34083).

   

  Update 12 maart 2015

  Vakbonden en Defensie hebben op 6 maart jl. een deelresultaat van de onderhandelingen van de arbeidsvoorwaarden gepresenteerd. Belangrijk daarbij is dat voor militair- en burgerpersoneel, dat reeds met FLO is gegaan, compensatie wordt geboden voor het AOW-gat ter hoogte van de AOW-uitkering. De uitwerking hiervan zal uiterlijk 1 oktober 2015 zijn beslag moeten krijgen. 

   

  Update 25 februari 2015
   
  De Rechtbank Overijssel heeft op 24 februari jl. een opmerkelijke uitspraak gedaan in een militaire zaak. De rechtbank heeft in het geval van een militaire ambtenaar -kort samengevat- geoordeeld, dat de toegekende wachtgeldregeling niet mag eindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, maar eerst beëindigd mag worden bij het bereiken van de nieuwe AOW-pensioengerechtigde leeftijd.
   
  Wij verwachten dat Defensie tegen deze uitspraak hoger beroep zal aantekenen. Mocht dat het geval zijn en t.z.t. de hoger beroepsrechter (de Centrale Raad van Beroep) een zelfde oordeel zal vellen, dan zou dat kunnen betekenen dat militairen die al vóór 2013 functioneel leeftijdsontslag is aangezegd, om herziening van het ten aanzien van hen eerder genomen ontslagbesluit kunnen vragen.
   
  De volledige uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBOVE:2015:974.

   

   

  Update 20 februari 2015

   

  Als bezoeker van deze website zult u niet elke week een update met het laatste nieuws hebben aangetroffen. Dat betekent echter niet dat de acties stil liggen. Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt om het AOW-gat voor de doelgroep van onze Stichting gedicht te krijgen. 

   

  In onze laatste update van 28 januari jl. hebben wij melding gemaakt van een namens 42 nautische verkeersleiders verzonden brief aan de minister van I&M. Nadat die brief (met kennisgeving) is doorgezonden naar de Directie van Rijkswaterstaat, ontvingen wij gisteren per e-mail een reactie op die brief. Verrassend is dat in de aanstaande onderhandelingen in april van dit jaar tussen Rijkswaterstaat en de vakbonden kennelijk ook een compensatieregeling wordt beproefd voor de verkeersleiders die inmiddels al met functioneel leeftijdsontslag zijn gegaan. Wij zullen hierover de bonden nog raadplegen. Voor het overige is de reactie van Rijkswaterstaat weinigzeggend.

   

  De brief (oorspronkelijk gericht aan de minister) alsmede de tekst van de antwoordmail kunt u hier lezen

   

   

  Update 28 januari 2015

   

  Vorige week, 21 januari jl. is een volgende zaak over het AOW-gat behandeld ter terechtzitting van de Rechtbank Midden-Nederland (Utrecht). Het betreft een ex-werknemer van ProRail met een AOW-gat van (nu nog) 9 maanden. Wij wachten met spanning de resultaten af. 

  Op 22 januari jl. is namens 42 nautische verkeersleiders, die op de leeftijd van 55 jaar met functioneel leeftijdsontslag zijn gegaan, een brief gestuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen.

  Met verwijzing naar het oordeel van 11 december 2014 van het College voor de Rechten van de Mens in een militaire zaak, is de Minister verzocht tot financiële compensatie voor deze groep nautische verkeersleiders in verband met het te ontstane AOW-gat.

  Zolang de Minister nog geen reactie daarop heeft gegeven, zal de inhoud van die brief niet openbaar worden gemaakt op deze website.

   

  Update 6 januari 2015

  Vandaag is het hoger beroepschrift in de zaak Stemerdink verzonden naar de Centrale Raad van Beroep.

  Het hoger beroep berust op twee pijlers:

  Ten eerste de onverenigbaarheid van de einduitspraak met de tussenuitspraak van de Rechtbank Gelderland. Waar in de tussenuitspraak de rechtbank nog oordeelde dat de wijziging van het aanvangstijdstip van de AOW-verzekeringsopbouw (en daarmee de nieuwe AOW-datum) nog op rechtsgevolg gericht zou zijn, valt in de einduitspraak in vrijwel dezelfde bewoordingen te lezen, dat die wijziging nietop rechtsgevolg is gericht.

  Ten tweede is namens Stemerdink de stelling gehandhaafd, dat een onthouding van 18 maanden AOW-uitkering een onevenredig zware last voor hem zal betekenen.

  Van het verloop van de hoger beroepsprocedure wordt u met updates op de hoogte gehouden.

   

  Extra update 10 december 2014

  Nog voordat de schriftelijke uitspraak in de zaak Stemerdink mij moet bereiken, wordt al druk getwitterd over de publicatie van de uitspraak op www.rechtspraak.nl.

                                   Hier kunt u de integrale uitspraak lezen:

  Het resultaat is zeer teleurstellend. Wij zullen de uitspraak de komende dagen goed bestuderen. In elk geval zal tegen die uitspraak hoger beroep worden ingesteld.

  Vandaag is in 13 regionale bladen, w.o. Het Brabants Dagblad, de Gelderlander, de Limburger, Tubantia, de Stentor, de Stem, de Provinciaal Zeeuwse Courant (PZC) en het Eindhovens Dagblad (ED), het artikel over de AOW  verschenen. Het artikel is onder het Menu te downloaden. Met dank aan DePersdienst.

  In de besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 december jl. (agendapunt 41) van de Vaste 2e Kamercommissie van SoZaWe lezen wij dat een verzoek van SP-Kamerlid P. Ulenbelt om over het wetsvoorstel Versnelling verhoging AOW-leeftijd om een hoorzitting te houden, wegens onvoldoende steun niet is gehonoreerd.

   

  Extra update 9 december 2014

  Morgen, 10 december, zal in 13 regionale bladen een artikel verschijnen, mede naar aanleiding van het thans aanhangige wetsontwerp inzake de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Hieraan hebben wij onze medewerking verleend. De bedenkelijke rol van de overheid in het wetgevingsproces van 2012 krijgt in dat artikel een prominente plaats.

  Verder verwachten wij morgen de uitspraak in de zaak Stemerdink. Meer hierover in een volgende update.  

   

  Extra update 27 november 2014

  Eindelijk is na herhaaldelijk aandringen antwoord gekomen van het Ministerie van Financiën op de brief van 27 maart 2014. De brief, gedateerd 21 november 2014, vindt u integraal afgebeeld onder “Menu” van deze website. Hierover valt het volgende te zeggen.

  Wat opvalt is dat de brief geen adequate reactie geeft op hetgeen in onze brief van 27 maart is gevraagd. Meer dan de helft van de inhoud van de reactie van het ministerie betreft voorlichting over feiten die ons al lang bekend waren. Zo wordt een uiteenzetting gegeven over de noodzaak tot het verhogen van de AOW-leeftijd. Alsof dat bij ons al niet bekend was!

  Verder wordt ingegaan op de aspecten van de overbruggingsregeling, die wij notabene zelf in de brief van 27 maart hebben aangekaart. Vergelijk onze brief van 27 maart eens met die van het ministerie.

  Wat overblijft zijn de 2e , 3e en 4e alinea op bladzijde 2 van de brief van het ministerie.

  De boodschap dat vutters- en vroeggepensioneerden, die al te maken hebben met een uitgesteld recht op AOW, extra (fiscaal) worden getroffen door het betalen van de AOW-premiecomponent (17,9%) in de loonheffing ook na het bereiken van de 65-jarige leeftijd, wordt kennelijk niet begrepen (of angstvallig gepasseerd!). De kwestie wordt slechts afgedaan met het argument “inherent aan de huidige systematiek van de inkomstenbelasting”. En dat is nu precies wat wij voor onze doelgroep graag doorbroken hadden willen zien, teneinde AOW-gedupeerden fiscaal te ondersteunen bij het bijeenbrengen van spaargelden teneinde zelf te kunnen voorzien in de inkomensterugval  als gevolg van het AOW-gat. Het ministerie gaat daar dus hoegenaamd aan voorbij.

  Dan de kwestie van de fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies (4e alinea, bladzijde 2).

  Als wij het Ministerie goed begrijpen, dan is ook na het bereiken van de 65-jarige leeftijd in principe premieaftrek mogelijk. Wat met “in principe”wordt bedoeld is ons vooralsnog niet duidelijk kunnen worden. Maar in de aangifte zullen kennelijk wat kunstgrepen nodig zijn om premieaftrek te kunnen realiseren door bijvoorbeeld pensioenuitkeringen te kwalificeren als belastbaar loon. Wij hebben onderzocht dat in elk geval in de elektronische belastingaangifte de belastingplichtige van 65 jaar of ouder deze premieaftrek op die aangifte niet kwijt kan. Wij onderzoeken deze kwestie verder.

   

   

  Extra update 21 november 2014

   

  Naar aanleiding van het op 17 dezer bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp over de versnelde stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, hebben wij op 19 november jl. een brief doen uitgaan naar de Griffier van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Die brief vindt u integraal afgebeeld op deze website (zie onder “Menu”)

   

   

  Extra update 18 november 2014

   

  Gisteren is aan de Tweede Kamer het wetsontwerp ingediend waarbij in een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is voorzien. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog om in 2021 uit te komen op 67 jaar. Het wetsontwerp heeft als Kamerstuk nummer 34 083.

  Wij gaan het wetsontwerp en de Memorie van Toelichting op het ontwerp bestuderen en komen mogelijk in deze rubriek op deze aangelegenheid terug.

   

  Extra update 11 november 2014

  Afgelopen vrijdag 7 november zijn door TV-Gelderland opnamen gemaakt van een interview met de heer Stemerdink in Winterswijk en met Fred ter Hennepe in Oosterbeek.

  Onder voorbehoud dat geen belangrijker nieuws de aandacht vraagt, zullen morgen na het reguliere nieuws om 18.00 uur (met herhaling elk heel uur) enkele minuten uit die interviews worden uitgezonden op TV-Gelderland. Tevens zal morgen om 12.00 uur (eveneens onder voorbehoud) via Omroep Gelderland Fred ter Hennepe in een vraaggesprek op de radio te horen zijn.

   

  Update 29 oktober 2014

  Gisteren vond de (tweede) behandeling van de zaak Stemerdink plaats ter zitting van de Rechtbank Gelderland, ditmaal voor de Meervoudige Kamer in Arnhem.

  De vertegenwoordiger van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kreeg als eerste de gelegenheid te reageren op de namens Stemerdink eerder in de procedure gegeven schriftelijke reactie op de nieuwe beschikking. Staande werd gehouden dat de nieuwe AOW-gerechtigde datum in het pensioenoverzicht niet op rechtsgevolg is gericht. De Rechtbank had in de tussenuitspraak al geoordeeld dat anders te zien, zodat dat standpunt van de SVB als een gepasseerd station moet worden beschouwd. Voorts kwam de vertegenwoordiger van de SVB met een verrassende noviteit in het verweer. Hij betoogde dat gedurende de ontnomen opbouwjaren aan de voorkant van de periode van 50 verzekerde jaren (in de situatie van Stemerdink gedurende zijn 15e en 16e levensjaar) de betrokkene voor de AOW gewoon verzekerd blijft (en aldus helemaal geen sprake is van eigendomsontneming). Daarover heeft één van de rechters in de verdere behandeling van de zaak de SVB-vertegenwoordiger kritisch aan de tand gevoeld. Namens Stemerdink zijn kwesties als de betekenis van de Overbruggingsregeling (die voor Stemerdink geen soulaas zal bieden), het effect van  flexibilisering van pensioenaanspraken en de gevolgen van een mogelijk beroep op de Wet Werk en Bijstand uitgebreid aan de orde gesteld. Evenals de gedachte van de wetgever achter het begrip “voorbereidingstijd”, waarbij kennelijk is gedacht aan het zoeken en vinden van werk teneinde het financiële gat te kunnen dichten, alsmede de (on)mogelijkheid van sparen. Enige fiscale handreikingen daartoe zijn tot dusverre uitgebleven. De brief aan de Staatssecretaris van Financiën van 27 maart 2014 bijvoorbeeld is tot op heden nog onbeantwoord gebleven.

  De Rechtbank zal uiteindelijk een oordeel moeten geven of in de zaak Stemerdink met 18 maanden AOW-onthouding sprake is van een “individual and excessive burden”. Uitspraak over 6 weken.

  Er zal overigens vandaag een artikel in 13 regionale dagbladen verschijnen, zo is ons door de op de zitting aanwezige redacteur van de Persdienst medegedeeld.

   

  Extra update 7 oktober 2014

  Van de Rechtbank Gelderland ontvingen wij heden het bericht, dat de zaak Stemerdink wordt behandeld door de Meervoudige Kamer op dinsdag 28 oktober as. om 13.30 uurin het Paleis van Justitie te Arnhem, Walburgstraat 2-4.

   

  Extra update 30 september 2014

  De zaak Stemerdink wordt door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Gelderland behandeld in Arnhem (dus niet in Zutphen) op dinsdag 28 oktober as. in de middag. Het precieze tijdstip volgt nog.

  Tegen het uitblijven van een reactie van de Staatsecretaris van Financiën op de brief van 27 maart 2014 (en de beide rappèlbrieven) is een klacht ingediend. Aan degene die meent dat dit de afhandeling zal bespoedigen, wordt echter iedere illusie ontnomen. Verder dan het toekennen van een dossiernummer waarnaar bij verdere correspondentie kan worden verwezen, is het tot dusverre niet gekomen. Wij beraden ons op vervolgstappen.

   

  Extra update 24 september 2014

  Vandaag kregen wij van de rechtbank Gelderland in de zaak Stemerdink het bericht, dat door een administratief abuis van de rechtbank de zitting te Zutphen op 17 oktober as. geen doorgang zal vinden. De zaak wordt op een nader door de rechtbank te bepalen datum (nog in 2014) behandeld in Arnhem. Van de nieuwe datum houden wij u op de hoogte.

   

  Update 22 september 2014

  Afgelopen vrijdag ontvingen wij de acht beschikkingen op bezwaar in de proefprocedures, die wij hadden aangespannen tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  De bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard, voor zover deze zijn gericht op de nieuwe AOW-ingangsdatum, en voor het overige ongegrond. Op zichzelf is de uitslag niet zo verrassend. Wij zullen in elk geval in beroep gaan  tegen deze beschikkingen bij de bevoegde rechtbanken. Alle betrokkenen worden vandaag door middel van toezending van “hun” beschikking in kennis gesteld.

  Alhoewel wij vanaf deze plaats en op dit moment niet kunnen ingaan op alle argumenten in deze beschikkingen, kunnen wij u wel alvast mededelen, dat met de enkele -d.w.z. niet nader gemotiveerde-  niet-ontvankelijkverklaring van de bezwaren, de SVB een belangrijke bestuursrechtelijke regel schendt, namelijk dat moet worden beslist op grondslag van het bezwaar.  Wij hebben namelijk met verwijzing naar de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter in ons land), alsmede met verwijzing naar de tussenuitspraak in de zaak “Stemerdink” van de Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) in deze bezwaarprocedures betoogd, dat het volledige pensioenoverzicht, dus met inbegrip van de nieuwe AOW-datum, op rechtsgevolg is gericht. Dat betekent dat ook de vermelding van de nieuwe AOW-datum in de beschikkingen in bezwaar (en in beroep) kan worden aangevochten. De SVB houdt dat dus nog steeds af, maar wijdt daar geen enkel argument aan in de beschikkingen. Aldus schendt de SVB de motiveringsplicht. Op grond hiervan menen wij, dat de beschikkingen om die reden al in beroep door de rechter dienen te worden vernietigd. Voor wat betreft de verdere inhoudelijke gronden van de afwijzingen van de bezwaren, zullen wij de beschikkingen in de komende dagen nader bestuderen. Wij houden u op de hoogte.  

   

  Update 15 september 2014

  De tweede terechtzitting in de zaak Stemerdink zal plaatshebben op vrijdag 17 oktober as. te Zutphen. Op deze zitting zal de meervoudige kamer van de rechtbank zich nu gaan buigen over de inhoudelijke punten van het geschil, d.w.z. of de verschuiving van de AOW-leeftijd in dit geval al dan niet strijd oplevert met artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Eerder had de rechtbank in een tussenuitspraak al geoordeeld dat de vermelding van de nieuwe AOW-datum in het pensioenoverzicht -anders dan de SVB had beslist- wel degelijk op rechtsgevolg is gericht. Daarmee heeft de rechtbank de drempel van de ontvankelijkheid weggenomen.

  In de zaak die bij de rechtbank Den Haag diende op 26 augustus jl., heeft de rechter de verdere behandeling  verwezen naar de meervoudige kamer van die rechtbank, waarmee het onderzoek wordt heropend. Anders dan in de zaak Stemerdink is geen tussenuitspraak gegeven. Dat betekent, dat voor de meervoudige kamer eerst nog de “ontvankelijkheidshobbel” moet worden genomen alvorens inhoudelijk op de kwestie kan worden ingegaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.

  De komende week wordt een aantal beschikkingen op bezwaar in bij de SVB aanhangige proefprocedures verwacht. Ook hiervan zullen wij u de resultaten bekend maken, alhoewel wij nu al kunnen inschatten, dat de zaken in beroep bij de rechtbanken zullen belanden.

     

  Update 27 augustus 2014

  Er bereiken ons signalen dat gevreesd wordt dat de Stichting BeGAG een stille dood tegemoet gaat. Niets is echter minder waar. De strijd tegen het AOW-gat is nog in volle hevigheid gaande.

  Op woensdag 26 augustus jl. is ter zitting van de rechtbank Den Haag één van de proefprocedures behandeld. In die zaak had de SVB het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard, omdat tegen de vermelding in het pensioenoverzicht van de gewijzigde AOW-gerechtigde datum -aldus de SVB-  geen bezwaar open zou staan. In de zaak Stemerdink speelde datzelfde. Daar heeft de rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) door middel van een tussenuitspraak korte metten mee gemaakt. Gezien het verloop op de zitting in Den Haag, verwachten wij in deze zaak een zelfde resultaat. Ook in deze Haagse zaak  zullen wij u van het verloop op de hoogte houden.

  In een achttal zaken, die aanhangig gemaakt zijn bij de SVB en waarvan inmiddels hoorzittingen zijn geweest, is met de SVB afgesproken, dat de beschikkingen op bezwaar medio september as. zullen worden toegezonden.  

  In de zaak Stemerdink is 2 weken geleden een vooraankondiging ontvangen dat de 2e zitting in Zutphen is geagendeerd voor 17 oktober as. Een verhinderbericht van de SVB is tot op heden nog niet ontvangen, zodat wij ervan uit mogen gaan, dat die datum definitief wordt. Ook hierover later nadere berichtgeving.

  Door het ministerie van Financiën is nog steeds niet gereageerd op onze brief van  27 maart 2014 (zie ook de update van 2 juni 2014). De verwachting is ook niet dat dit ooit zal gebeuren.

   

  Update 21 juli 2014

  In de zaak Stemerdink zit niet veel schot. Er is na het verhinderbericht van de SVB nog steeds geen nieuwe zittingsdatum gepland door de rechtbank Midden-Nederland (locatie Zutphen). Inmiddels is door de rechtbank Den Haag in een andere zaak de terechtzitting geagendeerd (overigens wederom na door de SVB gevraagd en verkregen uitstel) voor 26 augustus as.

  Inmiddels is door één enkele (onafhankelijke) bond gehoor gegeven aan het verzoek tot deling van kosten in de Haagse civiele procedure. Van een andere bond, die weigert de gevraagde bijdrage te voldoen,  ontvingen wij een brief met de mededeling een schadeclaim in het vooruitzicht te zullen stellen, indien de naam van deze bond op deze website zou worden gepubliceerd. Wij onthouden ons vanaf deze plaats van commentaar. Vult u het zelf maar in.

   

  Update 13 juni 2014

  In de zaak Stemerdink is van de rechtbank het bericht binnengekomen, dat de voorgenomen behandeling ter terechtzitting op 27 augustus as. geen doorgang zal vinden. De wederpartij, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is die dag verhinderd. Wij hebben hierover telefonisch contact gehad met de griffie van de rechtbank en onze verbazing er over uitgesproken dat de SVB, gelet op de grootte van die organisatie, alsmede de zo ver in de toekomst geplande zittingdatum, geen kans ziet een afvaardiging op 27 augustus te sturen. Wij hebben in een nadere schriftelijke reactie verzocht zo mogelijk de zitting op een eerder tijdstip dan 27 augustus te plannen. Wij wachten in spanning af.

  Deze week is aan alle, aan de civiele procedure deelgenomen hebbende vakbonden een brief verzonden met het verzoek om tot een nadere kostenverdeling te komen. Het gaat hierbij om een aantal verrichtingen van onze advocaat mr. Beelaard (die was aangewezen als procesadvocaat), die in wezen ook namens de 18 vakbonden zijn gedaan. De kosten hiervan zijn tot nog toe door middel van ook uw donatie volledig gedragen door de Stichting BeGAG. Per deelnemende partij zou dat verzoek neerkomen op een bijdrage van € 305,68.

  De FNV bouw heeft inmiddels laten weten geen enkele reden te zien om in de kosten bij te dragen. Er is weinig tot geen hoop dat de andere vakbonden anders op het verzoek zullen reageren.

    

  Update 2 juni 2014

  Er komt toch een tweede zitting in de zaak Stemerdink. De rechtbank te Zutphen heeft het voornemen de zaak wederom op zitting te behandelen op woensdag 27 augustus as. De einduitspraak zal dus nog wel even op zich laten wachten.

  Verder is afgelopen woensdag bij de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen een zestal bezwaarzaken aan de orde geweest op een hoorzitting. Wij wachten op de beschikkingen op het bezwaar en zullen dan beroep instellen bij de bestuursrechter, want de afloop van deze zaken is voorspelbaar.

  Op de brief aan de Staatssecretaris van Financiën van 27 maart 2014 (zie op deze website) en op een tweetal nadere verzoeken om een ontvangstbevestiging van die brief, wordt hoegenaamd niet gereageerd. De onbetrouwbaarheid van de overheid was ons al lange tijd bekend en dit onfatsoen sluit daar naadloos bij aan. Er zal hierover melding worden gedaan bij de Tweede Kamerfracties.

   

  Update maandag 19 mei 2014

  Met enige regelmaat wordt geïnformeerd naar de stand van zaken in de zaak Stemerdink. Volgens de tussenuitspraak van de Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Zutphen) is aan de SVB een termijn van zes weken gegund om een verzuim te herstellen. Dat is inmiddels gebeurd door middel van een nieuwe beschikking op bezwaar. De zaak bevindt zich nu in de fase waarin namens Stemerdink hierop dient te worden gereageerd, waarna de rechtbank einduitspraak zal doen, naar alle waarschijnlijkheid zonder een tweede zitting. Wanneer die einduitspraak zal verschijnen is niet met zekerheid te zeggen. De verwachting is in de maand juli van dit jaar. Het is in een individuele zaak die onder de rechter is een goed gebruik, dat partijen “radiostilte” betrachten. Dat zullen wij hier ook doen. De afloop van deze procedure of een nieuw ingetreden processuele fase, zal uiteraard wel via deze site bekend gemaakt worden.

  Verder zijn vorige week twee hoorzittingen bij de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen en Nijmegen gehouden in de proefprocedures, die zijn gestart. Op 28 mei as. vinden nog een zestal hoorzittingen plaats. In één zaak is het bezwaar zonder het houden van een hoorzitting kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Die zaak ligt nu bij de rechter in Den Haag.

   

  Update 7-4-2014

  Op het forum is inmiddels meer dan voldoende respons gekomen op de oproep/enquête. Alle respondenten -niet één uitgezonderd- reageerden positief op het idee om de resterende gelden van de donateurs (mede) aan te wenden voor individuele procedures. Inmiddels zijn al vijf gevallen hiervoor geselecteerd. In de loop van deze week zal voor hen de procedure worden opgestart. Een verdere selectie van nog 2 á 3 zaken zal  binnenkort volgen. Van de ontwikkelingen in deze kwestie wordt u via deze site op de hoogte gehouden.  

   

  Update 8 maart 2014

    

  eerste positieve signaal in de strijd tegen het AOW-gat

  De bestuursrechter in Zutphen heeft op de zitting van 7 maart jl. in de zaak van de heer Stemerdink aangekondigd eentussenuitspraak te zullen doen.

  De Sociale Verzekeringsbank wordt daarmee in de gelegenheid gesteld zich in een nader besluit inhoudelijk uit te laten over het bezwaar, dat het verhogen van de AOW-leeftijd voor de heer Stemerdink in strijd is met het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. De bank krijgt daarvoor een termijn van maximaal zes weken.

  Tot dusverre had de bank in de procedure een drempel opgeworpen, van oordeel zijnde dat de aankondiging van de nieuwe AOW-pensioengerechtigde leeftijd niet op rechtsgevolg is gericht en niet in bezwaar en in beroep aan een toets kan worden onderworpen. De rechter heeft daar vooralsnog anders over geoordeeld. De rechter zal in verband met het principiële karakter van deze kwestie, de zaak voor verdere behandeling verwijzen naar de Meervoudige Kamer van de rechtbank. Daarna zal een tweede zitting plaatsvinden.

   

  Update 27 februari 2014

   

  The day after . . . 

  Misschien heeft u gisteren of vandaag vanuit de media al vernomen dat de Haagse rechtbank geen inhoudelijke uitspraak heeft gedaan over het AOW-gat. Alle deelnemende partijen zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Wij leggen hierna kort uit wat dat betekent en hoe het nu verder moet. 

  De rechtbank is van oordeel dat voor de burgerlijke rechter geen taak is weggelegd om een inhoudelijke uitspraak te doen m.b.t. de collectievevordering van gedupeerden. De rechtbank vindt dat gedupeerden zelf, individueelberoep (na bezwaar bij de SVB) kunnen instellen bij de bestuursrechter. Het komt er dus op neer, dat de rechtbank vindt dat de 18 vakbonden en de Stichting BeGAG voor “hetverkeerde loket” hebben gestaan. Dat zou alleen dan anders kunnen zijn als de vakbonden en de Stichting bij een civiele uitspraak een geheel eigen belang zouden hebben. De stichting heeft dat van nature niet. De vakbonden daarentegen hebben dat belang in beginsel wel, zij het dat de rechtbank die eigen belangen als onvoldoende onderbouwd heeft geoordeeld. 

  Deze uitspraak is in die zin teleurstellend, dat op de dag van vandaag nog steeds geen duidelijkheid wordt geboden over de rechtspositie van vele toekomstige AOW-gerechtigden, waarvan vele met een aanzienlijk financieel gat. Maar de strijd is zeker nog niet gestreden. Onze hoop is nu gevestigd op het oordeel van de bestuursrechter. In dat opzicht kunnen wij u melden dat op vrijdag7 maart as. om 15.45 uurbij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, Martinetsingel 2, de -voor zover ons bekend- eerste bestuursrechtelijke zaak ter terechtzitting van de bestuursrechter wordt behandeld. Fred ter Hennepe van FREDERIK Juristen v.o.f. treedt namens de gedupeerde in deze procedure als gemachtigde op. Wellicht dat de uitkomst van deze procedure leidend zou kunnen zijn voor alle andere toekomstige gedupeerden. 

  Hoe nu verder met de Stichting BeGAG? 

  In spoedberaad heeft het bestuur van de Stichting gisterenavond het navolgende besloten.

  $11.      De inschrijving van nieuwe deelnemers zal vanaf vandaag gewoon voortgezet worden, zij het zonder betaling van de donatie van € 89,--

  $12.      Detot16 januari 2014 (datum zitting Rechtbank Den Haag) ingeschreven deelnemers, die hun donatie hebben voldaan, zullen daarvan een deel terugontvangen. Het batig saldo op de rekening van de Stichting zal naar rato terugvloeien naar de donateurs. In de loop van maart 2014 zal worden begonnen met de terugstortingen.

  $13.      De deelnemers/donateurs wier inschrijving/donatie is ontvangenop en na16 januari 2014 worden geheel gecompenseerd. Zij zullen het volle bedrag van € 89,-- retour ontvangen.

  De Stichting blijft fungeren als steunpunt voor gedupeerden die zelfstandig hun bezwaar- en beroepsprocedure willen gaan voeren. Op de website vindt u een model-bezwaarschrift dat u kunt gebruiken om bezwaar aan te tekenen, echter nadat u het AOW-toekenningsbesluit van de Sociale Verzekeringsbank heeft ontvangen. FREDERIK Juristen v.o.f. kan eventueel verdere juridische bijstand hierbij bieden tegen een concurrerend standaardtarief. Nadere informatie hierover via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

   

   

  Update 10 februari 2014

  Opwoensdag 26 februari 2014 om 10.00 uur doet de rechtbank in de AOW-zaak uitspraak in het openbaar. De uitspraak wordt gedaan in zaal H1 van het Paleis van Justitie, Prins Clausplein 60 te Den Haag. De zaal biedt ruimte voor ca. 75 personen. U kunt de uitspraak bijwonen. De verwachting is dat niet zoveel mensen op de been zullen zijn als ter gelegenheid van de terechtzitting van 16 januari jl. Mogen wij u begroeten op 26 februari as.?

   

  Update 17 januari 2014/kort verslag van de comparitie

  De comparitie van afgelopen donderdag heeft veel belangstellenden als vertegenwoordigers van de pers op de been gebracht. Het aantal bezoekers was zo groot, dat een deel niet meer kon worden toegelaten in de zittingzaal. Mr. Ben Beelaard heeft namens de eisende partijen (de vakbonden en de Stichting BeGAG) pleidooi gevoerd. Namens de Staat pleitte mr. Van Arkel.

  Zeer centraal stond de vraag of de eisende partijen wel ontvangen konden worden bij de civiele rechter (staan ze wel voor het juiste loket?). Namens de Staat werd betoogd dat in feite voor iedere individuele belanghebbende een met voldoende waarborgen omklede procedure openstaat bij de bestuursrechter. Daarnaast zou het zo zijn - althans volgens de Staat- dat de eisende partijen geen eigen belang hebben bij een procedure bij de civiele rechter, zodat zij niet-ontvankelijk zouden moeten worden verklaard in hun vorderingen. Als dat zo zou zijn (mr. Beelaard heeft dat overigens krachtig weersproken), dan zou de rechtbank niet meer toekomen aan het eigenlijke geschilpunt, namelijk of de AOW-wetswijziging van 12 juli 2012 voor de groep van gedupeerden buiten werking moet worden gesteld. In de pleidooien over en weer is het materiële geschilpunt overigens ook ruimschoots aan de orde geweest. De andere advocaten, mrs. Pauline de Casparis en Margreet Klinkert, hebben naar aanleiding van vragen van de rechtbank verdere toelichting gegeven. Verder heeft een vertegenwoordigster van de FNV namens de groep militairen nog aanvullend het woord mogen voeren. Namens de Stichting is door Fred ter Hennepe uit de doeken gedaan dat de overbruggingsregeling qua uitwerking in verreweg de meeste gevallen geen soulaas biedt, omdat pensioeninkomsten op de overbruggingsuitkering volledig worden gekort. De volledige schade, d.w.z. één of meer maanden AOW-onthouding, blijft dan immers gewoon bestaan.

  Na afloop van de zitting werd onder het genot van soep, broodjes en koffie nog even nagekaart en geëvalueerd in de stand, die het FNV voor het Paleis van Justitie had opgebouwd.

  De rechtbank doet uitspraak op 26 februari 2014.

   

  update 13 januari 2013

  Zoals u wellicht bekend is, zal as. donderdag 16 januari 2014 de comparitiezitting plaatsvinden bij de Rechtbank Den Haag in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60.

  Inmiddels is ons bekend dat met name van FNV-zijde veel toeloop wordt verwacht. De zitting is openbaar en kan in beginsel door belangstellenden worden bijgewoond. Wij waarschuwen u er echter voor, dat een plaats in de zittingzaal als toehoorder niet kan worden gegarandeerd. Mocht u as. donderdag naar Den Haag willen afreizen, dan doet u dat onder eigen verantwoordelijkheid en risico. Bedenkt u overigens ook, dat het om een comparitie gaat, waarna een definitieve uitspraak van de rechtbank nog niet valt te verwachten.

   

  Update 23 december 2013

  Voor hen, die een eerder bericht hierover hebben gemist: opdonderdag 16 januari 2014vindt ter terechtzitting van de rechtbank Den Haag de comparitie van partijen plaats. Naar verwachting zal deze zitting veel belangstelling trekken. In verband hiermede is aan de rechtbank gevraagd deze zitting te houden in de grootst mogelijke zittingzaal van het Paleis van Justitie.

  Om teleurstellingen te voorkomen wijzen wij er nadrukkelijk op, dat het om een comparitie gaat. Dit kan betekenen dat de kwestie niet (volledig) inhoudelijk wordt behandeld. Het is aan de rechtbank wat er op die comparitiezitting aan de orde zal komen. In elk geval zal de rechtbank niet onmiddellijk uitspraak doen. Mogelijk dat er nog een schriftelijke ronde in deze procedure volgt met nog een (tweede) terechtzitting.

  Mocht u niettemin belangstelling hebben om als toehoorder op 16 januari as. aanwezig te zijn, dan volgt hier het adres: Rechtbank Den Haag, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

  Aanvang zitting: 10.00 uur. Let wel: een plaats op de publieke tribune kan niet voor iedereen worden gegarandeerd.

  Tot slot wenst het bestuur en de vrijwillig medewerkers van de Stichting BeGAG alle deelnemers/donateurs hele fijne feestdagen toe en een in alle opzichten voorspoedig 2014!

   

  Update 16 december 2013

  De datum van 16 januari komt met rasse schreden naderbij. Wij zullen laten zien hoe we over deze kwestie denken, zowel voor de rechter maar ook in de zaal en als die vol is, buiten! Maar we moeten ons laten horen. Donderdag 16 januari 2014 om 9:30, Prins Clauslaan 60, het Paleis van Justitie te Den Haag. Zodra we meer informatie hebben over de zaal en aantallen zitplaatsen zal u dat hier direct lezen. 

   

  Extra update 21 november 2013

  De comparitie ter terechtzitting van de rechtbank Den Haag is gepland opdonderdag 16 januari 2014 om 9.30 uur. De zitting is in principe openbaar. Deze zaak zal op die dag naar verwachting  veel belanghebbenden en belangstellenden op de been brengen. Er wordt nog overlegd met de rechtbank of in dat verband tot quotering moet worden overgegaan. In deze rubriek wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

   

  Update 11 novenber 2013

  Een update van huiselijke aard, vandaag. Zoals velen hebben gemerkt wordt uw Forum vaak bestookt met allerhande "aanbiedingen" in de orde van chique tasjes, aandelen aanbevelingen en erger. Dit is het gevolg van een actieve website en een redelijk actief forum. Ondanks dat wij ons uiterste best doen dit soort zaken buiten de deur te houden slipt er af en toe een "spammer" binnen. U krijgt dan een email van uw Forum met de vermelding dat er een nieuwe post is geplaatst. Deze onzin is NIET SCHADELIJK. Het is SPAM. Er is geen gebedel om uw gegevens maw het is geen phishing.

  Het kost ons veel tijd om dit bij te houden, en dat doen wij dan ook. Echter als u merkt dat onze aandacht verslapt, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en het zal snel opgepakt worden.

  Verder wachten wij op de datum van de comparitie, zodra bekend delen wij dat direct hier met u.

  Een prettige week gewenst!

   

  Update 31 oktober 2013

  Het dossier is na de rolzitting van 30 oktober in handen gegeven van “de planner” van de rechtbank, om de datum van de comparitie (in 2014) te agenderen. Zodra die datum bekend is, wordt die in deze rubriek aangekondigd.

   

  Update 30 september 2013

  Tot de rolzitting van 30 oktober as. zal er weinig tot geen nieuws te melden zijn. En dan zal het alleen nog maar gaan om de opgave van verhinderdata van de advocaten met het oog op de te houden comparitie in de periode januari-april 2014. Wij hebben daarom besloten om alleen dan de wekelijkse update op deze site te publiceren, als zich daadwerkelijk relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan. Zo lang er niets te “updaten” valt, heeft het weinig zin de rubriek “Wekelijkse update en Laatste Nieuws” elke maandag te vullen.

  Wij blijven echter wel alert op nieuwe ontwikkelingen.

   

  Update 23 september 2013

  Er zijn ook dit maal geen relevante ontwikkelingen te melden. Het aantal deelnemers/donateurs lijkt nu toch echt te stagneren. Procedureel gezien is op korte termijn weinig nieuws te verwachten. De eerstvolgende stap in de procedure is de comparitie van partijen, die pas in januari-april 2014 zal plaatshebben. Op de rolzitting van 30 oktober as. zal de precieze datum bekend worden.

   

  Update 16 september 2013

  De rechtbank heeft een tussenvonnis gewezen, waarbij een comparitie van partijen is bevolen. Die zal in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvinden. Het is helaas dus nog even wachten op resultaten van de aanhangig gemaakte procedure. Het tussenvonnis vindt u op deze website.

  Er zijn nog steeds gedupeerden die zich aanmelden maar er zijn geen nog geen nieuwe donaties.

   

  Update 9 september 2013

  Ook deze week helaas geen updates te melden. Er melden zich nog steeds gedupeerden aan maar nog geen nieuwe donateurs. 

   

  Update 2 september 2013

  Deze week geen nieuws te melden.

   

  Extra update 29 augustus 2013

  De rechtbank heeft de zaak voor opgave van verhinderdata en het eventueel voortbrengen van getuigen verwezen naar de rolzitting van 30 oktober 2013.

   

  Update 26 augustus 2013

  Er zijn deze week geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

   

  Update 19 augustus 2013

  Er kwamen de afgelopen dagen enkele reacties binnen naar aanleiding van de Conclusie van antwoord namens de Staat. Via deze site kunnen wij om procedureel-strategische redenen niet inhoudelijk op de Conclusie van de Staat reageren. Wij gaan er van uit dat u dat zult begrijpen. Van de rechtbank ontvingen wij een volgend rolbericht: de zaak is verwezen naar de rol van 28 augustus 2013 voor beraad comparitie na antwoord. Dat betekent dat de rechtbank er over nadenkt of de stand van de procedure rijp is om een comparitie van partijen te gelasten. De rechter gebruikt zo’n comparitie om partijen tot een schikking te laten komen. Daarnaast probeert de rechter informatie te verkrijgen die voor een eventuele verdere procedure van belang is, terwijl ook de verdere gang van zaken wordt vastgesteld. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat in dit stadium van de procedure een comparitie zijn beslag krijgt. Wij verwachten dat de rechter op 28 augustus 2013 de zaak verwijst naar een volgende rolzitting ter gelegenheid waarvan de eisende partijen met een Conclusie van repliek moeten komen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

  Inmiddels is het ledental gestegen naar 412. Het saldo aan donaties is ten opzichte van de vorige week (nog) niet gestegen.

   

  Update 14 augustus 2013

  De rolzitting is geweest en we hebben zojuist via fax de CONCLUSIE VAN ANTWOORD ontvangen. Hij staat integraal (via de welkomstpagina en in het menu rechts op de website) op onze website en u kunt het document openen en als .pdf opslaan op uw computer. Let op: het document is 15MB groot dus het kan even duren. 

   

  Update 12 augustus 2013

  Woensdag 14 augustus as. zal de landsadvocaat namens de Staat ter rolzitting van de rechtbank Den Haag de Conclusie van antwoord indienen. Deze Conclusie zal vervolgens integraal op deze site worden gepubliceerd. Wat een rolzitting inhoudt, daarover bestaat enige onduidelijkheid. Ik geef graag even in het kort uitleg hierover.

  Op een rolzitting wordt de zaak als regel niet inhoudelijk behandeld. Die vindt in een later stadium van de procedure plaats. Op een rolzitting worden tussen partijen via de rechter stukken (conclusies) uitgewisseld en er worden verdere procedurele afspraken gemaakt. De rechter fungeert in deze fase (oneerbiedig gezegd) als een soort van doorgeefluik van processtukken. Een dergelijk civiel geding vangt aan met een dagvaarding, waarna de gedaagde partij (in dit geval dus de Staat der Nederlanden) een Conclusie van antwoord indient tegen een vooraf door de rechter bepaalde datum. Vervolgens is (zijn) de eisende partij(en) weer aan zet door middel van het indienen van een Conclusie van repliek (als reactie op de Conclusie van de wederpartij), waarop de gedaagde partij weer kan reageren met een Conclusie van dupliek. Tot slot vindt dan een openbare inhoudelijke behandeling plaats ter (“gewone”) terechtzitting van de rechtbank. De advocaten houden dan hun pleidooien. De landelijke pers zal in onze zaak naar verwachting daar ruimschoots bij vertegenwoordigd zijn. Ook andere belangstellenden kunnen die behandeling vanaf de publieke tribune volgen. Tegen die tijd zal op deze site een oproep worden geplaatst en worden geïnventariseerd hoe groot de belangstelling is om die zitting bij te wonen.

  Inmiddels is weer een deelnemer/donateur aan het bestand toegevoegd. Het aantal bedraagt nu 411. Aan donaties zijn in totaal € 35.433,-- op rekening van de Stichting gestort.

   

  Update 5 augustus 2013 

  Deze week zijn wederom geen ontwikkelingen te melden. Er zijn geen wijzigingen in het deelnemer-/donateurbestand opgetreden. Wij kijken met spanning uit naar de rolzitting van 14 augustus as.

   

  Update 29 juli 2013

  Er zijn deze week wederom geen ontwikkelingen te melden. Het aantal deelnemers/donateurs van de Stichting Begag is ongewijzigd gebleven.

   

  Update 22-7-2013

  Er zijn wederom geen ontwikkelingen te melden. De aanwas van het aantal deelnemers/donateurs en daarmee het saldo op de rekening van de Stichting, is tot stilstand gekomen.

   

  Update 15 juli 2013

  Er zijn deze week geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

   

  Update 8 juli 2013

  Er zijn geen wijzigingen te melden in het deelnemersbestand noch in het saldo van de rekening van de Stichting BeGAG. De nieuwe datum van de rolzitting is 14 augustus 2013. De landsadvocaat zal dan namens de Staat der Nederlanden (nu eindelijk) de Conclusie van antwoord bij de rechter moeten indienen. Uitstel is wettelijk niet langer toegestaan. Wij kijken er naar uit. 

   

  Update 2-7-2013

  Een dag later dan normaal:

   Er zijn vandaag geen relevante ontwikkelingen te melden. Wij wachten op een nieuwe datum van de rolzitting.

  Er zijn geen nieuwe deelnemers toegetreden. De totale inleg aan donaties bedraagt op 1 juli 2013 € 35.344,--.

   

  Update 24-6-2013

   De komkommertijd lijkt te zijn aangebroken. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en de toetreding als deelnemer/donateur van de Stichting BeGAG lijkt te stagneren.

  Een nieuwe datum van de rolzitting is ook nog niet bekend.

   

  Update 17 juni 2013

  Op 12 juni jl. waren wij, d.w.z. Fred en Dries ter Hennepe, te gast bij de Rotary club Den Haag-Noord voor een presentatie met als onderwerp het AOW-gat en al wat daarmee te maken heeft. Onder de aanwezigen bevond zich een aantal personen dat met deze problematiek te maken heeft of nog zal hebben. De presentatie is als heel informatief ervaren.

  Rond de lopende rechterlijke procedure valt niet veel te melden. We wachten op een nieuwe datum voor de eerstvolgende rolzitting.

  Het aantal deelnemers is met één gestegen en bedraagt nu 410. De donaties bedragen in totaal € 35.255,--.

   

  Update 10 juni 2013

  De advocaat van de Staat heeft de instemming van de eisende partijen gevraagd met een allerlaatste uitstel van het indienen van de Conclusie van antwoord. Die was voorzien voor de rolzitting van 3 juli 2013. De advocaten van de bonden hebben te kennen geven daarop positief te willen reageren. De Stichting BeGAG heeft het verzochte uitstel tegen willen houden, maar, zoals dat gaat in de democratische besluitvorming, beslist het merendeel van de partijen. Zodra de nieuwe datum van de rolzitting bekend is, zal die op deze site bekend worden gemaakt.

  Het aantal deelnemers/donateurs, alsmede het saldo aan donaties is ten opzichte van vorige week niet meer gestegen. 

   

  Extra update 4 juni 2013

  Op de website is de Tijdelijke overbruggingsregeling van de Staatssecretaris van SoZaWe d.d. 31 mei 2013 gepubliceerd. Deze vind u rechtsonder in het menu en is ook te downloaden.

   

  Update 3 juni 2013

  Afgelopen vrijdag 31 mei jl. heeft de ministerraad ingestemd met de overbruggingsregeling, die aan de Tweede Kamer is/wordt aangeboden.

  Berichtgeving uit de Volkskrant van 1 juni 2013:

  Na protest van veel vroeggepensioneerden en mede op aandringen van de Kamer en de vakbeweging verklaart het kabinet nu met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar de overbruggingsregeling van kracht. Die geldt voor alleenstaanden met een inkomen tot twee maal het minimumloon - 2.938,80 euro bruto per maand - en voor paren met drie maal het minimumloon - 4.408,20 euro.

  De aanvragers mogen maar beperkt spaargeld hebben. Voor een alleenstaande geldt 21 duizend euro als maximum, voor stellen 42 duizend. Wie meer heeft, wordt geacht daaruit zelf maximaal 1 jaar en acht maanden - de maximumduur van het AOW-gat - een minimuminkomen te kunnen halen.

  De regeling vervangt de eerdere voorschotregeling. Volgens het akkoord van kabinet, werkgevers en vakbeweging blijft deze regeling ook bestaan.

  Extra regel
  Voor zelfstandigen, zoals winkeliers of freelancers, geldt een extra regel. Omdat zij hun pensioen zelf sparen of dit vermogen vastzit in het bedrijf, dreigt dat te worden meegeteld bij de vermogenseis. Van dat vermogen telt 115 duizend euro niet mee voor de overbruggingsregeling.

  Het kabinet verwacht dat dit jaar 28 duizend mensen een beroep op de regeling kunnen doen. Dat aantal daalt de komen de jaren naar 4.200 in 2019. De regeling kost dit jaar 34 miljoen euro, oplopend naar 72 miljoen in 2017. Daarna dalen de uitgaven totdat er in 2021 geen uitkeringen meer worden uitbetaald. In totaal kost de regeling 400 miljoen euro.

  De volgens de Volkskrant aan de orde komende maximale duur van het AOW-gat van “1 jaar en acht maanden” is kennelijk gebaseerd op de gedachte dat bij het bereiken van de nieuwe AOW-leeftijd van 67 jaar in 2021 (volgens de nog niet tot wet verheven versnelde verhoging uit het deelakkoord wel te verstaan!!!) voor 67-jarigen alsdan geen AOW-gat meer zou gelden. Of heeft iemand een andere verklaring?

  Het aantal deelnemers/donateurs bedraagt thans 409 met een totaal aan donaties van € 35.166,--.

   

  Update 27 mei 2013

  Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De groei van het aantal deelnemers/donateurs is ten opzichte van vorige week maandag niet meer gestegen en lijkt nu helaas te stagneren.

   

  Extra update 23 mei 2013

  Wij ontvingen vandaag het bericht dat de rechtbank het uitstelverzoek namens de Staat der Nederlanden heeft gehonoreerd. De zaak is voor de Conclusie van antwoord verwezen naar de rolzitting van3 juli 2013.

   

  Update 21 mei 2013

  Er zijn wederom weinig nieuwe ontwikkelingen te melden. Het wachten is op een nieuwe datum van de rolzitting, ter gelegenheid waarvan de Staat der Nederlanden de Conclusie van antwoord zal indienen. Zodra die datum bekend is, zal die hier bekend worden gemaakt.

  Het aantaal deelnemers/donateurs is inmiddels met één enkele persoon gestegen naar 407. Het totaal aan donaties bedraagt inmiddels € 35.077,--. 

   

  Extra update 14 mei 2013

  Gisteren, maandag 13 mei 2013, is namens de Staat der Nederlanden door de landsadvocaat met het oog op de rolzitting van 22 mei as., aan de rechtbank een uitstelverzoek gedaan tot het indienen van de Conclusie van antwoord. 

   

  Update 13 mei 2013

   

  Dit keer is geen enkel nieuws te melden. Het staat momenteel volledig stil, d.w.z. geen toetreding van nieuwe deelnemers. Wellicht dat dit veroorzaakt wordt door de meivakanties?

   

  Volgende week misschien meer. Ter herinnering: de eerstvolgende rolzitting is gepland op 22 mei as.

   

  Update 6 mei 2013

  Het aantal deelnemers/donateurs is de afgelopen weken niet gegroeid. Het saldo op de rekening van de Stichting evenmin.

  De webmaster van onze website (die tientallen websites beheert/onderhoudt) liet ons weten dat gebleken is, dat onze website meer dan 50% van de hem ter beschikking staande bandbreedte in beslag neemt. Dat wordt veroorzaakt doordat onze site dagelijks veelvuldig en langdurig wordt bezocht. Wij wisten al, toen de informatie nog via de website van Frederik Juristen beschikbaar was, dat de teller van het aantal hits in de maand november 2012 alleen al op meer dan 80.000 (!!!) stond. Dat is ook de reden geweest dat wij moesten uitwijken naar een eigen website van de Stichting BeGAG. Juist vanwege deze bezoekersaantallen heeft het Stichtingbestuur besloten -selectief naar aard en inhoud- commerciële advertenties toe te laten, waarvan de inkomstengeheel ten goede zullen komen van de Stichting. Met een eerste adverteerder zijn de onderhandelingen al gaande. Van deze ontwikkelingen wordt u in het vervolg via de updates ook op de hoogte gehouden. 

   

  Update 29 april 2013

  De afgelopen week isbekend geworden dat de FNV-bonden op de inwerkingtreding van de overbruggingsregeling wachten en zich wellicht uit de civiele procedure zullen terugtrekken. Individuele belangenbehartiging voor de aangesloten leden voor wat betreft de AOW-problematiek, zal verder langs de bestuursrechtelijke weg plaatsvinden. De niet-FNV-bonden hebben aangegeven vooralsnog de procedure bij de rechter te willen voortzetten.

  Het deelnemersbestand van de Stichting telt sedert de afgelopen week 406 deelnemers/donateurs. Het saldo aan donaties bedraagt op dit moment 34.988,--.

   

  Update 22 april 2013

  Afgelopen zaterdagmiddag heeft de Federatieraad van de FNV het op 11 april jl. gesloten Sociaal Akkoord goedgekeurd. Wat dat betekent voor de positie van de FNV-bonden in de lopende civiele procedure en of de overige bonden zich bij het Akkoord zullen aansluiten, zal op korte termijn worden geïnventariseerd.

  De aanwas van nieuwe deelnemers/donateurs en daarmee het saldo op de rekening van de Stichting, blijft ver achter bij de kosten die de Stichting BeGAG tot dusverre heeft moeten maken en nog zal moeten maken. Die kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de declaraties van de advocaat, webmaster en provider. De toestand is nog niet zorgwekkend, maar we moeten wel de vinger aan de pols houden. De Stichting telt nu 403 betalende deelnemers. Ten opzichte van de laatste opgave is het saldo met € 267,-- gestegen.

   

  Update 3 15 april 2013

  Er blijkt op 22 maart jl. een concept overbruggingsregeling te zijn aangeboden aan de Sociale Verzekeringsbank. 

  Alhoewel die regeling nog ziet op de oude situatie (dus vóór het Sociaal Akkoord van donderdag 11 april jl.), zal de definitieve versie in de nieuwe situatie naar verwachting niet anders zijn.

  Het toetsmoment voor de entree-inkomenstoets vindt plaats in de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Aan de hand van het inkomen van die maand wordt getoetst of dit hoger of lager is dan (nu dus) 300% van het wettelijk minimum loon (geldend in de toetsmaand) voor gehuwden of daarmee gelijk te stellen personen, en (nu dus) 200% voor alleenstaanden.

  Om toegang te krijgen tot de overbruggingsregeling wordt eenmalig het vermogen getoetst van de rechthebbende en zijn eventuele partner. Onder vermogen wordt verstaan het saldo van de waarde van de bezittingen, verminderd met de waarde van de schulden. Onder bezittingen wordt onder meer verstaan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties en een tweede woning. Het aanwezige vermogen wordt getoetst op 1 januari van het jaar waarin iemand de leeftijd van 65 jaar bereikt.

  Indien het vermogen hoger is dan het heffingvrije vermogen (€ 21.139,-- per persoon), dan wordt een beroep op de overbruggingsregeling niet noodzakelijk geacht.

  Let wel: deze criteria zijn niet definitief en deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud.

   

  Update 2 15 april 2013

  Er is vanmorgen overleg gevoerd met de persvoorlichter van de FNV Vakcentrale. Het omhulsel van het volgens minister Asscher “in beton gegoten”Sociaal  Akkoord blijkt de facto uit niet meer dan niet-uitgehard cement te bestaan, want de Federatieraad van de FNV zal zich nog hebben uit te spreken over het Akkoord. Er is dus nog niets definitief vastgelegd, alhoewel de verwachting bestaat dat de Federatieraad FNV aan het Akkoord zijn goedkeuring zal hechten. Verder is het aan de individuele bonden of en in hoeverre deelname aan de nu lopende civiele procedure in tact blijft. Uitsluitsel daarover zal wellicht niet op heel korte termijn zijn te verwachten. Wij houden u op de hoogte.

  Voorts worden ons vragen gesteld over de precieze inhoud van de nieuw voorgestelde overbruggingsregeling, zoals de inkomenscriteria, de inkomenspeildatum en de terugwerkende kracht.

  Op dit moment is de tekst van de regeling nog niet bekend. Die is pas in het najaar dit jaar te verwachten. Op de website van de overheid staat slechts dat de regeling terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2013. Wat niet juist op die website staat vermeld, is dat de regeling na 2018 zal ophouden te bestaan. Volgens het Sociaal Akkoord zou de nieuwe overbruggingsregeling -anders dan voorheen-  ook na 2018 doorlopen. Hoe lang, dat is nog onzeker.

  Op de website wordt tot slot geklaagd over onjuiste informatie over de ophoging van de AOW-leeftijd. Het schema op onze website laat de versnelde ophoging vanaf het jaar 2016 zien, zoals die is overeengekomen in het zogeheten deelakkoord tussen de huidige regeringspartijen. Dat moet echter nog in wetgeving worden vertaald, zodat op dit moment nog de “vertraagde” snelheid van de ophoging van de AOW-leeftijd geldt als volgt:

  Jaar     AOW-uitkering vanaf

  2013     65 jaar en 1 maand

  2014     65 jaar en 2 maanden

  2015     65 jaar en 3 maanden

  2016     65 jaar en 5 maanden

  2017     65 jaar en 7 maanden

  2018     65 jaar en 9 maanden

  2019     66 jaar

  2020     66 jaar en 3 maanden

  2021     66 jaar en 6 maanden

  2022     66 jaar en 9 maanden

  2023     67 jaar

  Op veelvuldig verzoek van onze deelnemers hebben wij destijds het schema conform het deelakkoord op de website geplaatst, opdat mensen op de wellicht toekomstig te ontstane situatie zouden kunnen anticiperen. Houdt u er dus rekening mee dat nog onzeker is of de versnelde verhoging (AOW-gerechtigde leeftijd in 2021 is 67 jaar!) doorgang zal vinden of dat het hierboven vermelde schema stand houdt.

   

  Update 15 april 2013

  Afgelopen zaterdag heeft de ledenvergadering van de FNV ingestemd met het bereikte Sociaal Akkoord. Het is op dit moment onduidelijk wat de positie van de bij de FNV aangesloten bonden is in de lopende civiele procedure met het oog op de overeengekomen verruiming van de overbruggingsregeling m.b.t. het AOW-gat. Onduidelijk is ook of de overige deelnemende bonden zich willen aansluiten bij het resultaat van het Akkoord. Ik hoop daar deze week meer over te kunnen berichten op deze site. Ik zal u mijn persoonlijke gevoelens over deze “move” van de FNV op dit moment nog even willen besparen. Het enige dat ik richting de Staat nog wel kwijt wil, is, dat ondanks de twee brieven van de Staatssecretaris, waarin geen enkele ruimte leek te bestaan voor enige versoepeling van de te ontstane AOW-problematiek, kennelijk wel ruimte blijkt te zijn voor het drijven van koehandel hierover op het allerhoogste politieke niveau! Volgende keer meer hierover.

  Inmiddels heeft de vierhonderdste deelnemer/donateur zich aangesloten bij de Stichting BeGAG. Het saldo van de donaties is ten opzichte van vorige week daarentegen niet gestegen.    

   

  Update 2 12 april 2013

  Onze conclusie is dat wellicht de door Stichting BeGAG uitgebrachte dagvaarding heeft bijgedragen heeft tot deze handreiking van de Staat. Het eerste succes is binnen! En nu naar de volgende stap, iedereen uit onze doelgroep ( inkomensonafhankelijk) hoort te worden gecompenseerd. Maandag de nieuwe update.

   

  Update 12 april 2013

  Beste allen,

  Onderstaand pag. 34 van het Sociaal Akkoord:

   

  "AOW-voorstellen

  Sociale partners vinden het van belang dat de voorgestelde tijdelijke overbruggingsregeling in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd moet worden verruimd. Voor samenwonenden is een grens gewenst van een gezinsinkomen van 300% WML en voor alleenstaanden van 200% WML in plaats van de voorgestelde 150% WML. Hiermee wordt gekomen tot een evenwichtigere behandeling van samenwonenden versus alleenstaanden.Voorts moet worden gekomen tot een natuurlijk einde van de regeling. De regeling stopt niet eind 2018 met het oog op de kleine groep met functioneel leeftijdsontslag die na die tijd nog instroomt in de AOW. Tevens moet de voorschotregeling permanent worden gemaakt en hervormd in de richting van een flexibele AOW (in de geest van de motie Vermeij/Weijenberg). De (door)werkbonus moet worden verruimd."

   

  Wat een en ander betekent zullen wij uitzoeken en u daar nader over berichten.

  Verder heeft Mr. S. van Heukelom zich als advocaat voor de Staat gesteld en uitstel voor het indienen van de conclusie van antwoord verkregen tot de rolzitting van 22 mei 2013.

   

  Update 8 april 2013

  Er zijn geen nieuwe relevante ontwikkelingen te melden, behalve dat de Stichting BeGAG in de persoon van Fred ter Hennepe door TV Gelderland zal worden uitgenodigd in een live talkshow op een cruciaal moment in de civiele procedure. Dat zal wellicht kunnen zijn op het moment dat de Conclusie van antwoord door de Staat is ingediend en openbaar is gemaakt. Dat zal naar verwachting niet deze week op 10 april zijn. Verwacht wordt namelijk dat de Staat voor het indienen van deze Conclusie aan de rechter uitstel zal vragen en zal verkrijgen. De integrale tekst van de Conclusie zult u t.z.t. op/van deze website kunnen lezen/downloaden.

  De Stichting telt nu 399 deelnemers/donateurs met een totaal aan donaties van € 34.632,--

   

  Update 2 april 2013

   Veel nieuws in procedureel opzicht valt deze week niet te melden. Woensdag 10 april as. is de Staat der Nederlanden aan zet op de rolzitting van de rechtbank. Naar verwachting zal de Staat echter uitstel vragen voor het indienen van de Conclusie van antwoord.

  Er dienen zich nog steeds tientallen gedupeerden aan op onze site. De doorstroming als lid /donateur naar de Stichting BeGAG van deze aanmelders wordt kennelijk belemmerd door de gevraagde donatie. Want er is sedert vorige week slechts 1 donateur bijgekomen. Het aantal deelnemers/donateurs bedraagt nu 396 met een totaal aan donaties van € 34.276,--.

   

  Update 25-3-2013

  Veel nieuws is na de storm van afgelopen woensdag en donderdag niet te melden. De pers heeft hier en daar wat aandacht geschonken aan de start van de procedure. Jammer alleen is, dat de Stichting BeGAG als (mede)initiatiefnemer in de persberichten (uitgezonderd De Telegraaf) als zodanig niet is genoemd. In een gezamenlijk met de afdeling voorlichting van de FNV opgesteld persbericht is die voortrekkersrol van de Stichting met die van FNV Veiligheid overigens wél voor het voetlicht gebracht.

  De stand van zaken per heden laat zien dat in totaal 395 deelnemers/donateurs € 34.187,-- aan donaties hebben bijgedragen.

  De volgende update is te verwachten op dinsdag 2 april as. in verband met Pasen.

   

  Update 20 maart 2013
  Het is zover. Wij delen u mede dat de dagvaarding zojuist aan de Staat der Nederlanden is betekend

  Een volledig exemplaar van de dagvaarding met de aanvullingen van de deurwaarder is te downloaden Dagvaarding.pdf

   

  Update 18 maart 2013

  De afgelopen week hebben zich nog een vijftal bonden bij ons aangemeld om mee te doen in de procedure. Deze week zal blijken of zij zich definitief zullen aansluiten. Op deze site zullen wij dan bekend maken welke bonden dat zijn. Het afgelopen week-end is de laatste hand gelegd aan de tekst van de dagvaarding. Die omvat thans 16 bladzijden. Als één of meer van de vijf bonden besluiten zich definitief bij onze actie aan te sluiten, dan behoeft de inhoud van de dagvaarding daardoor geen relevante wijziging. De advocaten verwachten dat de dagvaarding deze week nog kan worden uitgebracht. Eindelijk! Zodra dat het geval is, zullen wij die integraal op onze website plaatsen.

  Inmiddels hebben nog drie gedupeerden zich als deelnemer/donateur bij de Stichting BeGAG aangemeld. Het aantal komt daarmee op 394. Het saldo aan donaties bedraagt per heden € 34.009,--.

  Hou het laatste nieuws op deze site deze week in de gaten.

   

  Update 11 maart 2013

  Afgelopen woensdag vond de eindbespreking plaats met de drie advocaten in Den Haag. De concept-dagvaarding is waar nodig verbeterd en/of aangevuld. Jongstleden vrijdag 8 maart jl. is het concept per e-mail naar de deelnemende bonden verzonden met het uitdrukkelijke verzoek vóór vrijdag 15 maart as. inhoudelijk te reageren, althans indien dat echt noodzakelijk is. De definitieve versie zal dan onmiddellijk daarna aan de deurwaarder worden aangeboden om deze te betekenen aan de Staat. Daarmee zal de procedure een aanvang hebben genomen. We kunnen op dit moment slechts hopen dat de bonden instemmen met de concept-versie en niet voor verdere vertraging zullen zorgen. De dagvaarding zal op deze site worden gepubliceerd zodra die door de deurwaarder is uitgebracht.

  De afgelopen week hebben zich weer een drietal personen aangemeld als deelnemer/donateur. De Stichting BeGAG telt nu 391 deelnemers. Het saldo van de ingelegde donaties bedraagt per heden € 33.742,--.

   

  Update 4 maart 2013

  Dit keer valt er weinig nieuws te melden. Laten we het houden op stilte voor de storm. Want as. woensdag vindt met de drie advocaten de eindbespreking plaats inzake de dagvaarding. Naar verwachting kan dan snel daarna de dagvaarding aan de Staat der Nederlanden door de deurwaarder worden betekend en vindt de procedure een aanvang. De volledige dagvaarding zal, zodra die door alle partijen is goedgekeurd en door de deurwaarder is uitgebracht, op deze site worden gepubliceerd.

  Het aantal deelnemers/donateurs is de afgelopen week met 2 gestegen en komt daarmee op een totaal van 388. Het totaal aan donaties bedraagt tot op heden € 33.386,--.

  Update 25-2-2013

  De afgelopen week is de (14 pagina’s tellende) concept-dagvaarding gereed gekomen. Het is een indrukwekend stuk werk geworden. Het uitbrengen van de definitieve versie duurt echter wat langer dan ik had gehoopt. Op 6 maart as. komen de advocaten en ik weer bij elkaar voor de eindbespreking. Mogelijk dat hier en daar nog een kleine wijziging/aanpassing in het concept wordt aangebracht. Ik ga er van uit dat de bonden vervolgens snel tot goedkeuring overgaan, zodat naar verwachting medio maart de dagvaarding aan de Staat der Nederlanden kan worden betekend en de rechtszaak daarmee (eindelijk!) een aanvang gaat nemen. De advocaat van de Stichting BeGAG zal als procesadvocaat optreden.

  Met de Stichting BeGAG doen de volgende bonden mee aan de procedure: 
(1) ABVAKABO FNV, 
(2) POLITIEVAKORGANISATIE ACP, 
(3) ACOM, 
(4) AFMP/FNV, 
(5) ALGEMENE ONDERWIJSBOND, 
(6) CMHF SECTOR DEFENSIE, 
(7) CNV PUBLIEKE ZAAK, 
(8) CNV VAKMENSEN, 
(9) FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING, 
(10) FNV BONDGENOTEN, 
(11) FNV BOUW, 
(12) MARVER/FNV, 
(13) NEDERLANDSE POLITIEBOND, 
(14) VAKBOND VOOR BURGER EN MILITAIR DEFENSIEPERSONEEL.

  Het model bezwaarschrift op deze website is inmiddels aan de nieuwe situatie aangepast. De Sociale Verzekeringsbank heeft overigens onlangs laten weten dat alle bezwaren zullen worden aangehouden tot dat de hoogste rechter in deze kwestie uitspraak heeft gedaan.

  De aanwas van deelnemers (386) aan de Stichting BeGAG is tot stilstand gekomen evenals het aantal donaties. Wellicht dat hernieuwde publiciteit na de start van de rechtszaak, weer beweging in gang zet.     

  Extra update 19 februari 2013

  De rechtbank Breda heeft op 18 februari jl. de uitspraak gepubliceerd in de AOW-zaak, die ging over de verschuiving van de ingangsdatum van de 1ste van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, naar de feitelijke 65ste verjaardag. De rechtbank heeft het beroep afgewezen. De uitspraak is te vinden op

  www.rechtspraak.nl onder nummer LJN:BZ1292.

  Wij krijgen hierop vele reacties van deelnemers van de Stichting BeGAG met vragen als: “wat betekent dat voor onze zaak?”

  Wij kunnen u vooralsnog geruststellen. In onze zaak gaat het ten eerste over een andere wetswijziging van de AOW dan in de door de rechtbank Breda berechte zaak. Ten tweede speelt in onze zaak de onvoorzienbaarheid voor mensen die vóór de bekendwording van de wetswijziging het arbeidsproces hebben (moeten) verlaten én de afwezigheid van deugdelijk overgangsrecht, een zeer cruciale rol. Daarnaast loopt -anders dan in de “Bredase”zaak- naar mate de jaren verstrijken, de schade buitenproportioneel op.

  De Stichting BeGAG gaat tezamen met de FNV- en CNV-bonden gewoon verder met de voorgenomen civiele procedure.

   

  Update 18 februari 2013

  Als ik juist ben geïnformeerd, zal deze week zal de concept-dagvaarding worden afgerond en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de verschillende bondsbesturen dan wel vertegenwoordigers van die bonden. Naar verluidt hoeft daarop niet lang te worden gewacht en zal zeer binnenkort de civiele procedure een aanvang kunnen nemen.

  Eén van de deelnemers van de Stichting meldde mij, dat hij afgelopen donderdag een vergadering van de vaste Kamercommissie van SoZaWe heeft bezocht. Daarin kwam de AOW-compensatieregeling aan de orde. Inmiddels heeft het CDA-kamerlid Omzigt hierover nadere vragen gesteld aan de minister.

  Op dit moment bedraagt het aantal deelnemers/donateurs van de Stichting 386 Het totaal aan donaties bedraagt € 33.208,--.

   

  Update 11 februari 2013

  Het lijkt wat stil aan het front, maar dat is schijn. Er wordt door de drie advocaten hard gewerkt. Deze week wordt naar alle waarschijnlijkheid de laatste hand gelegd aan de dagvaarding. Namens de Stichting BeGAG wordt de specifieke positie van een aantal ernstige gedupeerden in de dagvaarding voorgedragen. Er is deze week een brief aan de Staatssecretaris verstuurd, waarin de dagvaarding namens alle partijen, wordt aangekondigd. Nog heel even geduld en de rechtszaak kan beginnen. De tekst van de dagvaarding wordt in deze rubriek op de website gepubliceerd.

  Op dit moment telt de Stichting BeGAG 385 deelnemers. Het totaal aan donaties bedraagt € 33.030,--.

   

  Update 4 februari 2013-02-03

  Afgelopen vrijdag 1 februari jl. zijn de advocaten (mrs. Beelaard, De Casparis en Klinkert) van de aan de civiele procedure deelnemende partijen, met Fred ter Hennepe namens de Stichting BeGAG, bijeen geweest om de tekst van de dagvaarding voor te bereiden. De verwachting is dat deze dagvaarding over ca. 14 dagen gereed zal zijn. Afgesproken is dat mr. Ben Beelaard (advocaat van de Stichting BeGAG) de procesadvocaat zal zijn. Er gingen geluiden op dat de CNV-bonden ACOM en ACP mr. Ben Beelaard willen aanwijzen om in de procedure als hun advocaat op te treden. Meer duidelijkheid hierover wellicht in later stadium.

  Mededeling mr. Ben Beelaard:

  “Op initiatief van de Stichting BeGAG hebben wij onze juridische krachten en mogelijkheden gebundeld met de vakbonden. Besloten is om gezamenlijk over te gaan tot dagvaarding van de Staat der Nederlanden voor de rechtbank Den Haag. In de dagvaarding zal de persoonlijke situatie van een aantal leden van onze stichting en meer in het bijzonder welke financieel nadelige gevolgen de AOW-wetgeving voor hen heeft, als voorbeeld dienen. Omdat wij er naar streven de dagvaarding over een week of twee gereed te hebben, is een aparte kort geding procedure niet meer direct noodzakelijk.

  Zodra wij een concept van de dagvaarding gereed hebben, zullen wij hiervan mededeling doen op de website.”

  De afgelopen week zijn aan het bestand van de Stichting BeGAG geen deelnemers/donateurs meer toegevoegd. Het totaal aan donaties bedraagt op 4 februari 2013 € 32.763,--.

   

  Update 28 januari 2013

  De afgelopen week heeft CNV Vakmensen zich aangesloten bij het “consortium” tegen het AOW-gat. Naar verwachting zal ook CNV Publieke Zaak (de evenknie van AbvaKabo) zich voegen.

  De drie advocaten van de aangesloten partijen komen één dezer dagen bijeen voor het opstellen van de dagvaarding als inleiding van de bodemprocedure.

  Met enige regelmaat krijgt de Stichting de vraag voorgelegd wanneer het kort geding nu eindelijk wordt ingezet. Wij begrijpen het ongeduld maar al te goed. Het uitstel tot dusverre heeft echter te maken met een eerdaags te verwachten reactie op een verzoek aan de Sociale Verzekeringsbank. Uit strategische overwegingen kunnen wij daar op dit moment helaas niet meer informatie over geven. Het is dus beslist niet zo, dat op dat vlak niets meer gebeurt, zoals een enkele deelnemer suggereerde. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op dit punt vanzelfsprekend op de hoogte. 

  De stand op dit moment is 381 deelnemers/donateurs met een totaal aan donaties van € 32.585,--

   

  Update 21 januari 2013

  Dit keer valt niet veel nieuws te vermelden. De advocaten Ben Beelaard (namens de Stichting BeGAG), Pauline de Casparis (namens de Nederlandse Politie Bond) en Margreet Klinkert (namens de FNV) werken achter de schermen gezamenlijk aan het aanstaande offensief (de civiele bodemprocedure tegen de Staat der Nederlanden). Daarnaast eist het voorgenomen kort geding namens de Stichting BeGAG de volle aandacht.

  Het aantal deelnemers/donateurs bedraagt per heden 378. Het totaal aan donaties bedraagt op 21-1-2013 € 32.140,--

   

  Update 15-1-2013

  Gisteren is een principe-akkoord bereikt dat de Stichting BeGAG zich aansluit bij een aantal FNV-bonden (en mogelijk christelijke bonden) teneinde gezamenlijk een civiele bodemprocedure te gaan voeren. Nadere, meer concrete informatie hierover zal in een later stadium bekend worden gemaakt. Dit laat nadrukkelijk onverlet dat de Stichting BeGAG daarnaast nog steeds het voornemen heeft zelf, d.w.z. zonder de bonden, in eerder stadium een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

   

  Update 14-1-2013

  De afgelopen week was er weer veel media aandacht voor de problematiek rond het AOW-gat. De FNV-bonden zouden ook naar de rechter stappen. In de TV-rubriek “EenVandaag” van woensdag 10 januari jl. kondigde een bestuurder van FNV-veiligheid dat aan. In diezelfde uitzending deed een ex-ambulancemedewerker zijn verhaal.

  Wij kregen op deze ontwikkelingen veelvuldig de vraag of de Stichting BeGAG hiermee op achterstand is gezet. Het antwoord is volmondig NEEN. De Stichting is nog steeds voornemens een kort geding te gaan starten. Om bepaalde, maar helaas nog niet nader bekend te maken redenen, heeft dat nog een paar weken tijd nodig. De FNV-bonden sluiten zich niet aan bij dit kort geding en zullen een eigen koers gaan varen. Zoals het er nu uitziet, zal de Stichting BeGAG de procedurele aftrap doen. Blijft u voor de laatste ontwikkelingen de website in de gaten houden. 

  Het aantal deelnemers/donateurs op 14 januari 2013 is 365, waarvan in totaal € 31.695,-- aan donaties is ontvangen.

  Verslag van de bijeenkomst met de vakbonden op 8-1-2013

  Zoals eerder in deze rubriek is aangekondigd, is op dinsdag 8 januari 2013 overleg geweest met een aantal FNV-bonden in Amsterdam (kantoor FNV-vakcentrale). De Stichting BeGAG werd door Fred ter Hennepe vertegenwoordigd tezamen met de advocaat van de Stichting, mr. Ben Beelaard. Aan tafel zaten verder vertegenwoordigers van de FNV-vakcentrale, de Nederlandse Politiebond, AbvaKabo, FNV-bondgenoten, FNV-bouw en FNV-Nautilus.

  In de beproeving van procedurele samenwerking heeft het overleg niet zo veel opgeleverd. Inhoudelijke kennisuitwisseling van het onderwerp heeft overigens wel aangetoond dat er brede consensus bestaat, dat de aanspraken op AOW-uitkering een eigendomsrecht vormen in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM. Wat ons daarentegen met de bonden verdeeld houdt, is de keuze van de juiste rechtsingang om dat in rechte te doen vaststellen. De bonden zien in het voeren van een kort geding teveel procedureel-juridische hobbels voor een kansrijke afloop.

  De bonden kiezen ervoor voor hun leden de kwestie administratiefrechtelijk aan te kaarten dat wil zeggen d.m.v. bezwaar bij de SVB, in beroep bij de Sector bestuursrecht van de rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast overwegen zij nog een civiele bodemprocedure.

  De Stichting BeGAG ziet de haken en ogen van een kort geding evengoed, maar acht niettemin nog een opening aanwezig om een dergelijk kort geding aan te durven. Helaas vergt dit nog enkele weken voorbereidingstijd met deze bedoeling, dat de procedureel-juridische hobbels enigszins worden afgevlakt. Inhoudelijk zullen daarover op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan. Daarna zal pas de dagvaarding kunnen worden verzonden. Helaas zal het eindresultaat dus nog even op zich laten wachten.

   

  Update 7 januari 2013

  Allereerst een voorspoedig en gezond 2013 voor alle deelnemers/donateurs van de Stichting BeGAG. Laten we hopen dat 2013 datgene brengt waarvoor wij gezamenlijk de strijd aangaan.

  Stand van zaken per 7 januari 2013

  Per heden hebben zich 357 deelnemers/donateurs aangemeld. Het totaal aan donaties bedraagt € 30.530,50.

   

  Bijeenkomst 8 januari 2013

  Zoals eerder aangekondigd vindt morgen 8 januari 2013 een bijeenkomst plaats waarbij Fred ter Hennepe en advocaat mr. Ben Beelaard namens de Stichting BeGAG overleggen met vertegenwoordigers van een aantal vakorganisaties en hun advocaat, teneinde te beproeven of tot samenwerking kan worden gekomen in de strijd tegen de overheid. Op dit moment kunnen wij de namen van de andere partijen helaas nog niet prijsgeven. In een nader verslag van die bijeenkomst, dat binnenkort in deze rubriek op de website verschijnt, zal hierover meer duidelijkheid worden gegeven. Houdt u de ontwikkelingen in de gaten.

  Fred ter Hennepe

  Senior Jurist

  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  MEDEDELINGEN, een up-date 31 december 2012

  Het aantal deelnemers/donateurs van de Stichting BeGAG op 31 december 2012 bedraagt 343.

  Het totaal aan donaties op 31 december 2012 bedraagt € 29.195,50.

  In het NOS-journaal van zaterdag 29 december 2012 is aandacht besteed aan de verhoging van de AOW-leeftijd met ingang van 2013. Spijtig, dat wederom de nadruk is komen te liggen op de verschuiving van slechts één maand AOW-uitkering. Dat heeft weliswaar actuele nieuwswaarde, maar doet te kort aan de werkelijke problematiek die de Wet van 12 juli 2012 in de komende tijd zal veroorzaken. Bovendien zet het de publieke opinie op het verkeerde been.

  Op 8 januari 2013 vinden verkennende gesprekken plaats met vertegenwoordigers van een aantal vakbonden om te komen tot (een vorm van) samenwerking in de strijd tegen de overheid m.b.t. het AOW-gat.

   

  MEDEDELINGEN, een up-date 24 december 2012

  Wij hebben gezien, dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ruim van te voren, d.w.z. voordat de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, beschikkingen verstuurt.
Het is raadzaam, dit ter bewaring van rechten, zelf bezwaar te maken tegen een beschikking waarbij (in 2013) u één maand AOW-uitkering wordt onthouden.
U kunt daarbij de SVB verzoeken het bezwaar aan te houden totdat de rechter vonnis heeft gewezen in de namens de Stichting BeGAG (waarvan u deelnemer/donateur bent) aanhangig gemaakte civiele procedure.

  In de bijlage van het Algemeen Dagblad (AD) van 2 januari 2013 verschijnt een artikel over het AOW-gat, voorzien van een interview met initiatiefnemer Fred ter Hennepe en de heer H. Stemerdink uit Winterswijk, ex-militair en deelnemer/donateur van de Stichting BeGAG.

  Het aantal deelnemers/donateurs bedraagt op 24 december 2012: 323. Het totaal aan donaties tot op heden bedraagt: € 27.682,50.

  MEDEDELINGEN, een up-date 18 december 2012  Antwoord van de Staatssecretaris naar aanleiding van de sommatiebrief:
  Antwoord van de Staatssecretaris naar aanleiding van de sommatiebrief 17 december 2012

  Naar aanleiding van het antwoord van de Staatssecretaris is vandaag overleg geweest met de advocaat mr. A.B.B. Beelaard, die namens de Stichting BeGAG optreedt. Er zal een kort geding tegen de Staat der Nederlanden volgen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit kort geding zal echter niet meer deze maand aanhangig kunnen worden gemaakt, maar in januari 2013. Tot aan het moment waarop de inleidende dagvaarding wordt verzonden, worden in dit stadium vanuit procedureel oogpunt van deze kant geen inhoudelijke reacties gegeven op de inhoud van de brief van de Staatssecretaris. Ik vertrouw erop dat u dat wilt begrijpen.De tekst van de dagvaarding wordt in januari 2013 op deze website gepubliceerd.

Verder kunnen we me meedelen dat de bonden ook wakker beginnen te worden. Enkele hebben contact met ons gezocht. We mogen nog geen namen noemen maar gaan er met een deze week verkennende gesprekken voeren. Ook hiervan houden wij u op de hoogte.

   

  
MEDEDELINGEN, een up-date 14 december 2012

  
Hier de gescande versie van de brief van de griffier van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 december 2012. Het algemeen overleg over pensioenonderwerpen is verschoven naar 6 februari 2013.

  brief van de griffier van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 december 2012

  MEDEDELINGEN, een up-date 10 december 2012

  De sommatiebrief aan de Staat der Nederlanden is op maandag 3 december jl. per faxbericht en op dinsdag 4 december jl. per aangetekende post verzonden aan de Staat der Nederlanden.Het embargo op publicatie van die brief is per heden opgeheven. U vindt de brief hieronder. Wij houden u via een volgende MEDEDELING op de hoogte van het vervolg.

  Sommatiebrief

   

   

  De verdere behandeling van deze zaak is in goed overleg met AMICE Advocaten per jongstleden vrijdag 7 december in handen gegeven van mr. A.B.B. (Ben) Beelaard, partner van Beelaard Breetveld Advocaten in Den Haag. Mr. Beelaard is uitermate gespecialiseerd in het internationaal en supranationaal sociaalzekerheidsrecht en heeft op dit terrein de nodige reputatie verkregen. Alle inmiddels gegeven volmachten aan AMICE Advocaten worden overgedragen aan Beelaard Breetveld Advocaten. Amice Advocaten heeft overigens tot dusverre naar volle tevredenheid hun diensten geleverd.  

  Verschillende aanmelders/donateurs hebben zich er over verbaasd, dat zij geen bevestiging van hun aanmelding en/of betaling van ons hebben/zullen ontvangen. De reden hiervan is enerzijds dat het ons kleine team, dat zich geheel belangeloos voor deze publieke zaak inzet, heel veel tijd kost om alle aanmeldingen te registreren en te administreren. Anderzijds ontbreekt het ons aan ICT-faciliteiten om iedereen persoonlijk te benaderen. Uw bankafschrift kan als bewijs dienen dat u zich als deelnemer en donateur bij de Stichting BeGAG hebt aangemeld.

  Wij krijgen ook veel mails van deelnemers/donateurs, die menen dat er door het FNV al een procedure bij de rechtbank Breda over het AOW-gat wordt gevoerd. Dat is niet juist. Die procedure gaat over net iets anders, namelijk over de AOW-wetswijziging die in april 2012 is ingegaan, als gevolg waarvan de AOW-uitkering niet langer per de eerste van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt wordt betaald, maar met ingang van de feitelijke verjaardag in die maand. Bovendien betreft het een administratief-rechtelijke procedure, die anders dan een Kort Geding, lang kan voortduren.